Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на политическите групи
 6.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)
 14.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (разискване)
 15.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
 16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (разискване)
 17.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I - Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (разискване)
 18.Военна мобилност (кратко представяне)
 19.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (кратко представяне)
 20.Нова европейска програма за култура (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (190 kb)
08/04/2019 16:30
  Списък на присъствалите (56 kb)
08/04/2019 15:50
 
Протокол (83 kb)
08/04/2019 16:30
  Списък на присъствалите (11 kb)
08/04/2019 15:50
  Поименни гласувания (27 kb)
05/02/2019 14:01
 
Протокол (293 kb)
08/04/2019 16:30
  Списък на присъствалите (77 kb)
08/04/2019 15:50
  Поименни гласувания (110 kb)
05/02/2019 14:01
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност