Показалец 
Протокол
PDF 293kWORD 83k
Понеделник, 10 декември 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 5.Състав на политическите групи
 6.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 9.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 11.Внесени документи
 12.Ред на работа
 13.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)
 14.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (разискване)
 15.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
 16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (разискване)
 17.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I - Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (разискване)
 18.Военна мобилност (кратко представяне)
 19.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (кратко представяне)
 20.Нова европейска програма за култура (кратко представяне)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 29 ноември 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.03 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по случай 70-ата годишнина от приемането на Всеобщата декларация за правата на човека в Париж. Той припомни ангажимента на Парламента в подкрепа на правата на човека, по-специално с наградата „Сахаров“, и поздрави носителите на наградата за 2014 г. (Денис Муквеге) и 2016 г. (Надя Мурад), на които току-що беше присъдена Нобеловата награда за мир.

Той също така изказа съболезнования от името на Парламента по повод на смъртта на 8 декември 2018 г. на активистката за правата на човека и бивша руска дисидентка Людмила Алексеева, която получи наградата „Сахаров“ за 2009 г. в Страсбург от името на асоциацията „Мемориал“.

И накрая, той посочи важната роля на журналистите за защитата на правата на човека и припомни, че някои от тях плащат за тази ангажираност с живота си (например Дафне Каруана Галиция, Ян Куцяк и Джамал Хашогджи) или с присъди за лишаване от свобода.

°
° ° °

Изказа се Matt Carthy.


4. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 28 ноември 2018 г. и 29 ноември 2018 г. бяха одобрени.


5. Състав на политическите групи

Gerard Batten вече не се явява член на групата EFDD, считано от 8 декември 2018 г.

Той се присъединява към независимите членове на ЕП..


6. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че е получил искания за гласуване от групите:

— PPE, ECR, ALDE и EFDD относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (текст от значение за ЕИП и за Швейцария) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— EFDD и други членове на ЕП относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

Решенията бяха обявени в протокола от сряда, 28 ноември 2018 г. (точка 5 от протокола от 28.11.2018 г.).

Гласуването ще се проведе утре, вторник, 11 декември 2018 г.

Председателят съобщи също така, че относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от сряда, 28 ноември 2018 г. (точка 5 от протокола от 28.11.2018 г.), не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг.

Следователно комисиите __[A238655]__ и __[A238656]__ могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.


7. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии за започване на междуинституционални преговори въз основа на следните доклади (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

- комисия REGI: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)). Докладчик: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- комисия ECON: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)). Докладчик: Anne Sander (A8-0437/2018);

- комисия ITRE: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)). Докладчик: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- комисия LIBE: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)). Докладчик: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- комисия LIBE: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)). Докладчик: Емил Радев (A8-0442/2018);

- комисия ECON: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)). Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- комисия ECON: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- комисия AFCO: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)). Докладчици: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- комисия JURI: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)). Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- комисия IMCO: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)). Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- комисия JURI: предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)). Докладчик: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- комисия JURI: проект за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)). Докладчик: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- комисия ECON: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Докладчици: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре поставянето на гласуване на решенията за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


8. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета тази седмица ще подпише следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, Регламент (ЕО) № 1901/2006 относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на втората месечна сесия през май 2018 г. и месечните сесии през юли 2018 г. и юли 2018 г., е на разположение на сайта Europarl.


10. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разисквания, са вписани в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000118/2018), зададен от Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI към Комисията: Редки заболявания (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Разпространение на африканската чума по свинете (B8-0420/2018)


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Проект за коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2018 г.: Намаляване на бюджетните кредити за плащания и за поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и актуализацията на приходите (собствени ресурси) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Третия допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET, DEVE, TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Китайската народна република във връзка с DS492 „Европейски съюз — Мерки, засягащи тарифните отстъпки за някои продукти от птиче месо“ (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2017/2283(INI)) - AFET - Докладчик: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза и неговите държави членки на Протокол за изменение на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN - Докладчик: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Доклад относно военната мобилност (2018/2156(INI)) - AFET - Докладчик: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област (2018/2098(INI)) - AFET - Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма (2018/2044(INI)) - TERR - Докладчици: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (2018/2099(INI)) - AFET - Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL - Докладчик: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET - Докладчик: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на експозициите под формата на покрити облигации (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON - Докладчик: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна (2018/0122M(NLE)) - AFET - Докладчик: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL - Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Доклад относно новата европейска програма за култура (2018/2091(INI)) - CULT - Докладчик: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH - Докладчик: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON - Докладчик: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL - Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Доклад относно годишния доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност (2018/2097(INI)) - AFET - Докладчик: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE - Докладчик: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Доклад с препоръки към Комисията относно ускореното уреждане на търговски спорове (2018/2079(INL)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI - Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Доклад относно образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката на ЕС (2018/2090(INI)) - CULT - Докладчик: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE - Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г. (2018/2104(INI)) - PETI - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE - Докладчик: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014. (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE - TRAN - Докладчици: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Доклад относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г. (2018/2105(INI)) - PETI - Докладчик: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE - Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI - Докладчик: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи (2018/2271(INL)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON - Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON - Докладчик: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN - Докладчик: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE - Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през декември 2018 (PE 631.718/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Искане от групата ENF за вписване, като първа точка от дневния ред, на изявленията на Съвета и на Комисията относно „Исторически предприятия в ЕС и търговски марки, притежавани от дружества в трети държави: случая Pernigotti 1860 (Италия)“.

Изказаха се Mario Borghezio, от името на групата ENF, който обосновава искането (председателят направи уточнения), и Mercedes Bresso, от името на групата S&D, която (със съгласието на Mario Borghezio) се присъедини към искането.

С поименно гласуване (113 гласа „за“, 154 гласа „против“, 14 гласа „ въздържал се“) Парламентът отхвърля искането.

Вторник

Искане от групата GUE/NGL за отлагане за последваща сесия на гласуването относно доклада López Aguilar относно преработката на Визовия кодекс (точка 98 от предварителния проект на дневен ред). Ако това искане не получи мнозинство от подадените гласове, разискването по същия доклад ще бъде включено в дневния ред за понеделник, като последна точка, преди едноминутните изказвания.

Изказа се Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

Парламентът отвхърля искането за отлагане на гласуването.

С поименно гласуване (60 гласа „за“, 228 гласа „против“, 8 гласа „ въздържал се“) Парламентът отхвърля искането за добавяне на разискване в понеделник.

Сряда

След консултации с политическите групи председателят предложи следната промяна:

Гласуването на доклада Petras Auštrevičius относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (A8-0373/2018), който беше вписан за втория час на гласуването, се отлага за първия час на гласуването за деня.

Парламентът дава съгласието си.

Вторник

Искане от групата S&D за добавяне към общото разискване относно споразумението за партньорство между ЕС и Япония на изявление на Комисията относно адекватността на защитата на личните данни, осигурявана от Япония. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Birgit Sippel, от името на групата S&D, която обоснова искането, Bruno Gollnisch, който обоснова отлагането на разглеждането на целия въпрос за по-късна дата, Birgit Sippel, която прецизира искането си, и Michał Boni против искането.

С електронно гласуване (155 - гласа „за“ 133- гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 11 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за резолюция и общо предложение за резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 13.00 ч.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 12 декември 2018 г., 19.00 ч.

Искане от групата GUE/NGL за вписване, като трета точка от дневния ред за следобед, след общото разискване относно споразумението за партньорство между ЕС и Япония, на изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно решението на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ.

Изказа се Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането.

С електронно гласуване (140 гласа „за“, 132 гласа „против“, 5 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Сряда

Искане от групата Verts/ALE разискването относно изявленията на Съвета и Комисията относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на Съюза в Чешката република (точка 111 от предварителния проект на дневен ред) да приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането, и Martina Dlabajová, против искането.

С поименно гласуване (163 гласа „за“, 90 гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“) Парламентът одобрява искането.

Бяха определени следните срокове за внасяне:

Предложения за резолюция: вторник, 11 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за резолюция и общо предложение за резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 12.00 ч.
Изменения към предложенията за обща резолюция: сряда, 12 декември 2018 г., 13.00 ч.
Искания за отделно гласуване и искания за разделно гласуване: сряда, 12 декември 2018 г., 19.00 ч.

Искане от групата ECR за вписване, като втора точка от дневния ред, след приоритетното разискване, на изявленията на Съвета и Комисията относно кризата на демокрацията във Франция. Разискването ще бъде последвано от внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който обоснова искането, и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, против искането.

Парламентът отхвърля искането.

Четвъртък

Искане от групата GUE/NGL за вписване, като трета точка от дневния ред за следобед, на разискване относно въпроса с искане за устен отговор относно „Сериозни нарушения при превоза на животни към трети държави“ (O-000136/2018).

Изказаха се Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Dobromir Sośnierz против искането.

С поименно гласуване (78 гласа „за“, 154 гласа „против“, 9 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърля искането.

С това редът на работа е определен.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

13. Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Anneli Jäätteenmäki (докладчик по становище на комисията BUDG), Czesław Adam Siekierski (докладчик по становище на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Maria Gabriela Zoană (докладчик по становището на комисията DEVE), Nicola Caputo, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Olaf Stuger, от името на групата ENF, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu и Younous Omarjee.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Franc Bogovič.

Изказаха се: Karmenu Vella и Gerben-Jan Gerbrandy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 11.12.2018 г.


14. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: David Casa, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios и Julie Ward.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Claude Rolin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 11.12.2018 г.


15. Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Ricardo Serrão Santos (докладчик по становище на комисията PECH), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Fredrick Federley, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda и Angélique Delahaye.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini и Konstantinos Papadakis.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Renate Sommer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 11.12.2018 г.


16. Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (разискване)

Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници [2018/2092(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Сергей Станишев (A8-0365/2018)

Сергей Станишев представи доклада.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE, Emilian Pavel, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Филиз Хюсменова, от името на групата ALDE, Асим Адемов, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias и Maria Gabriela Zoană.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Андрей Ковачев и Claudia Țapardel.

Изказаха се: Tibor Navracsics и Сергей Станишев.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.16 от протокола от 11.12.2018 г.


17. Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I - Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc и Enrique Calvet Chambon представиха докладите.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Emilian Pavel, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, и Deirdre Clune.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Marianne Thyssen и Anne Sander.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.8 от протокола от 11.12.2018 г, точка 5.9 от протокола от 11.12.2018 г и точка 5.10 от протокола от 11.12.2018 г.


18. Военна мобилност (кратко представяне)

Доклад относно военната мобилност [2018/2156(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott и Georgios Epitideios.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 11.12.2018 г.


19. Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС [2018/2090(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová и Julie Ward.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.1 от протокола от 11.12.2018 г.


20. Нова европейска програма за култура (кратко представяне)

Доклад относно новата европейска програма за култура [2018/2091(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward и Francisco José Millán Mon.

Изказа се Tibor Navracsics (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 5.18 от протокола от 11.12.2018 г.


21. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да насочат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská и Răzvan Popa.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 631.718/OJMA).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.29 ч.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Бареков, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Михайлова, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност