Seznam 
Zápis
PDF 270kWORD 79k
Pondělí, 10. prosince 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 5.Členství v politických skupinách
 6.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (rozprava)
 14.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (rozprava)
 15.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
 16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 17.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (rozprava)
 18.Vojenská mobilita (krátké přednesení)
 19.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (krátké přednesení)
 20.Nová evropská agenda pro kulturu (krátké přednesení)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 29. listopadu 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:03.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv v Paříži. Připomněl závazek Parlamentu podporovat lidská práva, zejména prostřednictvím Sacharovovy ceny, a poblahopřál držitelům této ceny za rok 2014 (Denisi Mukwegeovi) a za rok 2016 (Nádiji Murádové), kteří nedávno získali Nobelovu cenu míru.

Vyjádřil rovněž soustrast Parlamentu v souvislosti s úmrtím aktivistky v oblasti lidských práv a bývalé ruské disidentky Ljudmily Alexejevové, která zemřela dne 8. prosince 2018 a která získala Sacharovovu cenu v roce 2009 jménem sdružení Memorial.

Zmínil také zásadní úlohu novinářů při ochraně lidských práv a připomněl, že někteří z nich za své přesvědčení zaplatili životem (například Daphne Caruana Galiziová, Ján Kuciak a Džamál Chášukdží) nebo kvůli němu byli odsouzeni k trestům odnětí svobody.

°
° ° °

Vystoupil Matt Carthy.


4. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 28. a 29. listopadu 2018, byly schváleny.


5. Členství v politických skupinách

Gerard Batten již není členem skupiny EFDD s platností od 8. prosince 2018.

Zasedá mezi nezařazenými poslanci..


6. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že obdržel žádosti o hlasování, které mu postoupily tyto skupiny:

— PPE, ECR, ALDE a EFDD ohledně rozhodnutí výboru EMPL zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— EFDD a další poslanci ohledně rozhodnutí výboru EMPL zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Rozhodnutí byla oznámena v zápise ze zasedání konaného ve středu 28. listopadu 2018 (bod 5 zápisu ze dne 28.11.2018).

Hlasování se budou konat v úterý 11. prosince 2018.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného ve středu 28. listopadu 2018 (bod 5 zápisu ze dne 28.11.2018).

Výbory JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH a IMCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání na základě těchto zpráv (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

- výbor REGI: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)). Zpravodaj: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- výbor ECON: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)). Zpravodajka: Anne Sander (A8-0437/2018);

- výbor ITRE: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)). Zpravodaj: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- výbor LIBE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)). Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- výbor LIBE: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)). Zpravodaj: Emil Radev (A8-0442/2018);

- výbor ECON: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)). Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- výbor ECON: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- výbor AFCO: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)). Zpravodajové: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- výbor JURI: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)). Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- výbor IMCO: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)). Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- výbor JURI: návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)). Zpravodaj: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- výbor JURI: návrh změn Protokolu č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)). Zpravodaj: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- výbor ECON: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Zpravodajové: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše tento týden níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nařízení (ES) č. 1901/2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním druhém květnovém, červnovém a červencovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Na pořad jednání byly zařazeny tyto otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000118/2018), kterou pokládají Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Vzácná onemocnění (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Šíření afrického moru prasat (B8-0420/2018)


11. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018: snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami výdajů a aktualizací příjmů (vlastní zdroje) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, DEVE, TRAN

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení přetrvávajících problémů v souvislosti s migrací, přílivem uprchlíků a bezpečnostními hrozbami (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Čínskou lidovou republikou jménem Unie v souvislosti s DS492 - Evropská unie – Opatření s dopadem na celní koncese na některé výrobky z drůbežího masa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

2) parlamentními výbory

- Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou (2017/2283(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie a jejích členských států, Protokolu, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Zpráva o vojenské mobilitě (2018/2156(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (2018/2098(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Zpráva o závěrech a doporučeních Zvláštního výboru pro terorismus (2018/2044(INI)) - výbor TERR - Zpravodajky: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (2018/2099(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Unie (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé jménem Evropské unie (2018/0122M(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu (2018/2091(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky (2018/2097(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Zpráva s doporučeními Komisi ve věci urychleného řešení obchodních sporů (2018/2079(INL)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (2018/2090(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Zpráva o výsledcích jednání Petičního výboru v průběhu roku 2017 (2018/2104(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - výbor ITRE - výbor TRAN - Zpravodajové: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2017 (2018/2105(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o humanitárních vízech (2018/2271(INL)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví jménem Evropské unie (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního prosincového plenárního zasedání (PE 631.718/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

Žádost skupiny ENF, aby byla na pořad jednání zařazena jako první bod prohlášení Rady a Komise o historických podnicích Unie a obchodních značkách, které vlastní společnosti se sídlem mimo EU: případ Pernigotti 1860 (Itálie).

Vystoupili: Mario Borghezio za skupinu ENF s odůvodněním žádosti (předseda poskytl upřesnění) a Mercedes Bresso za skupinu S&D, která se (se souhlasem Maria Borghezia) připojila k žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (113 pro, 154 proti, 14 se zdrželo).

Úterý

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo hlasování o zprávě López Aguilar o vízovém kodexu (bod 98 PDOJ) odloženo na jedno z nadcházejících zasedání. Pokud tato žádost nezíská většinu odevzdaných hlasů, rozprava na totéž téma bude zařazena na pondělní pořad jednání jako poslední bod před jednominutovými vystoupeními.

Vystoupila Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament zamítl žádost o odložení hlasování.

Parlament zamítl žádost ohledně zařazení rozpravy na pondělí JH (60 pro, 228 proti, 8 se zdrželo).

Středa

Předseda po konzultaci s politickými skupinami navrhl tuto změnu:

Hlasování o zprávě Petras Auštrevičius o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (A8-0373/2018), které bylo zařazeno do druhého středečního hlasování, je přesunuto do prvního hlasování.

Parlament vyslovil souhlas.

Úterý

Žádost skupiny S&D, aby bylo do společné rozpravy o dohodě o partnerství EU-Japonsko zařazeno prohlášení Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v Japonsku. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Birgit Sippel za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Bruno Gollnisch s žádostí, aby bylo projednávání celé záležitosti přesunuto na pozdější datum, Birgit Sippel, aby svou žádost upřesnila, a Michał Boni proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (155 pro, 133 proti, 4 zdržení se).

Byly stanoveny tyto lhůty pro předložení:

Návrhy usnesení: úterý 11. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 12. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení středa 12. prosince 2018 ve 13:00.
Žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 12. prosince 2018 v 19:00.

Žádost skupiny GUE/NGL, aby bylo na odpolední pořad jednání po společné rozpravě o dohodě o partnerství EU-Japonsko zařazeno jako třetí bod prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe.

Vystoupila Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (140 pro, 132 proti, 5 se zdrželo).

Středa

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byly na závěr prohlášení Rady a Komise o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (bod 111 PDOJ) předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Martina Dlabajová proti žádosti

Parlament žádost schválil JH (163 pro, 90 proti, 13 se zdrželo).

Byly stanoveny tyto lhůty pro předložení:

Návrhy usnesení: úterý 11. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy k návrhům usnesení a společný návrh usnesení: středa 12. prosince 2018 ve 12:00.
Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 12. prosince 2018 ve 13:00.
Žádosti o oddělená a dílčí hlasování: středa 12. prosince 2018 v 19:00.

Žádost skupiny ECR, aby byla na pořad jednání po přednostní rozpravě zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise o krizi demokracie ve Francii. Na závěr rozpravy by byly předloženy návrhy usnesení, o kterých by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Ryszard Czarnecki za skupinu ECR s odůvodněním žádosti a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

Čtvrtek

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako třetí bod rozprava o otázce k ústnímu zodpovězení o závažném porušování pravidel při přepravě zvířat do třetích zemí (O-000136/2018).

Vystoupili: Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Dobromir Sośnierz proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (78 pro, 154 proti, 9 se zdrželo).

Plán práce byl tímto schválen.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

13. Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Anneli Jäätteenmäki (zpravodajka výboru BUDG), Czesław Adam Siekierski (zpravodaj výboru AGRI), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Maria Gabriela Zoană (zpravodajka výboru DEVE), Nicola Caputo za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Jan Huitema za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu a Younous Omarjee.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Franc Bogovič.

Vystoupili: Karmenu Vella a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 11.12.2018.


14. Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: David Casa za skupinu PPE, Marita Ulvskog za skupinu S&D, Czesław Hoc za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios a Julie Ward.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Claude Rolin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 11.12.2018.


15. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer uvedla zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Ricardo Serrão Santos (zpravodaj výboru PECH), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Fredrick Federley za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Danilo Oscar Lancini za skupinu ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda a Angélique Delahaye.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini a Konstantinos Papadakis.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Renate Sommer.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 11.12.2018.


16. Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)

Zpráva o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušení kontrol na vnitřních pozemních, mořských a vzdušných hranicích [2018/2092(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev uvedl zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE, Emilian Pavel za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Filiz Hyusmenova za skupinu ALDE, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias a Maria Gabriela Zoană.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev a Claudia Țapardel.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Sergei Stanishev.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.16 zápisu ze dne 11.12.2018.


17. Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc a Enrique Calvet Chambon uvedli zprávy.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Jens Geier (zpravodaj výboru BUDG), Michaela Šojdrová za skupinu PPE, Emilian Pavel za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, a Deirdre Clune.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Notis Marias.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Anne Sander.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 11.12.2018, bod 5.9 zápisu ze dne 11.12.2018 a bod 5.10 zápisu ze dne 11.12.2018.


18. Vojenská mobilita (krátké přednesení)

Zpráva o vojenské mobilitě [2018/2156(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott a Georgios Epitideios.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.17 zápisu ze dne 11.12.2018.


19. Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (krátké přednesení)

Zpráva o vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU [2018/2090(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová a Julie Ward.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 11.12.2018.


20. Nová evropská agenda pro kulturu (krátké přednesení)

Zpráva o Nové evropské agendě pro kulturu [2018/2091(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Francisco José Millán Mon.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.18 zápisu ze dne 11.12.2018.


21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská a Răzvan Popa.


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 631.718/OJMA).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí