Indeks 
Protokol
PDF 274kWORD 78k
Mandag den 10. december 2018 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (forhandling)
 14.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (forhandling)
 15.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)
 16.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (forhandling)
 17.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (forhandling)
 18.Militær mobilitet (kortfattet forelæggelse)
 19.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (kortfattet forelæggelse)
 20.En ny europæisk kulturdagsorden (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 29. november 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.03.


3. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af 70-årsdagen for vedtagelsen i Paris af den universelle menneskerettighedserklæring. Han mindede om Parlamentets engagement til fordel for menneskerettighederne, navnlig med Sakharovprisen, og lykønskede dens modtagere fra 2014 (Denis Mukwege) og 2016 (Nadia Murad), som lige havde modtaget Nobels fredspris.

Han kondolerede på Parlamentets vegne i forbindelse med den russiske menneskerettighedsaktivist og tidligere dissident Ludmilla Alexeievas dødsfald den 8. december 2018. Hun modtog Sakharovprisen i 2009 i Strasbourg på vegne af foreningen Memorial.

Endelig understregede han journalisternes fremtrædende rolle i forbindelse med forsvaret for menneskerettigheder og mindede om, at nogle af dem havde betalt for dette engagement med deres liv (for eksempel Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak og Jamal Khashoggi) eller med fængselsstraf.

°
° ° °

Taler: Matt Carthy.


4. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 28. november 2018 og 29. november 2018 godkendtes.


5. De politiske gruppers sammensætning

Gerard Batten var ikke længere medlem af EFDD-Gruppen med virkning fra den 8. december 2018.


6. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han havde modtaget anmodninger om afstemning fra følgende grupper:

— PPE, ECR, ALDE og EFDD vedrørende afgørelsen fra EMPL om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD og andre medlemmer vedrørende afgørelsen fra EMPL om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018);

bekendtgjort i protokollen fra onsdag den 28. november 2018 (punkt 5 i protokollen af 28.11.2018).

Afstemningerne ville finde sted den følgende dag, tirsdag den 11. december 2018.

Formanden meddelte i ørvigt, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende afgørelserne om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra onsdag den 28. november 2018. (punkt 5 i protokollen af 28.11.2018).

JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH og IMCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.


7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden gav meddelelse om afgørelserne fra flere udvalg om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkninger (i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

- REGI: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Ordfører: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Ordfører: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Ordfører: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018;

- LIBE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Ordfører: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Ordfører: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Ordfører: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Ordfører: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Ordførere Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Ordfører: Didier Geoffroy (A8-0447/2018)

- JURI: Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Ordfører: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Ordførere Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, kan medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden kl. 24.00 i morgen, skriftligt anmode om, at afgørelserne om at indlede forhandlinger sættes under afstemning

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


8. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han denne uge sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af direktiv 94/22/EF, direktiv 98/70/EF, direktiv 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009, forordning (EF) nr. 715/2009, direktiv 2009/73/EF, Rådets direktiv 2009/119/EF, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU og Rådets direktiv (EU) 2015/652 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, forordning (EF) nr. 1901/2006 om lægemidler til pædiatrisk brug og direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 og ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioderne i maj II 2018, juni 2018 og juli 2018 forelå på Europarl.


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse med forhandling var blevet opført på dagsordenen (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000118/2018) af Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez og Piernicola Pedicini, for ENVI til Kommissionen: Sjældne sygdomme (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Spredning af afrikansk svinepest (B8-0420/2018)


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2018: Reduktion af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af den tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET, DEVE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union – Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

2) fra udvalgene følgende betænkninger:

- Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine (2017/2283(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Betænkning om militær mobilitet (2018/2156(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området (2018/2098(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (2018/2044(INI)) - TERR udvalg - Ordførere: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (2018/2099(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side (2018/0122M(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Betænkning om den nye europæiske kulturdagsorden (2018/2091(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for sværdfisk i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1967/2006 og forordning (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Betænkning Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2018/2097(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om hurtig bilæggelse af handelstvister (2018/2079(INL)) - JURI udvalg - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (2018/2090(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Betænkning om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2017 (2018/2104(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE udvalg - TRAN udvalg - Ordførere: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Betænkning om årsberetningen om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed i 2017 (2018/2105(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer]** (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa (2018/2271(INL)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en ændring af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN udvalg - Ordfører: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden december 2018 (PE 631.718/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149a):

Mandag

Anmodning fra ENF-Gruppen om som første punkt på dagsordenen at opføre redegørelser fra Rådet og Kommissione om "historiske virksomheder og varemærker for firmaer i tredjelande: Sagen om Pernigotti 1860 (Italien)".

Talere: Mario Borghezio for ENF-Gruppen, som begrundede anmodningen (formanden gav præciserende oplysninger), og Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, som (med samtykke fra Mario Borghezio) tilsluttede sig anmodningen.

Ved AN (113 for, 154 mod, 14 hverken/eller) afviste Parlamentet anmodningen.

Tirsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkning af López Aguilar om omarbejdning af visumkodeksen (punkt 98 på dagsordenen) til en senere mødeperiode. Hvis denne anmodning ikke fik flertal af de afgivne stemmer, ville en forhandling om denne betænkning blive opført på dagsordenen for mandag som det sidste punkt inden indlæggene af et minuts varighed.

Taler: Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen.

Parlamentet afviste anmodningen om at udsætte afstemningen.

Ved AN (60 for, 228 imod, 8 hverken/eller) afviste Parlamentet anmodningen om at tilføje en forhandling denne mandag.

Onsdag

Efter høring af de politiske grupper foreslog formanden følgende ændring:

Afstemningen om betænkning af Petras Auštrevičius om "årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området" (A8-0373/2018), som var opført under anden afstemningstid den dag, blev flyttet til dagens første afstemningstid.

Parlamentet gav sit samtykke.

Tirsdag

Anmodning fra S&D-Gruppen om at føje en erklæring fra Kommissionen om tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan til forhandlingen om partnerskabsaftalen mellem EU og Japan. Forhandlingen ville blive afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag, som ville blive sat til afstemning torsdag.

Talere: Birgit Sippel for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen, Bruno Gollnisch, som bad om udsættelse af den samlede behandling af spørgsmåleg til en senere dato, Birgit Sippel som gav præciserende oplysninger om sin anmodning, og Michał Boni, der var imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (155 for, 133 imod, 4 hverken/eller).

Der blev fastsat følgende frister:

Forslag til beslutning: tirsdag den 11. december 2018 kl. 12.
Ændringsforslag til beslutningsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 12.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 13.
Anmodning om særskilt afstemning: onsdag den 12. december 2018 kl. 19.

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen for eftermiddagen efter den fælles drøftelse om partnerskabsaftalen mellem EU og Japan at indføje en erklæring fra næstformanden i Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen om Selahattin Demirtaş.

Taler: Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Ved VE (140 for, 132 imod, 5 hverken/eller) godkendte Parlamentet anmodningen.

Onsdag

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om erklæringerne fra Rådet og Kommissionen om ”interessekonflikt og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik” (punkt 111 på dagsordenen) ville blive afsluttet med fremsættelse af beslutningsforslag, der ville blive sat til afstemning torsdag.

Talere: Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Martina Dlabajová, der modsatte sig den.

Ved AN (163 for, 90 imod, 13 hverken/eller) godkendte Parlamentet anmodningen.

Der blev fastsat følgende frister:

Forslag til beslutning: tirsdag den 11. december 2018 kl.12.
Ændringsforslag til forslag til beslutning og fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 12.
Ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 12. december 2018 kl. 13.
Anmodninger om særskilt afstemning og anmodninger om opdelt afstemning: onsdag den 12. december 2018 kl. 19.

Anmodning fra ECR-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen efter den prioriterede forhandling at indføje erklæringerne fra Rådet og Kommissionen om ”demokratiets krise i Frankrig”. Forhandlingen ville blive fulgt af fremsættelse af beslutningsforslag, der ville komme til afstemning torsdag.

Talere: Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, der var imod.

Parlamentet afviste anmodningen.

Torsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen at indføje en forhandling om den mundtlige forespørgsel om "Alvorlige overtrædelser i forbindelse med transport af dyr til tredjelande" (O-000136/2018).

Talere: Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, som begrundede anmodningen, og Dobromir Sośnierz, der var imod.

Ved AN (78 for, 154 imod, 9 hverken/eller), afviste Parlamentet anmodningen.

Arbejdsplanen fastsattes således.


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

13. Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Anneli Jäätteenmäki (ordfører for udtalelse fra BUDG), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Maria Gabriela Zoană (ordfører for udtalelse fra DEVE), Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu og Younous Omarjee.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Franc Bogovič.

Talere: Karmenu Vella og Gerben-Jan Gerbrandy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 11.12.2018.


14. Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: David Casa for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios og Julie Ward.

Talere: Marianne Thyssen og Claude Rolin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 11.12.2018.


15. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda og Angélique Delahaye.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini og Konstantinos Papadakis.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Renate Sommer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 11.12.2018.


16. Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (forhandling)

Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser [2018/2092(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev forelagde betænkningen.

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Emilian Pavel for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Filiz Hyusmenova for ALDE-Gruppen, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias og Maria Gabriela Zoană.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev og Claudia Țapardel.

Talere: Tibor Navracsics og Sergei Stanishev.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.16 i protokollen af 11.12.2018.


17. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I - Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I - Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc og Enrique Calvet Chambon forelagde betænkningerne.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Jens Geier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Michaela Šojdrová for PPE-Gruppen, Emilian Pavel for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, og Deirdre Clune.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Marianne Thyssen og Anne Sander.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 11.12.2018, punkt 5.9 i protokollen af 11.12.2018 og punkt 5.10 i protokollen af 11.12.2018.


18. Militær mobilitet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om militær mobilitet [2018/2156(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott og Georgios Epitideios.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.17 i protokollen af 11.12.2018.


19. Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker [2018/2090(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová og Julie Ward.

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.1 i protokollen af 11.12.2018.


20. En ny europæisk kulturdagsorden (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en ny europæisk kulturdagsorden [2018/2091(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward og Francisco José Millán Mon.

Taler: Tibor Navracsics (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.18 i protokollen af 11.12.2018.


21. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská og Răzvan Popa.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 631.718/OJMA).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik