Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 292kWORD 86k
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 9.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I (συζήτηση)
 14.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I (συζήτηση)
 15.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (συζήτηση)
 16.Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I (συζήτηση)
 18.Στρατιωτική κινητικότητα (σύντομη παρουσίαση)
 19.Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 20.Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (σύντομη παρουσίαση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.03.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση με αφορμή την 70ή επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε στο Παρίσι. Υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου στην προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδίως με την απονομή του βραβείου Ζαχάρωφ, και χαιρετίζει τους τιμηθέντες του 2014 (Ντένις Μουκουέγκε) και του 2016 (Νάντια Μουράτ), στους οποίους μόλις απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Εκφράζει εξ άλλου τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου για τον θάνατο της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πάλαι ποτέ ρωσίδας αντιφρονούντος Λιουντμίλα Αλεξέγιεβα στις 8 Δεκεμβρίου 2018, η οποία είχε τιμηθεί με το βραβείο Ζαχάρωφ 2009 στο Στρασβούργο εξ ονόματος της οργάνωσης Μεμόριαλ.

Αναφέρεται στον εξέχοντα ρόλο των δημοσιογράφων στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει ότι ορισμένοι εξ αυτών πλήρωσαν αυτή την προσφορά με τη ζωή τους (για παράδειγμα η Daphne Caruana Galizia, ο Jan Kuciak και ο Τζαμάλ Κασόγκι) ή με φυλάκιση.

°
° ° °

Παρεμβαίνει Matt Carthy.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 28ης Νοεμβρίου 2018 και 29ης Νοεμβρίου 2018 εγκρίνονται.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Gerard Batten δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD από τις 8 Δεκεμβρίου 2018.

Προσχωρεί στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.


6. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αιτήματα να τεθούν σε ψηφοφορία αποφάσεις επιτροπών για την έναρξη διαπραγματεύσεων εκ μέρους των ομάδων:

— PPE, ECR, ALDE και EFDD σχετικά με την απόφαση της επιτροπής EMPL να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσειςμε βάση την έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD και άλλων βουλευτών σχετικά με την απόφαση της επιτροπής EMPL να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018

όπως εμφαίνεται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Τετάρτης 28 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2018).

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν αύριο, Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει εξάλλου ότι όσον αφορά τις λοιπές αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που δηλώνονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της 28ης Νοεμβρίου 2018 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2018), δεν έχει λάβει αίτημα ψηφοφορίας εκ μέρους βουλευτών ή μίας ή περισσότερων πολιτικών ομάδων που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο.

Οι επιτροπές JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH και IMCO μπορούν συνεπώς να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις ορισμένων επιτροπών να προχωρήσουν σε διοργανικές διαπραγματεύσεις βάσει των ακόλουθων εκθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 1 του Κανονισμού):

- επιτροπή REGI: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Εισηγητής: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018

- επιτροπή ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0437/2018

- επιτροπή ITRE: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Εισηγητής: Νεοκλής Συλικιώτης (A8-0438/2018

- επιτροπή LIBE: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Εισηγητής: Gérard Deprez (A8-0436/2018

- επιτροπή LIBE: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Εισηγητής: Emil Radev (A8-0442/2018

- επιτροπή ECON: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0430/2018

- επιτροπή ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)) Εισηγητής: Wolf Klinz (A8-0431/2018

- επιτροπή AFCO: Πρόταση κανονισμoύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου σχετικά με παραβάσεις των κανόνων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Εισηγητές: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018

- επιτροπή JURI: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018

- επιτροπή IMCO: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Εισηγήτρια: Christel Schaldemose (A8-0444/2018

- επιτροπή JURI: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και με την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Εισηγητής: Didier Geoffroy (A8-0447/2018

- επιτροπή JURI: Σχέδιο τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Εισηγητής: Tiemo Wölken (A8-0439/2018

- επιτροπή ECON: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Εισηγητές: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, πριν από τα μεσάνυκτα της αυριανής ημέρας, να τεθούν σε ψηφοφορία οι αποφάσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


8. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί αυτή την εβδομάδα στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναδιατύπωση) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/22/ΕΚ, της οδηγίας 98/70/ΕΚ, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 663/2009, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, της οδηγίας 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, της οδηγίας 2013/30/ΕΕ και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 για τα παιδιατρικά φάρμακα και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Μαΐου II 2018, Ιουνίου 2018 και Ιουλίου 2018 διατίθεται στο Eurοparl.


10. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση, συμπεριλήφθηκαν στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000118/2018) που κατέθεσαν οι Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI προς την Επιτροπή: Σπάνιες νόσοι (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) που κατέθεσε ο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (B8-0420/2018)


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού για το 2018: Μείωση των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του τρίτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη συμφωνία για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, DEVE, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σε σχέση με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ DS492 Ευρωπαϊκή Ένωση - Μέτρα που επηρεάζουν τις δασμολογικές παραχωρήσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με την Ουκρανία (2017/2283(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου τροποποίησης της Ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα (2018/2156(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2018/2098(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (2018/2044(INI)) - επιτροπή TERR - Εισηγήτριες: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (2018/2099(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου (2018/0122M(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Έκθεση σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (2018/2091(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της Μεσογείου και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΕ) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (2018/2097(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (2018/2079(INL)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (2018/2090(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2017 (2018/2104(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 912/2010, (ΕΕ) αριθ. 1285/2013 και (ΕΕ) αριθ. 377/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - επιτροπή ITRE - επιτροπή TRAN - Εισηγητές: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2017 (2018/2105(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2018/2271(INL)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποποίησης της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τη συνεργασία για την κανονιστική ρύθμιση της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Δεκεμβρίου 2018 (PE 631.718/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Δευτέρα

Αίτημα της ομάδας ENF να εγγραφούν ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Οι ιστορικές επιχειρήσεις της ΕΕ και τα εμπορικά σήματα που ανήκουν σε εταιρίες χωρών εκτός ΕΕ: η υπόθεση Pernigotti 1860 (Ιταλία)".

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις), και Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος (με τη σύμφωνη γνώμη του Mario Borghezio) προσυπογράφει το αίτημα.

Κατόπιν ΟΚ (113 υπέρ, 154 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τρίτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL να μετατεθεί σε επόμενη περίοδο συνόδου η ψηφοφορία επί της εκθέσεως López Aguilar σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (σημείο 98 του ΤΣΗΔ). Αν το εν λόγω αίτημα δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία επί των ψηφισάντων, θα εγγραφεί συζήτση επί της εκθέσεως στην ημερήσια διάταξη της Δευτέρας ως τελευταίο σημείο πριν από τις παρεμβάσεις ενός λεπτού.

Παρεμβαίνει η Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αναβολής της ψηφοφορίας.

Κατόπιν ΟΚ (60 υπέρ, 228 κατά, 8 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα να προστεθεί συζήτηση τη Δευτέρα.

Τετάρτη

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση:

Η ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Petras Auštrevičius με θέμα "Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος" (A8-0373/2018), που έχει εγγραφεί για τη δεύτερη ώρα των ψηφοφοριών της ημέρας μετατίθεται στην πρώτη ώρα των ψηφοφοριών της ημέρας.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.

Τρίτη

Αίτημα της ομάδας S&D να προστεθεί στην κοινή συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας μία δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία. Η συζήτηση θα κλείσει με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Bruno Gollnisch, ο οποίος ζητεί την αναβολή της εξέτασης του ζητήματος συνολικά για το μέλλον, Birgit Sippel για να διευκρινίσει το αίτημά της και Michał Boni κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (155 υπέρ, 133 κατά, 4 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Οι προθεσμίες κατάθεσης ορίζονται ως εξής:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00.
Τροπολογίες στις προτάσεις ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00.
Τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 13.00.
Αιτήσεις χωριστής ψηφοφορίας και αιτήσεις ψηφοφορίας κατά τμήματα: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 19.00.

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος, μετά την κοινή συζήτηση σχετικά με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς.

Παρεμβαίνει η Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα.

Κατόπιν ΗΨ (140 υπέρ, 132 κατά, 5 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Τετάρτη

Αίτημα της ομάδας Verts/ALE να κλείσει η συζήτησε σχετικά με τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα «Σύγκρουση συμφερόντων και η προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία» (σημείο 111 του ΤΣΗΔ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα και Martina Dlabajová, κατά του αιτήματος.

Κατόπιν ΟΚ (163 υπέρ, 90 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Οι προθεσμίες κατάθεσης ορίζονται ως εξής:

Προτάσεις ψηφίσματος: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00.
Τροπολογίες στις προτάσεις ψηφίσματος και κοινή πρόταση ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 12.00.
Τροπολογίες στις κοινές προτάσεις ψηφίσματος: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 13.00.
Αιτήματα χωριστής ψηφοφορίας και αιτήματα ψηφοφορίας κατά τμήματα: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 στις 19.00.

Αίτημα της ομάδας ECR να εγγραφούν ως δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, μετά τη συζήτηση κατά προτεραιότητα, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα "Κρίση της δημοκρατίας στη Γαλλία". Τη συζήτηση θα ακολουθήσει κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος που θα τεθούν σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Παρεμβαίνουν οι Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, κατά του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Πέμπτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί ως τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση με θέμα τις "Σοβαρές παραβιάσεις κατά τις μεταφορές ζώων σε τρίτες χώρες" (O-000136/2018).

Παρεμβαίνουν οι Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Dobromir Sośnierz κατά του αιτήματος.

Κατόπιν ΟΚ (78 υπέρ, 154 κατά, 9 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

13. Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Ο Gerben-Jan Gerbrandy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν Anneli Jäätteenmäki (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Czesław Adam Siekierski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Gabriela Zoană (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Annie Schreijer-Pierik, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu και Younous Omarjee.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Gerben-Jan Gerbrandy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


14. Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Ο Claude Rolin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Claude Rolin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


15. Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Η Renate Sommer παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ricardo Serrão Santos (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fredrick Federley, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda και Angélique Delahaye.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Franc Bogovič, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Linnéa Engström, Γεώργιος Επιτήδειος, Maria Grapini και Κωνσταντίνος Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Renate Sommer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


16. Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα [2018/2092(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Ο Sergei Stanishev παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Filiz Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Νότης Μαριάς και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Cristian-Silviu Buşoi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα των Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Γεώργιος Επιτήδειος, Andrey Kovatchev και Claudia Țapardel.

Παρεμβαίνουν οι Tibor Navracsics και Sergei Stanishev.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


17. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I - Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0273/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1365/75 του Συμβουλίου [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Οι Anne Sander, Czesław Hoc και Enrique Calvet Chambon παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jens Geier (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emilian Pavel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, και Deirdre Clune.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Anne Sander.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018, σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018 και σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


18. Στρατιωτική κινητικότητα (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα [2018/2156(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Ο Tunne Kelam προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


19. Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ [2018/2090(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Yana Toom (A8-0400/2018)

Η Yana Toom προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová και Julie Ward.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


20. Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό [2018/2091(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Γιώργος Γραμματικάκης (A8-0388/2018)

Ο Γιώργος Γραμματικάκης προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Csaba Sógor, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Michaela Šojdrová, Julie Ward και Francisco José Millán Mon.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018.


21. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Νότης Μαριάς, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Ελένη Θεοχάρους, Anna Záborská και Răzvan Popa.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 631.718/OJMA).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Ζαγοράκης, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου