Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 266kWORD 78k
Esmaspäev, 10. detsember 2018 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 9.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (arutelu)
 14.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (arutelu)
 15.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)
 16.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)
 17.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I - Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ***I - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ***I (arutelu)
 18.Sõjaväeline liikuvus (lühiettekanne)
 19.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (lühiettekanne)
 20.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 29. novembril 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.03.


3. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega 70 aasta möödumise puhul inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest Pariisis. Ta tuletas ühtlasi meelde Euroopa Parlamendi pühendumust inimõiguste kaitsele ja Sahharovi auhinna väljaandmist. President õnnitles Sahharovi auhinna võitjaid 2014. (Denis Mukwege) ja 2016. aastal (Nadia Murad), kes said hiljuti Nobeli rahupreemia.

Samas avaldas president parlamendi nimel kaastunnet Venemaa inimõiguslase ja endise dissidendi Ljudmila Aleksejeva surma puhul 8. detsembril 2018. Ljudmila Aleksejeva võttis 2009. aastal Strasbourgis ühenduse Memorial nimel vastu Sahharovi auhinna.

Parlamendi president tuletas meelde, et ajakirjanikel on märkimisväärne roll inimõiguste kaitsel ja mõnedel neist tuleb selle eest maksta oma eluga (nt Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak ja Jamal Khashoggi) või kanda vanglakaristust.

°
° ° °

Sõna võttis Matt Carthy.


4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 28. novembri 2018. aasta ja 29. novembri 2018. aasta istungi protokollid.


5. Fraktsioonide koosseis

Gerard Batten ei ole alates 8. detsembrist 2018 fraktsiooni EFDD liige.

Ta on nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendliige.


6. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c)

Parlamendi president andis teada, et ta on saanud fraktsioonidelt järgmised hääletusele paneku taotlused:

— PPE, ECR, ALDE ja EFDD seoses EMPL-komisjoni otsusega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018),

— EFDD ja teised parlamendiliikmed seoses EMPL-komisjoni taotlusega alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Tööjõuameti loomise kohta (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Raportöör Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Otsused tehti teatavaks kolmapäeva, 28. novembri 2018. aasta protokollis (28.11.2018 protokollipunkt 5).

Hääletused toimuvad teisipäeval, 11. detsembril 2018.

President andis ühtlasi teada, et teiste institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuste kohta, mis tehti teatavaks kolmapäeva, 28. novembri 2018. aasta protokollis (28.11.2018 protokollipunkt 5), ei ole ta saanud keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või mitmelt fraktsioonilt taotlusi.

Seega võisid JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH- ja IMCO-komisjonid alustada pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist läbirääkimisi.


7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt):

- REGI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb mehhanismi õiguslike ja haldustakistuste kõrvaldamiseks piiriüleses kontekstis (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Raportöör: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 596/2014 ja määrust (EL) 2017/1129 VKEde kasvuturgude kasutamise edendamise osas ( COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Raportöör: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)) Raportöör: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Raportöör: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2000/642/JSK (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Raportöör: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Raportöör Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu EuroopaParlamendi ja nõukogu määrus, millega lihtsustatakse ühisinvesteerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013(UE) (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Raportöör Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014 kontrollimenetluse osas, mis käsitleb isikuandmete kaitse normide rikkumist Euroopa Parlamendi valimiste raames (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Raportöörid: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisega äriühinguõiguses (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Raportöör: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Raportöör: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI-komisjon: protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) muutmise eelnõu (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Raportöör: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON-komisjon: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) Raportöörid: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad vähemalt keskmisele lävendile vastav arv parlamendiliikmeid või fraktsioonid taotleda kirjalikult enne keskööd, et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab sel nädalal koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1008/2008 ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet (BEREC) ja BERECi tugiamet (BERECi büroo) ja muudetakse määrust (EL) 2015/2120 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane toimimine (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb veterinaarravimeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/82/EÜ (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet, määrust (EÜ) nr 1901/2006 pediaatrias kasutatavate ravimite kohta ning direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ravimsööda tootmist, turuleviimist ja kasutamist, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 183/2005 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2018. aasta mai II, 2018. aasta juuni ja juuli osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000118/2018), mille esitas(id) Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel komisjonile: Haruldased haigused (B8-0419/2018);

- (O-000124/2018), mille esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Aafrika seakatku levik (B8-0420/2018).


11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- 2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine kooskõlas kulude ajakohastatud prognoosidega ja tulude ajakohastamisega (omavahendid) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mehhiko Ühendriikide vahelisele majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud kolmanda lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelist vaidlust DS492 (Euroopa Liit – meetmed, mis mõjutavad teatavate kodulinnulihatoodete suhtes kohaldatavaid tariifseid soodustusi) käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

2) parlamendikomisjonid:

- Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2283(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Raport sõjaväelise liikuvuse kohta (2018/2156(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2018/2098(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Raport terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta (2018/2044(INI)) - TERR komisjon - Raportöörid: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta (2018/2099(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 pandikirjadest tulenevate riskipositsioonide osas (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (2018/0122M(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Raport Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta (2018/2091(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Vahemere mõõkkala varude taastamise kava ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1967/2006 ja (EL) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pandikirjade emiteerimist ja pandikirjade avalikku järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ ja 2014/59/EL (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta (2018/2097(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Raport soovitustega Euroopa Komisjonile kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud korra kohta (2018/2079(INL)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Raport hariduse kohta digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta (2018/2090(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta (2018/2104(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE komisjon - TRAN komisjon - Raportöörid: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Raport Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta (2018/2105(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Raport soovitustega komisjonile humanitaarviisade kohta (2018/2271(INL)) - LIBE komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Tööplaan

Jagati välja 2018. aasta detsembri täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 631.718/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Esmaspäev

Fraktsiooni ENF taotlus lisada esimese punktina päevakorda nõukogu ja komisjoni avaldused „Liidu ajaloolised ettevõtted ja kolmandate riikide äriühingutele kuuluvad kaubamärgid: juhtum Pernigotti 1860 (Itaalia)“ .

Sõna võtsid Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, kes põhjendas taotlust (president andis selgitusi), ja Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, kes (Mario Borghezio nõusolekul) ühines taotlusega.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (113 poolt, 154 vastu, erapooletuid 14) taotluse tagasi.

Teisipäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lükata mõnele järgmisele osaistungjärgule edasi López Aguilari raporti „Viisaeeskiri“ hääletus (PDOJ, punkt 98). Kui taotlus ei saa antud häälte enamust, pannakse nimetatud raporti arutelu esmaspäeva päevakorda viimase punktina enne üheminutilisi sõnavõtte.

Sõna võttis Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament ei toetanud hääletuse edasilükkamise taotlust.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (60 poolt, 228 vastu, erapooletuid 8), tagasi taotluse lisada arutelu esmaspäeva päevakorda.

Kolmapäev

President tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist järgmise ettepaneku.

Petras Auštrevičiuse raporti „Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas“ (A8-0373/2018) hääletus, mis on päeva teise hääletuse päevakorras, pannakse hääletusele päeva esimeses hääletusvoorus.

Parlament andis oma nõusoleku.

Teisipäev

Fraktsiooni S&D taotlus lisada ELi ja Jaapani partnerluslepingut käsitlevale ühisele arutelule komisjoni avaldus Jaapanis tagatava isikuandmete kaitse piisavuse kohta. Arutelu lõpus esitatakse resolutsioonide ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, kes põhjendas taotlust, Bruno Gollnisch, kes tegi ettepaneku lükata küsimus edasi hilisemale ajale, Birgit Sippel, kes täpsustas taotlust, ja Michał Boni, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (155 poolt, 133 vastu, erapooletuid 4).

Määrati kindlaks järgmised tähtajad.

Resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 11. detsember 2018 kell 12.00.
Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud ja ühisresolutsiooni ettepanek: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 12.00.
Ühisresolutsioonide ettepanekute muudatusettepanekud: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 13.00.
Eraldi hääletuste ja osade kaupa hääletuste taotlused: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 19.00.

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärastlõunase kolmanda punktina pärast ELi ja Jaapani partnerluslepingu ühist arutelu komisjoni asepresidendi ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus „Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtaşe kohtuasjas“.

Sõna võttis Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (140 poolt, 132 vastu, erapooletuid 5).

Kolmapäev

Fraktsiooni Verts/ALE taotlus esitada nõukogu ja komisjoni avalduste „Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis“ (PDOJ, punkt 111) arutelu lõpus resolutsioonide ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust, ja Martina Dlabajová, kes oli taotluse vastu.

Parlament kiitis taotluse heaks nimelisel hääletusel (163 poolt, 90 vastu, erapooletuid 13).

Määrati kindlaks järgmised tähtajad:

Resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 11. detsember 2018 kell 12.00.
Resolutsiooni ettepanekute muudatusettepanekud ja ühisresolutsiooni ettepanek: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 12.00.
Ühisresolutsioonide ettepanekute muudatusettepanekud: kolmapäev, 12. detsember 2018 kell 13.00.
Eraldi hääletuste ja osade kaupa hääletuste taotlused: kolmapäev, 12 detsember 2018 kell 19.00.

Fraktsiooni ECR taotlus lisada päevakorda teise punktina esmatähtsa arutelu järele nõukogu ja komisjoni avaldused „Demokraatia kriis Prantsusmaal“. Arutelu lõpus esitatakse resolutsiooni ettepanekud, mis pannakse hääletusele neljapäeval.

Sõna võtsid Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, kes põhjendas taotlust, ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

Neljapäev

Fraktsiooni GUE/NGL taotlus lisada päevakorda pärastlõunal kolmanda punktina arutelu suuliselt vastatava küsimuse „Tõsised rikkumised loomade veol kolmandatesse riikidesse“ teemal (O-000136/2018).

Sõna võtsid Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes põhjendas taotlust, ja Dobromir Sośnierz, kes oli selle vastu.

Parlament lükkas nimelisel hääletusel (78 poolt, 154 vastu, 9 erapooletut) taotluse tagasi.

Tööplaan kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

13. Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anneli Jäätteenmäki (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Czesław Adam Siekierski (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Maria Gabriela Zoană (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Jan Huitema fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu ja Younous Omarjee.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Franc Bogovič.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.5.


14. Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin tutvustas raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid David Casa fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Julie Ward.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Claude Rolin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.6.


15. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ricardo Serrão Santos (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda ja Angélique Delahaye.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini ja Konstantinos Papadakis.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Renate Sommer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.7.


16. Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (arutelu)

Raport Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis [2018/2092(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev tutvustas raportit.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Carlos Coelho fraktsiooni PPE nimel, Emilian Pavel fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Filiz Hyusmenova fraktsiooni ALDE nimel, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias ja Maria Gabriela Zoană.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev ja Claudia Țapardel.

Sõna võtsid Tibor Navracsics ja Sergei Stanishev.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.16.


17. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I - Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ***I - Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Anne Sander (A8-0273/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc ja Enrique Calvet Chambon tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Jens Geier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Michaela Šojdrová fraktsiooni PPE nimel, Emilian Pavel fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Deirdre Clune.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Anne Sander.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.811.12.2018 protokollipunkt 5.9 ja 11.12.2018 protokollipunkt 5.10.


18. Sõjaväeline liikuvus (lühiettekanne)

Raport sõjaväelise liikuvuse kohta [2018/2156(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.17.


19. Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (lühiettekanne)

Raport hariduse kohta digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta [2018/2090(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová ja Julie Ward.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.1.


20. Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (lühiettekanne)

Raport Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta [2018/2091(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward ja Francisco José Millán Mon.

Sõna võttis Tibor Navracsics (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2018 protokollipunkt 5.18.


21. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská ja Răzvan Popa.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 631.718/OJMA).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika