Rodyklė 
Protokolas
PDF 275kWORD 80k
Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Frakcijų sudėtis
 6.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 9.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Gauti dokumentai
 12.Darbų programa
 13.Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I (diskusijos)
 14.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (diskusijos)
 15.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)
 16.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)
 17.Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ***I - Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ***I - Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ***I (diskusijos)
 18.Karinis mobilumas (trumpas pristatymas)
 19.Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (trumpas pristatymas)
 20.Nauja Europos kultūros darbotvarkė (trumpas pristatymas)
 21.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.03 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė deklaraciją Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos priėmimo Paryžiuje 70-ųjų metinių proga. Jis priminė, kad Parlamentas kovoja už žmogaus teises, visų pirma skirdamas Sacharovo premiją, ir pasveikino jos 2014 m. Ir 2016 m. laureatus (Denisą Mukwege ir Nadią Murad), kurie ką tik gavo Nobelio premiją.

Taip pat jis išreiškė Parlamento užuojautą dėl 2009 m. Sacharoivo premiją asociacijos „Memorial“ vardu Strasbūre gavusios žmogaus teisių aktyvistės ir buvusios Rusijos disidentės Liudmijos Aleksejevos mirties 2018 m. gruodžio 8 d.

Galiausiai jis pažymėjo svarbų žurnalistų vaidmenį ginant žmogaus teises ir priminė, kad kai kurie iš jų už šią kovą sumoka savo gyvybe (pavyzdžiui, Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak ir Jamal Khashoggi) arba dėl jos būna įkalinami.

°
° ° °

Kalbėjo Matt Carthy.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2018 m. lapkričio 28 d. ir 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


5. Frakcijų sudėtis

Gerard Batten nuo 2018 m. gruodžio 8 d. nebėra EFDD frakcijos narys.

Jis yra nepriklausomas narys.


6. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad gavo frakcijų prašymus, kad būtų balsuojama:

— PPE, ECR, ALDE ir EFDD dėl EMPL komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— EFDD ir kitų Parlamento narių dėl EMPL komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl asiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Šie sprendimai buvo paskelbti 2018 m. lapkričio 28 d., trečiadienio, posėdžio protokole (2018 11 28 protokolo 5 punktas).

Balsavimas vyks rytoj, 2018 m. gruodžio 11 d., antradienį.

Pirmininkas taip pat paskelbė, kad jis negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtų 2018 m. lapkričio 28 d., trečiadienio, posėdžio protokole (2018 11 28 protokolo 5 punktas).

Taigi JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH ir IMCO komitetai, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, pradėjo derybas.


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas remiantis šiais pranešimais (pagal Darbo darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

- REGI komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Pranešėjas: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Pranešėja: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Pranešėjas: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Pranešėjas: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Pranešėjas: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)) Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tikrinimo procedūros, susijusios su asmens duomenų apsaugos taisyklių pažeidimais per Europos Parlamento rinkimus, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Pranešėjai: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB (Tekstas svarbus EEE) (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Pranešėjas: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI komitetas: protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimų projektas (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Pranešėjas: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Pranešėjai: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku šią savaitę pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir BEREC paramos agentūra (BEREC biuras), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/2120 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 94/22/EB, Direktyva 98/70/EB, Direktyva 2009/31/EB, Reglamentas (EB) Nr. 663/2009, Reglamentas (EB) Nr. 715/2009, Direktyva 2009/73/EB, Tarybos direktyva 2009/119/EB, Direktyva 2010/31/ES, Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2013/30/ES ir Tarybos direktyva (ES) 2015/652 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria siekiama įgalinti valstybių narių konkurencijos institucijas, kad jos būtų veiksmingesnės vykdymo užtikrintojos, ir kuria užtikrinamas tinkamas vidaus rinkos veikimas (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl veterinarinių vaistų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/82/EB (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą, Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų ir Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005 ir panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2018 m. gegužės mėn. II, 2018 m. birželio mėn. ir 2018 m. liepos mėn. sesijas priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000118/2018), kurį pateikė Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Komisijai: Retosios ligos (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Afrikinio kiaulių maro plitimas (B8-0420/2018)


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- 2018 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas. Mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavi ištekliai) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu,siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET, DEVE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl bylos DS492 „Europos Sąjunga. Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms“, sudarymo Sąjungos vardu (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo (2017/2283(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Pranešimas dėl karinio mobilumo (2018/2156(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos (2018/2098(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Pranešimas dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų (2018/2044(INI)) - TERR komitetas - Pranešėjos: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos (2018/2099(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (2018/0122M(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Pranešimas dėl naujos Europos kultūros darbotvarkės (2018/2091(INI)) - CULT komitetas - Pranešėjas: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1967/2006 ir (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Pranešimas dėl metinės bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo ataskaitos (2018/2097(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl pagreitinto komercinių ginčų sprendimo (2018/2079(INL)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Pranešimas Švietimas skaitmeniniame amžiuje: ES politikos formavimo iššūkiai, galimybės ir pamokos (2018/2090(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Pranešimas dėl Peticijų komiteto svarstymų 2017 m. (2018/2104(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE komitetas - TRAN komitetas - Pranešėjai: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Pranešimas dėl metinio pranešimo apie Europos ombudsmeno 2017 m. veiklą (2018/2105(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų (2018/2271(INL)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas gruodžio 2018 (PE 631.718/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

ENF frakcijos paprašė pirmuoju darbotvarkės punktu įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus „ES istorinės įmonės ir prekės ženklai, kurių savininkės yra ne ES įmonės: įmonės Pernigotti 1860 (Italija) atvejis“.

Kalbėjo: Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, jie pagrindė prašymą (Pirmininkas pateikė patikslinimų), ir Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, jis (Mario Borghezio pritarus) prašymą palaikė.

Parlamentas vardiniu balsavimu (113 balsavo už, 154 – prieš, 14 susilaikė) prašymą atmetė.

Antradienis

GUE/NGL frakcijos paprašė į vėlesnį sesijos laikotarpį atidėti balsavimą dėl López Aguilar pranešimo dėl Vizų kodekso dalinio keitimo (galutinio darbotvarkės projekto 98 punktas). Jei šis prašymas nesurinktų balsy daugumos, diskusijos dėl šio pranešimo būtų įtrauktos į darbotvarkę kaip paskutinis pirmadienio darbotvarkės punktas prieš vienos minutės kalbas.

Kalbėjo Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą atidėti balsavimą.

Parlamentas vardiniu balsavimu (60 balsavo už, 228 – prieš, 8 susilaikė) atmetė prašymą diskusijas įtraukti į šio pirmadienio darbotvarkę.

Trečiadienis

Pirmininkas, pasikonsultavęs su frakcijomis, pasiūlė tokį pakeitimą:

Balsavimas dėl į antrąjį balsavimą įrašyto Petro Auštrevičiaus pranešimo dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (A8-0373/2018) perkeliamas į pirmąjį dienos balsavimą.

Parlamentas pakeitimui pritarė.

Antradienis

S&D frakcija paprašė prie bendrų diskusijų dėl ES ir Japonijos partnerystės susitarimo pridėti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumo. Po diskusijų būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, Bruno Gollnisch, jis paprašė viso šio klausimo nagrinėjimą atidėti vėlesnei datai, Birgit Sippel, ji savo prašymą patikslino, ir Michał Boni jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (155 balsavo už, 133 – prieš, 4 susilaikė) pritarė prašymui.

Nustatyti šie terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. gruodžio 11 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimai: 2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl atskiro balsavimo ir prašymai dėl balsavimo dalimis: 2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 19.00 val.

GUE/NGL frakcija paprašė trečiuoju popietinės darbotvarkės punktu po bendrų diskusijų dėl ES ir Japonijos partnerystės susitarimo įrašyti Komisijos Pirmininko paaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo Selahattino Demirtaso byloje.

Kalbėjo Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (140 balsavo už, 132 – prieš, 5 susilaikė) pritarė prašymui.

Trečiadienis

Verts/ALE frakcija paprašė diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų dėl interesų konflikto ir ES biudžeto apsaugos Čekijoje (galutinio darbotvarkės projekto 111 punktas) užbaigti pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis prašyma pagrindė, ir Martina Dlabajová, ji prašymui prieštaravo.

Parlamentas vardiniu balsavimu (163 balsavo už, 90 – prieš, 13 susilaikė) pritarė prašymui.

Nustatyti šie terminai:

Pasiūlymai dėl rezoliucijų: 2018 m. gruodžio 11 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijos: 2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijos pakeitimai: 2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl atskiro balsavimo ir prašymai dėl balsavimo dalimis: 2018 m. gruodžio 12 d., trečiadienis, 19.00 val.

ECR frakcijos prašymas antruoju darbotvarkės punktu po prioritetinių diskusijų įrašyti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl demokratijos krizės Prancūzijoje. Po diskusijų būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, jis prašymą pagrinė, ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, ji prašymui prieštaravo.

Parlamentas prašymą atmetė.

Ketvirtadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas trečiuoju popietinės darbotvarkės punktu įrašyti diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, dėl suunkių pažeidimų vežant gyvūnus į trečiąsias šalis (O-000136/2018).

Kalbėjo: Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, ji prašymą pagrindė, ir Dobromir Sośnierz jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas vardiniu balsavimu (78 balsavo už, 154 – prieš, 9 susilaikė) prašymą atmetė.

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

13. Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Anneli Jäätteenmäki (BUDG komiteto nuomonės referentė), Czesław Adam Siekierski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Maria Gabriela Zoană (DEVE komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Annie Schreijer-Pierik, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu ir Younous Omarjee.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Franc Bogovič.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Gerben-Jan Gerbrandy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.5 punktas


14. Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo: David Casa PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios ir Julie Ward.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Claude Rolin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.6 punktas


15. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ricardo Serrão Santos (PECH komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda ir Angélique Delahaye.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini ir Konstantinos Papadakis.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Renate Sommer.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.7 punktas


16. Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (diskusijos)

Pranešimas „Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas“ [2018/2092(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev pristatė pranešimą.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Emilian Pavel S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias ir Maria Gabriela Zoană.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emilian Pavel), Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev ir Claudia Țapardel.

Kalbėjo: Tibor Navracsics ir Sergei Stanishev.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.16 punktas


17. Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ***I - Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ***I - Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Anne Sander (A8-0273/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc ir Enrique Calvet Chambon pristatė pranešimus.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jens Geier (BUDG komiteto nuomonės referentas), Michaela Šojdrová PPE frakcijos vardu, Emilian Pavel S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, ir Deirdre Clune.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo: Marianne Thyssen ir Anne Sander.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.8 punktas, 2018 12 11 protokolo 5.9 punktas ir 2018 12 11 protokolo 5.10 punktas


18. Karinis mobilumas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl karinio mobilumo [2018/2156(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.17 punktas


19. Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką“ [2018/2090(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová ir Julie Ward.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.1 punktas


20. Nauja Europos kultūros darbotvarkė (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naujos Europos kultūros darbotvarkės [2018/2091(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward ir Francisco José Millán Mon.

Kalbėjo Tibor Navracsics (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 12 11 protokolo 5.18 punktas


21. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská ir Răzvan Popa.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 631.718/OJMA).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.29 val.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika