Indekss 
Protokols
PDF 269kWORD 78k
Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Darba kārtība
 13.Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide ***I (debates)
 14.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (debates)
 15.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (debates)
 16.Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (debates)
 17.Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ***I - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ***I - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ***I (debates)
 18.Militārā mobilitāte (īss izklāsts)
 19.Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (īss izklāsts)
 20.Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (īss izklāsts)
 21.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2018. gada 29. novembrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.03.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar Parīzē pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 70. gadadienu. Viņš atgādināja, ka Parlaments ir apņēmies veicināt cilvēktiesības, jo īpaši piešķirot Saharova balvu, un apsveica balvas 2014. gada laureātu (Denis Mukwege) un 2016. gada laureāti (Nadia Murad), kuriem nesen piešķirta Nobela miera prēmija.

Turklāt viņš Parlamenta vārdā izteica līdzjūtību saistībā ar bijušās krievu disidentes Ludmilas Aleksejevas nāvi 2018. gada 8. decembrī. Viņa 2009. gadā Strasbūrā saņēma Saharova balvu organizācijas “Memorial” vārdā.

Visbeidzot, viņš pieminēja žurnālistu svarīgo lomu cilvēktiesību aizsardzībā un atgādināja, ka vairāki žurnālisti par to ir maksājuši ar dzīvību (piemēram, Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak un Jamal Khashoggi) vai cietumsodu.

°
° ° °

Uzstājās Matt Carthy.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2018. gada 28. novembra un 2018. gada 29. novembra sēžu protokoli tika apstiprināti.


5. Politisko grupu sastāvs

Gerard Batten vairs nav EFDD grupas loceklis, sākot ar 2018. gada 8. decembri.

Viņš ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


6. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka no turpmāk minētajām grupām ir saņēmis pieprasījumus izvirzīt balsošanai šādus lēmumus:

PPE, ECR, ALDE un EFDD grupa — attiecībā uz EMPL komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (Dokuments attiecas uz EEZ un Šveici) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

EFDD grupa un citi deputāti — attiecībā uz EMPL komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Par minētajiem lēmumiem bija paziņots trešdienas, 2018. gada 28. novembra, sēdes protokolā (28.11.2018. protokola 5. punkts).

Balsošana notiks nākamajā dienā, proti, 2018. gada 11. decembrī.

Sēdes vadītājs turklāt paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots trešdienas, 2018. gada 28. novembra, sēdes protokolā (28.11.2018. protokola 5. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH un IMCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādiem ziņojumiem (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

- REGI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānismu juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)). Referents: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)). Referente: Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)). Referents: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)). Referents: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)). Referents: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)). Referents: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Referents: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz pārbaudes procedūru saistībā ar personas datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanu kontekstā groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)). Referenti: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)). Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)). Referente: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārstāvības prasībām patērētāju kolektīvo interešu aizsardzībai un Direktīvas 2009/22/EK atcelšanu (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)). Referents: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI komiteja: projekts grozījumiem 3. protokolā par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)). Referents: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Referenti: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju šonedēļ parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un BEREC atbalsta aģentūru (BEREC birojs), groza Regulu (ES) 2015/2120 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Direktīvu 94/22/EK, Direktīvu 98/70/EK, Direktīvu 2009/31/EK, Regulu (EK) Nr. 663/2009, Regulu (EK) Nr. 715/2009, Direktīvu 2009/73/EK, Padomes Direktīvu 2009/119/EK, Direktīvu 2010/31/ES, Direktīvu 2012/27/ES, Direktīvu 2013/30/ES un Padomes Direktīvu (ES) 2015/652 un atceļ Regulu (ES) Nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalībvalstu konkurences iestādēm iespēju efektīvāk izpildīt konkurences noteikumus un par iekšējā tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanu (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par veterinārajām zālēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, Regulu (EK) Nr. 1901/2006 par pediatrijā lietojamām zālēm un Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par ārstnieciskās barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 183/2005 un atceļ Padomes Direktīvu 90/167/EEK (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD)).


9. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada maija otrajā sesijā, 2018. gada jūnija sesijā un 2018. gada jūlija sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

- (O-000118/2018), kuru uzdeva Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: Reti sastopamas slimības (B8-0419/2018);

- (O-000124/2018), kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Āfrikas cūku mēra izplatīšanās (B8-0420/2018).


11. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Projekts – 2018. gada vispārējā budžeta grozījums Nr. 6: Maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums atbilstīgi izdevumu atjauninātajām prognozēm un ieņēmumu atjauninājumam (pašu resursi) (13961/2018 - C8-0488/2018 – 2018/2244(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgu Trešo papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (15383/2017 - C8-0489/2018 – 2017/0319(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AFET, DEVE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 – 2018/2274(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku saistībā ar DS492 Eiropas Savienība — Pasākumi, kas ietekmē dažu mājputnu gaļas produktu tarifu koncesijas (10882/2018 - C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu (2017/2283(INI)) - AFET komiteja - Referents: Michael Gahler (A8-0369/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN komiteja - Referents: Keith Taylor (A8-0371/2018).

- Ziņojums par militāro mobilitāti (2018/2156(INI)) - AFET komiteja - Referents: Tunne Kelam (A8-0372/2018).

- Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2018/2098(INI)) - AFET komiteja - Referents: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018).

- Ziņojums par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem (2018/2044(INI)) - TERR komiteja - Referentes: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (2018/2099(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Laura Agea (A8-0382/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Alojz Peterle (A8-0383/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON komiteja - Referents: Bernd Lucke (A8-0384/2018).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses (2018/0122M(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Alojz Peterle (A8-0385/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018).

- Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai (2018/2091(INI)) - CULT komiteja - Referents: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH komiteja - Referents: Marco Affronte (A8-0389/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON komiteja - Referents: Bernd Lucke (A8-0390/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL komiteja - Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (2018/2097(INI)) - AFET komiteja - Referents: David McAllister (A8-0392/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Fredrick Federley (A8-0394/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par komerctiesisku strīdu paātrinātu izšķiršanu (2018/2079(INL)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018).

- Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (2018/2090(INI)) - CULT komiteja - Referente: Yana Toom (A8-0400/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2017. gadā (2018/2104(INI)) - PETI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0404/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Massimiliano Salini (A8-0405/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE komiteja - Referente: Angelika Mlinar (A8-0408/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE komiteja - TRAN komiteja - Referenti: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību 2017. gadā (2018/2105(INI)) - PETI komiteja - Referente: Eleonora Evi (A8-0411/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Renate Sommer (A8-0417/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0418/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām (2018/2271(INL)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Dariusz Rosati (A8-0426/2018).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Paul Tang (A8-0428/2018).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN komiteja - Referente: Theresa Griffin (A8-0432/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada decembra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 631.718/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

ENF grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Vēsturiski ES uzņēmumi un preču zīmes, kas pieder uzņēmumiem ārpus ES: Pernigotti 1860 (Itālija) lieta”.

Uzstājās Mario Borghezio ENF grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), un Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, pievienojoties pieprasījumam (ar Mario Borghezio piekrišanu).

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (113 par, 154 pret, 14 atturas).

Otrdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums atlikt uz vēlāku sesiju balsošanu par López Aguilar ziņojumu par Vīzu kodeksa pārstrādāšanu (GDKP 98. punkts). Ja pieprasījums nesaņemtu balsu vairākumu, debates par šo ziņojumu iekļaut pirmdienas darba kārtībā kā pēdējo punktu pirms punkta “Vienu minūti ilgas uzstāšanās”.

Uzstājās Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments noraidīja pieprasījumu atlikt balsošanu.

Balsojot pēc saraksta (60 par, 228 pret, 8 atturas), Parlaments noraidīja pieprasījumu iekļaut debates šīs pirmdienas darba kārtībā.

Trešdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādu grozījumu:

balsošana par Petras Auštrevičius ziņojumu “2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā” (A8-0373/2018), kas iekļauta attiecīgās dienas otrajā balsošanas stundā, tiek pārcelta uz attiecīgās dienas pirmo balsošanas stundu.

Parlaments apstiprināja savu piekrišanu.

Otrdiena

S&D grupas pieprasījums kopīgajās debatēs par ES un Japānas partnerattiecību nolīgumu iekļaut arī Komisijas paziņojumu par Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamību. Debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Birgit Sippel S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Bruno Gollnisch, pieprasot visa attiecīgā jautājuma izskatīšanu atlikt uz vēlāku dienu, Birgit Sippel, precizējot savu pieprasījumu, un Michał Boni, iebilstot pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (155 par, 133 pret, 4 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2018. gada 11. decembrī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgās rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2018. gada 12. decembrī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2018. gada 12. decembrī, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2018. gada 12. decembrī, plkst. 19.00.

GUE/NGL grupas pieprasījums kā trešo punktu pēcpusdienas darba kārtībā pēc kopīgajām debatēm par ES un Japānas partnerattiecībām iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu “Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā”.

Uzstājās Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (140 par, 132 pret, 5 atturas).

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem “Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā” (GDKP 111. punkts) noslēgt ar rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Martina Dlabajová, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (163 par, 90 pret, 13 atturas).

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2018. gada 11. decembrī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgās rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2018. gada 12. decembrī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2018. gada 12. decembrī, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2018. gada 12. decembrī, plkst. 19.00.

ECR grupas pieprasījums kā otro punktu darba kārtībā pēc prioritārajām debatēm iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Demokrātijas krīze Francijā”. Pēc debatēm tiktu iesniegti rezolūciju priekšlikumi, par kuriem tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Ceturtdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums kā trešo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut debates par jautājumu “Smagi pārkāpumi dzīvnieku pārvadāšanā uz trešām valstīm” (O-000136/2018).

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Dobromir Sośnierz, iebilstot pret pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (78 par, 154 pret, 9 atturas).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

13. Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018).

Gerben-Jan Gerbrandy iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Anneli Jäätteenmäki (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Czesław Adam Siekierski (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Maria Gabriela Zoană (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicola Caputo S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Annie Schreijer-Pierik, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu un Younous Omarjee.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Franc Bogovič.

Uzstājās Karmenu Vella un Gerben-Jan Gerbrandy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.5. punkts.


14. Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Claude Rolin (A8-0142/2018).

Claude Rolin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios un Julie Ward.

Uzstājās Marianne Thyssen un Claude Rolin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.6. punkts.


15. ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Renate Sommer (A8-0417/2018).

Renate Sommer iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ricardo Serrão Santos (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda un Angélique Delahaye.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini un Konstantinos Papadakis.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Renate Sommer.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.7. punkts.


16. Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (debates)

ZIņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām [2018/2092(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Sergei Stanishev (A8-0365/2018).

Sergei Stanishev iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Emilian Pavel S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias un Maria Gabriela Zoană.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev un Claudia Țapardel.

Uzstājās Tibor Navracsics un Sergei Stanishev.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.16. punkts.


17. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ***I - Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ***I - Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Anne Sander (A8-0273/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Czesław Hoc (A8-0274/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017).

Anne Sander, Czesław Hoc un Enrique Calvet Chambon iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jens Geier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Michaela Šojdrová PPE grupas vārdā, Emilian Pavel S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, un Deirdre Clune.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Marianne Thyssen un Anne Sander.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.8. punkts, 11.12.2018. protokola 5.9. punkts un 11.12.2018. protokola 5.10. punkts.


18. Militārā mobilitāte (īss izklāsts)

Ziņojums par militāro mobilitāti [2018/2156(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Tunne Kelam (A8-0372/2018).

Tunne Kelam iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott un Georgios Epitideios.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.17. punkts.


19. Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (īss izklāsts)

Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē [2018/2090(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Yana Toom (A8-0400/2018).

Yana Toom iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová un Julie Ward.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.1. punkts.


20. Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (īss izklāsts)

Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai [2018/2091(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018).

Giorgos Grammatikakis iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward un Francisco José Millán Mon.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 11.12.2018. protokola 5.18. punkts.


21. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská un Răzvan Popa.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 631.718/OJMA).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika