Index 
Proces-verbal
PDF 275kWORD 79k
Luni, 10 decembrie 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența grupurilor politice
 6.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 7.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 8.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 9.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Depunere de documente
 12.Ordinea lucrărilor
 13.Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (dezbatere)
 14.Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (dezbatere)
 15.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)
 16.Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (dezbatere)
 17.Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I - Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I (dezbatere)
 18.Mobilitatea militară (prezentare succintă)
 19.Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (prezentare succintă)
 20.Noua agendă europeană pentru cultură (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 29 noiembrie 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.03.


3. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație cu ocazia celei de a 70-a aniversări a adoptării, la Paris, a Declarației Universale a Drepturilor Omului. Acesta a reamintit angajamentul Parlamentului pentru apărarea drepturilor omului, în special prin Premiul Saharov, și i-a felicitat pe câștigătorii ediției din 2014 (Denis Mukwege) și din 2016 (Nadia Murad), căreia tocmai i s-a decernat Premiul Nobel pentru Pace.

Președintele a transmis, de asemenea, condoleanțele Parlamentului cu ocazia decesului, la 8 decembrie 2018, a activistei pentru drepturile omului și fostă dizidentă în Rusia, Ludmilla Alexieva, care primise Premiul Saharov, în 2009, la Strasbourg, în numele asociației „Memorial”.

În cele din urmă, Președintele a menționat rolul proeminent al jurnaliștilor în apărarea drepturilor omului și a subliniat că unii dintre ei plătesc acest angajament cu viața lor (de exemplu, Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak și Jamal Khashhogi) sau prin pedepse cu închisoarea.

°
° ° °

A intervenit Matt Carthy.


4. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 28 noiembrie 2018 și 29 noiembrie 2018 au fost aprobate.


5. Componența grupurilor politice

Gerard Batten nu mai este membru al Grupului EFDD de la 8 decembrie 2018.

Face parte din deputații neafiliați.


6. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că a primit următoarele solicitări de vot din partea grupurilor:

— PPE, ECR, ALDE și EFDD privind decizia Comisiei EMPL de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD și a altor deputați privind decizia Comisiei EMPL de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Deciziile au fost anunțate în procesul-verbal al reuniunii de miercuri, 28 noiembrie 2018 (punctul 5 al PV din 28.11.2018).

Voturile vor avea loc mâine, marți, 11 decembrie 2018.

Președintele a mai anunțat că, în ceea ce privește celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal al reuniunii de miercuri, 28 noiembrie 2018 (punctul 5 al PV din 28.11.2018), nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu.

Prin urmare, comisiile JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH și IMCO au putut iniția negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c alineatul 2 din Regulamentul de procedură.


7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte (în conformitate cu articolul 69c alineatul 1 din Regulamentul de procedură):

- REGI: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Raportor: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- ECON: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri (COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Raportoare : Anne Sander (A8-0437/2018);

- ITRE: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Raportor: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- LIBE: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Raportor: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- LIBE: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Raportor: Emil Radev (A8-0442/2018);

- ECON: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a fondurilor de plasament colectiv (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Raportor: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- ECON: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitarea distribuției transfrontaliere a fondurilor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013 și (UE) nr. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Raportor: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- AFCO: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Raportori: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- JURI: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- IMCO: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- JURI: Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Raportor: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- JURI: Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Raportorr: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- ECON: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Raportori: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

În conformitate cu articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții în ziua următoare, ca deciziile prvind inițierea negocierilor să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna pe parcursul acestei săptămâni, următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie organisme mai eficace de asigurare a respectării normelor și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, a Regulamentului (CE) nr. 1901/2006 privind medicamentele de uz pediatric și a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune mai II 2018, iunie 2018 și iulie 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


10. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de o dezbatere au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000118/2018) adresată de Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez și Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI Comisiei: Bolile rare (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Răspândirea pestei porcine africane (B8-0420/2018)


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general pentru 2018: reducerea creditelor de plată și a creditelor de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a celui de Al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

aviz :

AFET, DEVE, TRAN

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză în legătură cu DS492 „Uniunea Europeană – Măsuri care afectează concesiile tarifare privind anumite produse din carne de pasăre (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

retrimis

comisiei competente :

INTA

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Ucraina (2017/2283(INI)) - AFET - Raportor: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - TRAN - Raportor: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Raport referitor la mobilitatea militară (2018/2156(INI)) - AFET - Raportor: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (2018/2098(INI)) - AFET - Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Raport referitor la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (2018/2044(INI)) - TERR - Raportoare: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Raport referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (2018/2099(INI)) - AFET - Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - EMPL - Raportoare: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - AFET - Raportor: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - ECON - Raportor: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte (2018/0122M(NLE)) - AFET - Raportor: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - EMPL - Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură (2018/2091(INI)) - CULT - Raportor: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - PECH - Raportor: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - ECON - Raportor: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - EMPL - Raportor: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Raport privind raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2018/2097(INI)) - AFET - Raportor: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - ITRE - Raportor: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind soluționarea accelerată a litigiilor comerciale (2018/2079(INL)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - ENVI - Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Raport referitor la educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (2018/2090(INI)) - CULT - Raportoare: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - ITRE - Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Raport privind rezultatul deliberărilor Comisiei pentru petiții din cursul anului 2017 (2018/2104(INI)) - PETI - Raportoare: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - ITRE - Raportor: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - ITRE - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - ITRE - TRAN - Raportori: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - ITRE - Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017 (2018/2105(INI)) - PETI - Raportoare: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - ITRE - Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - ENVI - Raportoare: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea temporară a unui mecanism generalizat de taxare inversă în legătură cu livrarea de bunuri și prestarea de servicii care depășesc un anumit prag (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - ECON - Raportor: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind vizele umanitare (2018/2271(INL)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - ECON - Raportor: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - ECON - Raportor: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui amendament la Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - TRAN - Raportoare: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - LIBE - Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din decembrie 2018 (PE 631.718/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere a Grupului ENF de a se înscrie, ca prim punct pe ordinea de zi, declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Întreprinderile istorice din Uniune și mărcile comerciale deținute de societăți din țări terțe: cazul Pernigotti 1860 (Italia)”.

Au intervenit: Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, care a motivat cererea (Președintele a oferit clarificări), și Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, care (cu acordul lui Mario Borghezio) a sprijinit cererea.

Cu AN (113 pentru, 154 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cerere a Grupului GUE/NGL de a reporta pentru o perioadă de sesiune ulterioară votarea raportului López Aguilar referitor la reformarea „Codului de vize” (punctul 98 din PDOJ). În cazul în care această cerere nu întrunește majoritatea voturilor exprimate, o dezbatere privind același raport va fi înscrisă pe ordinea de zi de luni, ca ultim punct înainte de intervențiile de un minut.

A intervenit Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Parlamentul a respins cererea de reportare a votării.

Cu AN (60 pentru, 228 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a respins cererea de adăugare a unei dezbateri pe ordinea de zi de luni.

Miercuri

În urma consultării grupurilor politice, Președintele a propus următoarea modificare:

Votul privind raportul Petras Auštrevičius referitor la „Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință” (A8-0373/2018), înscris în a doua sesiune de vot a zilei, a fost mutat în prima sesiune de vot a zilei.

Parlamentul și-a dat acordul.

Marți

Cerere a Grupului S&D de a adăuga la dezbaterea comună privind Acordul de parteneriat UE-Japonia o declarație a Comisiei privind protecția adecvată a datelor cu caracter personal asigurată de Japonia. Dezbaterea s-ar încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Bruno Gollnisch, care a solicitat ca examinarea chestiunii în ansamblul său să se amâne pentru o dată ulterioară, Birgit Sippel, care a clarificat cererea, și Michał Boni, care s-a exprimat împotriva cererii.

Cu VE (155 pentru, 133 împotrivă, 4 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluție: marți, 11 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile de rezoluție și propunere comună de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 13.00.
Solicitări de voturi separate și solicitări de voturi pe părți: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 19.00.

Cerere a Grupului GUE/NGL de a se înscrie, ca al treilea punct pe ordinea de zi de după-amiază, după dezbaterea comună privind Acordul de parteneriat UE-Japonia, o declarație a Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza lui Selahattin Demirtaş”.

A intervenit Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Cu VE (140 pentru, 132 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri

Cerere a Grupului Verts/ALE ca dezbaterea privind declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la „Conflictul de interese și protecția bugetului UE în Republica Cehă” (punctul 111 din PDOJ) să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție, care să fie supuse la vot joi.

Au intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, și Martina Dlabajová, împotriva cererii.

Cu AN (163 pentru, 90 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

S-au stabilit următoarele termene de depunere:

Propuneri de rezoluție: marți, 11 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile de rezoluție și propunere comună de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 12.00.
Amendamente la propunerile comune de rezoluție: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 13.00.
Solicitări de voturi separate și solicitări de voturi pe părți: miercuri, 12 decembrie 2018, ora 19.00.

Cerere a Grupului ECR de a se înscrie, ca al doilea punct pe ordinea de zi, după dezbaterea prioritară, declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Criza democrației în Franța”. Dezbaterea ar fi urmată de depunerea de propuneri de rezoluție, care ar fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, care a motivat cererea, și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, împotriva cererii.

Parlamentul a respins cererea.

Joi

Cerere a Grupului GUE/NGL de a se înscrie, ca al treilea punct pe ordinea de zi de după-amiază, o dezbatere privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral referitoare la „Încălcări grave ale normelor cu ocazia transportării animalelor în țări terțe” (O-000136/2018).

Au intervenit: Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Dobromir Sośnierz împotriva cererii.

Cu AN (78 pentru, 154 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

13. Instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Anneli Jäätteenmäki (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Czesław Adam Siekierski, (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Maria Gabriela Zoană (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Nicola Caputo, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu și Younous Omarjee.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias și Franc Bogovič.

Au intervenit: Karmenu Vella și Gerben-Jan Gerbrandy.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.5 al PV din 11.12.2018.


14. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Lampros Fountoulis, neafiliat, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios și Julie Ward.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Claude Rolin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 al PV din 11.12.2018.


15. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ricardo Serrão Santos (raportor pentru aviz al Comisiei PECH), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda și Angélique Delahaye.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini și Konstantinos Papadakis.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Renate Sommer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 11.12.2018.


16. Aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România (dezbatere)

Raport referitor la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și România: desființarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene [2018/2092(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev și-a prezentat raportul.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Emilian Pavel, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias și Maria Gabriela Zoană.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cristian-Silviu Buşoi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev și Claudia Țapardel.

Au intervenit: Tibor Navracsics și Sergei Stanishev.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.16 al PV din 11.12.2018.


17. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ***I - Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) ***I - Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportoare: Anne Sander (A8-0273/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1365/75 al Consiliului [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc și Enrique Calvet Chambon și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Michaela Šojdrová, în numele Grupului PPE, Emilian Pavel, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Dobromir Sośnierz, neafiliat, și Deirdre Clune.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Anne Sander.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 11.12.2018, punctul 5.9 al PV din 11.12.2018 și punctul 5.10 al PV din 11.12.2018.


18. Mobilitatea militară (prezentare succintă)

Raport referitor la mobilitatea militară [2018/2156(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott și Georgios Epitideios.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.17 al PV din 11.12.2018.


19. Educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE (prezentare succintă)

Raport referitor lla educația în era digitală: dificultăți, șanse și învățăminte pentru elaborarea politicilor UE [2018/2090(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportoare: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová și Julie Ward.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.1 al PV din 11.12.2018.


20. Noua agendă europeană pentru cultură (prezentare succintă)

Raport referitor la noua agendă europeană pentru cultură [2018/2091(INI)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward și Francisco José Millán Mon.

A intervenit Tibor Navracsics (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.18 al PV din 11.12.2018.


21. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská și Răzvan Popa.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 631.718/OJMA).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Ultima actualizare: 8 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate