Zoznam 
Zápisnica
PDF 273kWORD 80k
Pondelok, 10. decembra 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 5.Zloženie politických skupín
 6.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (rozprava)
 14.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (rozprava)
 15.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
 16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)
 17.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (rozprava)
 18.Vojenská mobilita (stručná prezentácia)
 19.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (stručná prezentácia)
 20.Nová európska stratégia pre kultúru (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 29. novembra 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.03 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti 70. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv v Paríži. Pripomenul záväzok Parlamentu týkajúci sa ľudských práv, najmä prostredníctvom Sacharovovej ceny, a zablahoželal jej držiteľom z roku 2014 (Denis Mukwege) a roku 2016 (Nádja Murád), ktorým bola práve udelená Nobelova cena za mier.

Takisto vyjadril úprimnú sústrasť v súvislosti s úmrtím aktivistky za ľudské práva a bývalej ruskej disidentky Ľudmily Alexejevovej 8. decembra 2018, ktorá v roku 2009 v Štrasburgu prevzala v mene organizácie Memorial Sacharovovu cenu.

Napokon spomenul významnú úlohu novinárov pri obhajobe ľudských práv a poukázal na to, že niektorí z nich zaplatili za tento záväzok svojim životom (napríklad Daphne Caruana Galizia, Ján Kuciak a Džamál Chášúkdží) alebo uväznením.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Matt Carthy.


4. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní 28. novembra 2018 a 29. novembra 2018 boli schválené.


5. Zloženie politických skupín

Gerard Batten už nie je členom skupiny EFDD, a to s účinnoťou od 8. decembra 2018.

Patrí k nezaradeným poslancom.


6. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že dostal žiadosti o hlasovanie od skupín:

— PPE, ECR, ALDE a EFDD o rozhodnutí výboru EMPL začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018);

— EFDD a ďalší poslanci o rozhodnutí výboru EMPL začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Rozhodnutia boli oznámené v zápisnici zo stredy 28. novembra 2018 (bod 5 zápisnice zo dňa 28.11.2018).

Hlasovanie prebehne zajtra v utorok 11. decembra 2018.

Predseda okrem toho oznámil, že pokiaľ ide o ostatné rozhodnutia o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámené v zápisnici zo stredy 28. novembra 2018 (bod 5 zápisnice zo dňa 28.11.2018), nedostal žiadosť od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu.

Výbory JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH a výbor IMCO tak mohli po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.


7. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe nasledujúcich správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

- výbor REGI: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Spravodajca: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- výbor ECON: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o podporu využívania rastových trhov MSP ( COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0437/2018)

- výbor ITRE: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Spravodajca: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- výbor LIBE: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- výbor LIBE: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Spravodajca: Emil Radev (A8-0442/2018);

- výbor ECON: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- výbor ECON: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/20133 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- výbor AFCO: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, pokiaľ ide o postup overovania porušovania pravidiel o ochrane osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Spravodajcovia: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- výbor JURI: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- výbor IMCO: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- výbor JURI: návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Spravodajca: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- výbor JURI: návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Spravodajca: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- výbor ECON: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Spravodajcovia: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

Poslanci alebo politická skupina, resp. politické skupiny dosahujúce aspoň stredovú prahovú hodnotu môžu v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku do polnoci nasledujúceho dňa písomne požiadať, aby sa uskutočnilo hlasovanie o rozhodnutiach o začatí rokovaní.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše tento týždeň tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/2120 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009, nariadenie (ES) č. 715/2009, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, nariadenie (ES) č. 1901/2006 o liekoch na pediatrické použitie a smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a zrušení smernice Rady 90/167/EHS (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach v máji II 2018, júni 2018 a júli 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000118/2018), ktorú položili Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Zriedkavé choroby (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Šírenie afrického moru ošípaných (B8-0420/2018)


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018: zníženie platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými prognózami výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, DEVE, TRAN

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

2) parlamentných výborov

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (2017/2283(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajca: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Správa o vojenskej mobilite (2018/2156(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti (2018/2098(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Správa o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus (2018/2044(INI)) - výbor TERR - Spravodajkyne: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (2018/2099(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na strane druhej v mene Európskej únie (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane (2018/0122M(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Správa o Novej európskej stratégii pre kultúru (2018/2091(INI)) - výbor CULT - Spravodajca: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1967/2006 a (EÚ) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa mení smernica 2009/65/ES a smernica 2014/59/EÚ (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (2018/2097(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o rýchlom riešení obchodných sporov (2018/2079(INL)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (2018/2090(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Správa o rokovaniach Výboru pre petície počas roku 2017 (2018/2104(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje Agentúra Európskej únie pre vesmírny program a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 912/2010, (EÚ) č. 1285/2013, (EÚ) č. 377/2014 a rozhodnutie č. 541/2014/EÚ (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - výbor ITRE - výbor TRAN - Spravodajcovia: Henna Virkkunen, Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Správa o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017 (2018/2105(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza (2018/2271(INL)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zdaňovania príjmov právnických osôb, ktoré sa vyznačujú významnou digitálnou prítomnosťou (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva, v mene Európskej únie (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu decembrovej plenárnej schôdze 2018 (PE 631.718/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny ENF o zapísanie vyhlásenia Rady a Komisie s názvom Historické podniky Únie a ochranné známky, ktoré vlastnia spoločnosti z tretích krajín: prípad Pernigotti 1860 (Taliansko) ako prvého bodu programu.

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio v mene skupiny ENF, ktorý odôvodnil žiadosť (predseda podal spresňujúce informácie), a Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, ktorá (so súhlasom Maria Borghezia) podporila žiadosť.

HPM (113 za, 154 proti, 14 sa zdržali hlasovania), Parlament zamietol žiadosť.

Utorok

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby sa hlasovanie o správe Lópeza Aguilara o prepracovanom znení „vízového kódexu“ (bod 98 PDOJ) odložilo na neskoršiu schôdzu. Ak táto žiadosť nezíska väčšinu odovzdaných hlasov, do programu schôdze v pondelok bude začlenená rozprava o tejto správe ako posledný bod pred jednominútovými vystúpeniami.

V rozprave vystúpila Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament zamietol žiadosť o odloženie hlasovania.

HPM (60 za, 228 proti, 8 sa zdržali hlasovania), Parlament zamietol žiadosť pridať rozpravu na tento pondelok.

Streda

Po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol túto zmenu:

Hlasovanie o správe Petrasa Auštrevičiusa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti (A8-0373/2018) zaradené do druhého hlasovania v tento deň sa preložilo do prvého hlasovania v tento deň.

Parlament udelil svoj súhlas.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D, aby sa do spoločnej diskusie o dohode o partnerstve EÚ – Japonsko začlenilo vyhlásenie Komisie o primeranosti ochrany osobných údajov zo strany Japonska. Rozprava sa by sa ukončila predložením návrhov na uznesenie, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Birgit Sippel v mene skupiny S&D, ktorá odôvodnila žiadosť, Bruno Gollnisch, ktorý požiadal o odloženie preskúmania celej otázky na neskorší dátum, Birgit Sippel, ktorá spresnila svoju žiadosť, a Michał Boni proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 155, proti: 133, zdržali sa hlasovania: 4).

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie návrhov:

Návrhy uznesenia: utorok 11. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k spoločným návrhom uznesenia a spoločný návrh uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k spoločným návrhom uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 12. decembra 2018 o 19.00 h.

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zaradenie vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Selahattina Demirtasa ako tretieho bodu programu popoludní, po spoločnej diskusii o dohode o partnerstve EÚ – Japonsko.

V rozprave vystúpila Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (140 za, 132 proti, 5 sa zdržali hlasovania).

Streda

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby sa rozprava o vyhláseniach Rady a Komisie o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu Únie v Českej republike (bod 111 PDOJ) ukončila predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý odôvodnil žiadosť, a Martina Dlabajová proti žiadosti.

Parlament žiadosť schválil hlasovaním podľa mien (163 za, 90 proti, 13 sa zdržali hlasovania).

Boli stanovené tieto lehoty na predkladanie návrhov:

Návrhy uznesenia: utorok 11. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k návrhom uznesenia a spoločný návrh uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 12.00 h.
PN k spoločným návrhom uznesenia: streda 12. decembra 2018 o 13.00 h.
Žiadosti o oddelené hlasovanie a žiadosti o hlasovanie po častiach: streda 12. decembra 2018 o 19.00 h.

Žiadosť skupiny ECR o zapísanie vyhlásení Rady a Komisie o kríze demokracie vo Francúzsku ako druhého bodu programu po prioritnej rozprave. Po rozprave by nasledovalo predkladanie návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, ktorý odôvodnil žiadosť a Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

Štvrtok

Žiadosť skupiny GUE/NGL o zapísanie rozpravy o otázke na ústne zodpovedanie o závažných porušeniach predpisov v preprave zvierat do tretích krajín (O-000136/2018) ako tretieho bodu programu popoludní.

Vystúpili títo poslanci: Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, ktorá odôvodnila žiadosť, a Dobromir Sośnierz proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol hlasovaním podľa mien (78 za, 154 proti, 9 sa zdržalo hlasovania).

Týmto bol stanovený program práce.


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

13. Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anneli Jäätteenmäki (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Czesław Adam Siekierski (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Maria Gabriela Zoană (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu a Younous Omarjee.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Franc Bogovič.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Gerben-Jan Gerbrandy.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


14. Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: David Casa v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Claude Rolin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


15. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Danilo Oscar Lancini v mene skupiny ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda a Angélique Delahaye.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Renate Sommer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


16. Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (rozprava)

Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach [2018/2092(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev uviedol správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Emilian Pavel v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Filiz Hyusmenova v mene skupiny ALDE, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias a Maria Gabriela Zoană.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev a Claudia Țapardel.

V rozprave vystúpili: Tibor Navracsics a Sergei Stanishev.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.16 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


17. Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I - Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I - Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc a Enrique Calvet Chambon uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila: Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Emilian Pavel v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec a Deirdre Clune.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Anne Sander.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 11.12.2018, bod 5.9 zápisnice zo dňa 11.12.2018 a bod 5.10 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


18. Vojenská mobilita (stručná prezentácia)

Správa o vojenskej mobilite [2018/2156(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila: Marianne Thyssen (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.17 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


19. Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (stručná prezentácia)

Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ [2018/2090(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová a Julie Ward.

V rozprave vystúpil: Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.1 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


20. Nová európska stratégia pre kultúru (stručná prezentácia)

Správa o novej európskej stratégii pre kultúru [2018/2091(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward a Francisco José Millán Mon.

V rozprave vystúpil: Tibor Navracsics (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.18 zápisnice zo dňa 11.12.2018.


21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská a Răzvan Popa.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 631.718/OJMA).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.29 h.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

Generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia