Kazalo 
Zapisnik
PDF 264kWORD 78k
Ponedeljek, 10. december 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (razprava)
 14.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (razprava)
 15.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (razprava)
 16.Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (razprava)
 17.Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I (razprava)
 18.Vojaška mobilnost (kratka predstavitev)
 19.Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (kratka predstavitev)
 20.Nova evropska agenda za kulturo (kratka predstavitev)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 29. novembra 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.03.


3. Izjava predsedujočega

Predsednik je podal izjavo ob 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v Parizu. Spomnil je na zavezanost Parlamenta na področju zaščite človekovih pravic, zlasti z nagrado Saharova, in je čestital prejemnikoma te nagrade leta 2014 (Denis Mukwege) in leta 2016 (Nadia Murad), ki sta dobitnika Nobelove nagrade za mir.

Poleg tega je v imenu Parlamenta izrazil sožalje zaradi smrti, 8. decembra 2018, aktivistke na področju človekovih pravic in nekdanje ruske disidentke Ljudmile Aleksejeve, ki je leta 2009 v Strasbourgu prejela nagrado Saharova v imenu organizacije Memorial.

Nazadnje je spomnil na pomembno vlogo novinarjev pri zaščiti človekovih pravic ter na to, da nekateri svoja prizadevanja plačajo z življenjem (na primer Daphne Caruana Galizia, Jan Kuciak in Džamal Khašogi) ali s kaznijo zapora.

°
° ° °

Govoril je Matt Carthy.


4. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 28. novembra 2018 in 29. novembra 2018.


5. Članstvo v političnih skupinah

Gerard Batten je prenehal biti član skupine EFDD z veljavo od 8. decembra 2018.

Zaseda mesto med samostojnimi poslanci.


6. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je razglasil, da je prejelzahteve po glasovanju od naslednjih skupin:

— PPE, ECR, ALDE in EFDD o odločitvi odbora EMPL, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico) (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 – 2016/0397(COD)). Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

— EFDD in drugih poslancev glede odločitve odbora EMPL da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)). Poročevalev: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Odločitve so bile napovedane na zapisnik v sredo, 28. novembra 2018 (točka 5 zapisnika z dne 28.11.2018.

Glasovanja bodo potekala v sredo, 11. decembra 2018.

Predsednik je tudi razglasil, da glede ostalih odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj, napovedanih v zapisniku v sredo, 28. novembra 2018 (točka 5 zapisnika z dne 28.11.2018), ni prejel zahtev s strani števila poslancev ali ene ali več političnih skupin, ki bi dosegale vsaj srednji prag.

Odbori JURI, EMPL, ECON, LIBE, ITRE, PECH in IMCO so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c (1) Poslovnika:

- odbor REGI: Predlog uredbe evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)) Poročevalec: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018);

- odbor ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP ( COM(2018)0331 - C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)) Poročevalka : Anne Sander (A8-0437/2018);

- odbor ITRE: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)) Poročevalec: Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018);

- odbor LIBE: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD)) Poročevalec: Gérard Deprez (A8-0436/2018);

- odbor LIBE: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)) Poročevalec: Emil Radev (A8-0442/2018);

- odbor ECON: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov (COM(2018)0092 - C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)) Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0430/2018);

- odbor ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 (COM(2018)0110 - C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)). Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0431/2018);

- odbor AFCO: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlamentn (COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)) Poročevalca: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018);

- odbor JURI: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)) Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018);

- odbor IMCO: Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)) Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018);

- odbor JURI: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES (COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD)) Poročevalec: Didier Geoffroy (A8-0447/2018);

- odbor JURI: Osnutek sprememb Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (COM(2018)2360 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)) Poročevalecr: Tiemo Wölken (A8-0439/2018);

- odbor ECON: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št.575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)) Poročevalca: Roberto Gualtieri, Esther de Lange (A8-0440/2018);

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj pred polnočjo naslednjega dne.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta ta teden podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (00061/2018/LEX - C8-0507/2018 - 2016/0411(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (00054/2018/LEX - C8-0505/2018 - 2016/0376(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) (00052/2018/LEX - C8-0504/2018 - 2016/0288(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC), spremembi Uredbe (EU) 2015/2120 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1211/2009 (00051/2018/LEX - C8-0503/2018 - 2016/0286(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) (00048/2018/LEX - C8-0502/2018 - 2016/0382(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 (00055/2018/LEX - C8-0501/2018 - 2016/0375(COD))

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga (00042/2018/LEX - C8-0500/2018 - 2017/0063(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (00045/2018/LEX - C8-0497/2018 - 2014/0257(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila, Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (00044/2018/LEX - C8-0495/2018 - 2014/0256(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta št. 90/167/EGS (00043/2018/LEX - C8-0494/2018 - 2014/0255(COD))


9. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim majskim delnim zasedanjem 2018 ter junijskim in julijskim delnim zasedanjem 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor so bila uvrščena na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

- (O-000118/2018), ki so ga postavili Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez in Piernicola Pedicini, v imenu odbora ENVI, Komisiji: Redke bolezni (B8-0419/2018)

- (O-000124/2018), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski, v imenu odbora AGRI, Komisiji: Širjenje afriške prašičje kuge (B8-0420/2018)


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2018: Zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev) (13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET, DEVE, TRAN

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija - Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa (10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

2) od odborov naslednja poročila:

- Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino (2017/2283(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Michael Gahler (A8-0369/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalec: Keith Taylor (A8-0371/2018)

- Poročilo o vojaški mobilnosti (2018/2156(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (2018/2098(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

- Poročilo o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu (2018/2044(INI)) - odbor TERR - Poročevalke: Helga Stevens, Monika Hohlmeier (A8-0374/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (2018/2099(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)) - odbor EMPL - Poročevalka: Laura Agea (A8-0382/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani (2018/0122M(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

- Poročilo o novi evropski agendi za kulturo (2018/2091(INI)) - odbor CULT - Poročevalec: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o večletnem načrtu za obnovo staleža sredozemske mečarice ter spremembi uredb (ES) št. 1967/2006 in (EU) 2017/2107 (COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Marco Affronte (A8-0389/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU (COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)) - odbor ECON - Poročevalec: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo (COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (2018/2097(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0392/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o hitrem reševanju trgovinskih sporov (2018/2079(INL)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

- Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (2018/2090(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Yana Toom (A8-0400/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

- Poročilo o razpravah v Odboru za peticije v letu 2017 (2018/2104(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, (EU) št. 1285/2013 in (EU) št. 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU (COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)) - odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) - odbor ITRE - odbor TRAN - Poročevalka: Henna Virkkunen - Poročevalec: Pavel Telička (A8-0409/2018)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2017 (2018/2105(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) - odbor ITRE - Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom (COM(2016)0811 - C8-0023/2017 - 2016/0406(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih (2018/2271(INL)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil glede obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Paul Tang (A8-0428/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije (07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalka: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje decembra 2018 (PE 631.718/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Zahteva skupine ENF, da se pod prvo točko dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o zgodovinskih podjetjih Unije in komercialnih znamkah, ki so v lasti družb iz tretjih držav, primer Pernigotti (Italija).

Govorila sta Mario Borghezio v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo (predsednik je podal pojasnila), in Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, ki se je (s pristankom poslanca) zahtevi pridružila.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (113 za, 154 proti, 14 vzdržanih) zahtevo zavrnil.

TorekTorek

Zahteva skupine GUE/NGL, da se glasovanje o poročilu López Aguilar o prenovitvi vizumskega zakonika (točka 98 PDOJ) prestavi na na naslednje delno zasedanje. Če zahteva ne prejme večine oddanih glasov, se razprava o tem poročilu uvrsti v dnevni red v ponedeljek pod zadnjo točko pred enominutnimi govori.

Govorila je Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo o prestavitvi glasovanja zavrnil.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (60 za, 228 proti, 8 vzdržanih) zavrnil zahtevo o dodatni razpravi v ponedeljek.

SredaSreda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednjo spremembo:

Glasovanje o poročilu Petrasa Auštrevičiusa o "Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 in politika Unije na tem področju" (A8-0373/2018), uvrščeno v drugi čas za glasovanje tega dne, se prestavi v prvi čas za glasovanje tega dne.

Parlament je na to pristal.

TorekTorekTorek

Zahteva skupine S&D, da se skupni razpravi o partnerskem sporazumu EU-Japonska doda izjava Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska. Razpravo se bo zaključila s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorili so Birgit Sippel v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, Bruno Gollnisch, ki je zahteval prestavitev preučitve celotnega vprašanja na poznejši datum, Birgit Sippel, ki je svojo zahtevo natančneje pojasnila, in Michał Boni ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (155 glasov za, 133 glasov proti, 4 vzdržanih glasov).

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

predlogi resolucij: torek, 11. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov resolucij in predlogov skupnih resolucij : sreda, 12. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov skupnih resolucij: sreda, 12. decembra 2018 ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 12. decembra 2018 ob 19.00.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se pod tretjo točko popoldanskega reda po skupni razpravi o partnerskem sporazimu med EU in Japonsko uvrsti izjava podpredsednice komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa.

Govorila je Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je s poimenskim glasovanjem zahtevo sprejel.

SredaSredaSreda

Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o izjavah Sveta in Komisije o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (točka 111 PDOJ) zaključi s predložitvijo predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorila sta Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložil zahtevo, in Martina Dlabajová, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (163 za, 90 proti, 13 vzdržanih) zahtevo sprejel.

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

Predlogi resolucij: v torek, 11. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov resolucij in predlogov skupnih resolucij: sreda, 12. decembra 2018 ob 12.00.
Predlogi sprememb predlogov skupnih resolucij: sreda, 12. decembra 2018 ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: sreda, 12. decembra 2018 ob 19.00.

Zahteva skupine ECR, da se pod drugo točko dnevnega reda po prednostni razpravi uvrstita izjavi Sveta in Komisije o krizi demokracije v Franciji. Razpravi bo sledila predložitev predlogov resolucij, o katerih bo glasovanje potekalo v četrtek.

Govorila sta Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, ki je zahtevo obrazložil, in Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, ki je zahtevi nasprotovala..

Parlaement je zahtevo zavrnil..

Četrtek

Zahteva skupine GUE/NGL da se pod tretjo točko popoldanskega dnevnega reda uvrsti razprava o vprašanju za ustni odgovor o hudih kršitvah pri prevozu živali v tretjih državah (O-000136/2018).

Govorila sta Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo obrazložila, in Dobromir Sośnierz, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (78 za, 154 proti, 9 vzdržanih) zahtevo zavrnil.

S tem je bil določen razpored dela.


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

13. Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Gerben-Jan Gerbrandy je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Anneli Jäätteenmäki (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Czesław Adam Siekierski (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Maria Gabriela Zoană (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Annie Schreijer-Pierik, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerben-Jan Gerbrandy, Susanne Melior, Mark Demesmaeker, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Linnéa Engström, Sirpa Pietikäinen, Mihai Ţurcanu in Younous Omarjee.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias in Franc Bogovič.

Govorila sta Karmenu Vella in Gerben-Jan Gerbrandy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 11.12.2018.


14. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Claude Rolin (A8-0142/2018)

Claude Rolin je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so David Casa v imenu skupine PPE, Marita Ulvskog v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Laura Agea v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Anne Sander, Agnes Jongerius, Ruža Tomašić, Tania González Peñas, Mireille D'Ornano, Konstantinos Papadakis, Sirpa Pietikäinen, Michael Detjen, Alojz Peterle in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Karin Kadenbach, Notis Marias, Georgios Epitideios in Julie Ward.

Govorila sta Marianne Thyssen in Claude Rolin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika z dne 11.12.2018.


15. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

Renate Sommer je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Ricardo Serrão Santos (pripravljavec mnenja odbora PECH), Pilar Ayuso v imenu skupine PPE, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Danilo Oscar Lancini v imenu skupine ENF, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Jiří Maštálka, Molly Scott Cato, Giovanni La Via, Soledad Cabezón Ruiz, James Nicholson, Alojz Peterle, Eric Andrieu, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Sirpa Pietikäinen, Daniel Buda in Angélique Delahaye.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Maria Grapini in Konstantinos Papadakis.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Renate Sommer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika z dne 11.12.2018.


16. Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (razprava)

Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na kopenskih, morskih in zračnih mejah [2018/2092(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Sergei Stanishev je predstavil poročilo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Emilian Pavel v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Filiz Hyusmenova v imenu skupine ALDE, Asim Ademov, Juan Fernando López Aguilar, Laurenţiu Rebega, Csaba Sógor, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Daniel Buda, Tonino Picula, Notis Marias in Maria Gabriela Zoană.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Emilian Pavel, Doru-Claudian Frunzulică, Georgios Epitideios, Andrey Kovatchev in Claudia Țapardel.

Govorila sta Tibor Navracsics in Sergei Stanishev.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.16 zapisnika z dne 11.12.2018.


17. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I - Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Anne Sander (A8-0273/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Anne Sander, Czesław Hoc in Enrique Calvet Chambon so predstavili poročila.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Jens Geier (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Michaela Šojdrová v imenu skupine PPE, Emilian Pavel v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, in Deirdre Clune.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorili sta Marianne Thyssen in Anne Sander.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 11.12.2018, točka 5.9 zapisnika z dne 11.12.2018 in točka 5.10 zapisnika z dne 11.12.2018.


18. Vojaška mobilnost (kratka predstavitev)

Poročilo o vojaški mobilnosti [2018/2156(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Tunne Kelam je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Kateřina Konečná, Jonathan Arnott in Georgios Epitideios.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.17 zapisnika z dne 11.12.2018.


19. Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (kratka predstavitev)

Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU [2018/2090(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Yana Toom (A8-0400/2018)

Yana Toom je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová in Julie Ward.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.1 zapisnika z dne 11.12.2018.


20. Nova evropska agenda za kulturo (kratka predstavitev)

Poročilo o novi evropski agendi za kulturo [2018/2091(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Giorgos Grammatikakis je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Silvia Costa, Notis Marias, Michaela Šojdrová, Julie Ward in Francisco José Millán Mon.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 5.18 zapisnika z dne 11.12.2018.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Cristian Dan Preda, Soledad Cabezón Ruiz, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Miguel Urbán Crespo, Ana Miranda, Michaela Šojdrová, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias, Martina Anderson, Jordi Solé, Stanislav Polčák, Andrejs Mamikins, Eleni Theocharous, Anna Záborská in Răzvan Popa.


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 631.718/OJMA).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.29.

Klaus Welle

Bogusław Liberadzki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danti, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Mayer Georg, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Padar, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit Dimech, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Comi, Crowley, Dantin, Deprez, Fotyga, Guoga, Hautala, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zeller, Zimmer, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 8. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov