Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

3. Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Bernard Monot, от името на групата EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (председателят напомни на оратора темата на разискването), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty и Dariusz Rosati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се: Pierre Moscovici (член на Комисията) и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.43 ч в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност