Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

3. Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (2018/2972(RSP))

Η Juliane Bogner-Strauss (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Ο Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Caroline Nagtegaal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (η Πρόεδρος υπενθυμίζει στον ομιλητή το θέμα της συζήτησης), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Νότης Μαριάς, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Κώστας Μαυρίδης, Joachim Starbatty και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) και Juliane Bogner-Strauss.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.43 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου