Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

5. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.2. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)

5.3. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)

5.4. Asyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (omröstning)

5.5. Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (omröstning)

5.6. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)

5.7. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

5.8. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I (omröstning)

5.9. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I (omröstning)

5.10. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (omröstning)

5.11. Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

5.12. Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (omröstning)

5.13. Humanitära visum (omröstning)

5.14. Viseringskodex ***I (omröstning)

5.15. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde * (omröstning)

5.16. Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (omröstning)

5.17. Militär rörlighet (omröstning)

5.18. Ny europeisk kulturagenda (omröstning)
Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy