Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Втори проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Позиция на Съвета от 11 декември 2018 г. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH - Докладчик: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Доклад относно „Блокова верига: далновидна търговска политика“ (2018/2085(INI)) - INTA - Докладчик: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG - Докладчик: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG - Докладчици: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG - Докладчик: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност