Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: standpunt van de Raad van 11 december 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Verslag over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid (2018/2085(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid