Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2044(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0374/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0374/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 13
CRE 11/12/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.14
CRE 12/12/2018 - 12.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0512

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

13. Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία [2018/2044(INI)] - Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία. Συνεισηγήτριες: Monika Hohlmeier και Helga Stevens (A8-0374/2018)

Οι Monika Hohlmeier και Helga Stevens παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Hilde Vautmans, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arnaud Danjean, Ivo Belet, Δημήτρης Παπαδάκης, Roberta Metsola, Tanja Fajon και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho και Jeroen Lenaers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo και Bruno Gollnisch.

Παρεμβαίνουν οι Julian King, Monika Hohlmeier και Helga Stevens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου