Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0091(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0366/2018

Разисквания :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0504

Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

14. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [2018/0091M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [2018/0122M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Изявление на Комисията: Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira представи препоръката A8-0366/2018 и доклада A8-0367/2018.

Alojz Peterle представи препоръката A8-0383/2018 и доклада A8-0385/2018.

Cecilia Malmström и Věra Jourová (членове на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се Christophe Hansen, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, и Tiziana Beghin, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се France Jamet, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou и Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Изказаха се João Ferreira и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández относно организацията на процедурата с привличане на вниманието „catch the eye“ (председателят направи уточнения).

Изказаха се Cecilia Malmström, Alojz Peterle и Pedro Silva Pereira.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 12.12.2018 г, точка 12.7 от протокола от 12.12.2018 г, точка 12.8 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.9 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност