Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0091(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0504

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [2018/0091M(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Ιαπωνίας αφετέρου [2018/0122M(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Δήλωση της Επιτροπής: Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (2018/2979(RSP))

Ο Pedro Silva Pereira παρουσιάζει τη σύσταση A8-0366/2018 και την έκθεση A8-0367/2018.

Ο Alojz Peterle παρουσιάζει τη σύσταση A8-0383/2018 και την έκθεση A8-0385/2018.

Οι Cecilia Malmström και Věra Jourová (μέλη της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christophe Hansen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alessia Maria Mosca, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bogdan Andrzej Zdrojewski, και Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Lívia JÁRÓKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Τάκης Χατζηγεωργίου και Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Παρεμβαίνουν João Ferreira και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández επί της διαδικασίας «catch the eye»: (η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Alojz Peterle και Pedro Silva Pereira.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018, σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018, σημείο 12.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου