Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2099(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0375/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 16
CRE 11/12/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0514

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
CRE

Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας [2018/2097(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0392/2018)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας [2018/2099(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

Οι David McAllister και Ioan Mircea Paşcu παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, James Carver, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Ελευθέριος Συναδινός, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam και Francisco José Millán Mon.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko και Javi López.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini, David McAllister και Ioan Mircea Paşcu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου