Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург

20. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (разискване)
CRE

Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti и Paul Rübig представиха доклада.

Изказаха се Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin и Jens Geier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Lefteris Christoforou.

Изказаха се Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti и Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност