Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0409/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0409/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 21
CRE 11/12/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 19.2
CRE 12/12/2018 - 19.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 16.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0517
P8_TA(2019)0420

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

21. Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 και (ΕΕ) αριθ. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička (A8-0409/2018)

Η Henna Virkkunen παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι μετά από ένοπλη επίθεση που μόλις σημειώθηκε στο κέντρο του Στρασβούργου και προκάλεσε αρκετά θύματα οι πόρτες του Κοινοβουλίου έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας. Υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να εκφοβιστεί αλλά θα συνεχίσει τις εργασίες του και θα απαντήσει στη βία με δημοκρατία και ελευθερία.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Οι Marian-Jean Marinescu και Pavel Telička παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Mirosław Piotrowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, επί διαδικαστικού, Jakop G. Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri και Karima Delli.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Pavel Telička.

Παρεμβαίνει ο Edouard Martin σχετικά με τη σκοπιμότητα της συνέχισης των συζητήσεων.

Παρεμβαίνει η Henna Virkkunen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Marian-Jean Marinescu.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 19.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου