Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0401/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 20
CRE 16/04/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

23. Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Dan Nica (A8-0401/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Οι Dan Nica και Christian Ehler παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Lambert van Nistelrooij (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Elsi Katainen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Luigi Morgano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Soledad Cabezón Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jakop G. Dalunde, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia και Marisa Matias.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» η Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas, Dan Nica και Christian Ehler.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018 και σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου