Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0224(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0401/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Röstförklaringar
PV 17/04/2019 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

23. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica och Christian Ehler redogjorde för betänkandena.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lambert van Nistelrooij (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elsi Katainen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Seán Kelly för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Jakop G. Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Paul Rübig, Patrizia Toia och Marisa Matias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Talare: Carlos Moedas, Dan Nica och Christian Ehler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.12 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy