Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (разискване)
 3.Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  
5.1.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Решение за започване на междуинституционални преговори: Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
  
5.3.Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Европейски орган по заетостта ***I (гласуване)
  
5.4.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми ***I (гласуване)
  
5.5.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)
  
5.6.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (гласуване)
  
5.7.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (гласуване)
  
5.8.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I (гласуване)
  
5.9.Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I (гласуване)
  
5.10.Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (гласуване)
  
5.11.Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  
5.12.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (гласуване)
  
5.13.Хуманитарни визи (гласуване)
  
5.14.Визов кодекс ***I (гласуване)
  
5.15.Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг * (гласуване)
  
5.16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (гласуване)
  
5.17.Военна мобилност (гласуване)
  
5.18.Нова европейска програма за култура (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Промяна на дневния ред
 11.Внесени документи
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (разискване)
 14.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (разискване)
 15.Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (разискване)
 16.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
 17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 18.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)
 19.Състав на политическите групи
 20.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (разискване)
 21.Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (разискване)
 22.Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)
 23.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (225 kb) Присъствен списък (62 kb) Резултати от различните гласувания (117 kb) Поименни гласувания (2332 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от различните гласувания (40 kb) Поименни гласувания (133 kb) 
 
Протокол (331 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от различните гласувания (171 kb) Поименни гласувания (759 kb) 
Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност