Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (forhandling)
 3.Resultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)
  
5.3.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)
  
5.4.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (afstemning)
  
5.5.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)
  
5.6.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)
  
5.7.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)
  
5.8.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I (afstemning)
  
5.9.Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I (afstemning)
  
5.10.Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (afstemning)
  
5.11.Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  
5.12.Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter (afstemning)
  
5.13.Humanitære visa (afstemning)
  
5.14.Visumkodeks ***I (afstemning)
  
5.15.Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi * (afstemning)
  
5.16.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (afstemning)
  
5.17.Militær mobilitet (afstemning)
  
5.18.En ny europæisk kulturdagsorden (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Modtagne dokumenter
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (forhandling)
 14.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** - Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (beslutning) - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) - Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (forhandling)
 15.Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas (forhandling)
 16.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 17.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.EU’s associeringsaftale med Ukraine (forhandling)
 19.De politiske gruppers sammensætning
 20.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (forhandling)
 21.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (forhandling)
 22.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (forhandling)
 23.Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (192 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (110 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2332 kb) 
 
Protokol (82 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (40 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (140 kb) 
 
Protokol (290 kb) Tilstedeværelsesliste (69 kb) Afstemningsresultater (146 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (744 kb) 
Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik