Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Δεκεμβρίου (συζήτηση)
 3.Αποτελέσματα των εργασιών της Ευρωομάδας και προετοιμασία της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή: προκλήσεις, ευκαιρίες και διδάγματα για τον σχεδιασμό πολιτικής της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.2.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ***I (ψηφοφορία)
  5.3.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  5.4.Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης: Εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών ***I (ψηφοφορία)
  5.5.Θέσπιση προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) ***I (ψηφοφορία)
  5.6.Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  5.7.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  5.8.Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) ***I (ψηφοφορία)
  5.9.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ***I (ψηφοφορία)
  5.10.Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) ***I (ψηφοφορία)
  5.11.Συμπλήρωση της νομοθεσίας περί εγκρίσεως τύπου της ΕΕ όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  5.12.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία acetamiprid σε ορισμένα προϊόντα (ψηφοφορία)
  5.13.Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (ψηφοφορία)
  5.14.Κώδικας θεωρήσεων ***I (ψηφοφορία)
  5.15.Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας όσον αφορά την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης για τις παραδόσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο * (ψηφοφορία)
  5.16.Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (ψηφοφορία)
  5.17.Στρατιωτική κινητικότητα (ψηφοφορία)
  5.18.Νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 13.Πορίσματα και συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία (συζήτηση)
 14.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** - Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας (ψήφισμα) - Η επάρκεια της προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει η Ιαπωνία (συζήτηση)
 15.Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς (συζήτηση)
 16.Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (συζήτηση)
 17.Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (συζήτηση)
 19.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 20.Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (συζήτηση)
 21.Σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
 22.Σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ***I (συζήτηση)
 23.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb)
24/02/2020 15:34
  Κατάσταση παρόντων (63 kb)
08/04/2019 17:18
 
Συνοπτικά πρακτικά (91 kb)
24/02/2020 15:34
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
08/04/2019 17:18
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (43 kb)
13/01/2020 16:08
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (135 kb)
05/02/2019 13:58
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb)
24/02/2020 15:34
  Κατάσταση παρόντων (78 kb)
08/04/2019 17:18
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (170 kb)
13/01/2020 16:08
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (757 kb)
05/02/2019 13:58
Τελευταία ενημέρωση: 24 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου