Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (hääletus)
  5.3.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa Tööjõuameti loomine ***I (hääletus)
  5.4.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I (hääletus)
  5.5.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (hääletus)
  5.6.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)
  5.7.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)
  5.8.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I (hääletus)
  5.9.Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ***I (hääletus)
  5.10.Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ***I (hääletus)
  5.11.ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust ***I (hääletus)
  5.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid (hääletus)
  5.13.Humanitaarviisad (hääletus)
  5.14.Viisaeeskiri ***I (hääletus)
  5.15.Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas * (hääletus)
  5.16.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (hääletus)
  5.17.Sõjaväeline liikuvus (hääletus)
  5.18.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Päevakorra muutmine
 11.Esitatud dokumendid
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (arutelu)
 14.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** - ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) - Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (arutelu)
 15.Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas (arutelu)
 16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)
 18.ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (arutelu)
 19.Fraktsioonide koosseis
 20.Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (arutelu)
 21.Euroopa ühendamise rahastu loomine ***I (arutelu)
 22.Euroopa Kaitsefondi loomine ***I (arutelu)
 23.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I – Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm ***I (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (194 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) Hääletustulemused (110 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2332 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (39 kb) Nimelise hääletuse tulemused (139 kb) 
 
Protokoll (292 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletustulemused (148 kb) Nimelise hääletuse tulemused (743 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika