Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december (debat)
 3.Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  5.2.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)
  5.3.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)
  5.4.Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I (stemming)
  5.5.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)
  5.6.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)
  5.7.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)
  5.8.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I (stemming)
  5.9.Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I (stemming)
  5.10.Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (stemming)
  5.11.Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)
  5.12.Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten (stemming)
  5.13.Humanitaire visa (stemming)
  5.14.Visumcode ***I (stemming)
  5.15.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel * (stemming)
  5.16.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (stemming)
  5.17.Militaire mobiliteit (stemming)
  5.18.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Wijziging van de agenda
 11.Ingekomen stukken
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (debat)
 14.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (debat)
 15.Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas (debat)
 16.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 17.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 18.Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (debat)
 19.Samenstelling fracties
 20.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (debat)
 21.Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (debat)
 22.Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (debat)
 23.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (195 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (110 kb) Hoofdelijke stemming (2332 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (38 kb) Hoofdelijke stemming (128 kb) 
 
Notulen (304 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (145 kb) Hoofdelijke stemming (742 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid