Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia (debata)
 3.Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)
  5.3.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I (głosowanie)
  5.4.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I (głosowanie)
  5.5.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  5.6.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)
  5.7.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)
  5.8.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I (głosowanie)
  5.9.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I (głosowanie)
  5.10.Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (głosowanie)
  5.11.Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)
  5.12.Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (głosowanie)
  5.13.Wizy humanitarne (głosowanie)
  5.14.Kodeks wizowy ***I (głosowanie)
  5.15.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu * (głosowanie)
  5.16.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie)
  5.17.Mobilność wojskowa (głosowanie)
  5.18.Nowy europejski program na rzecz kultury (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 7.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Składanie dokumentów
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (debata)
 14.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)
 15.Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)
 16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 18.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (debata)
 19.Skład grup politycznych
 20.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (debata)
 21.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (debata)
 22.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (debata)
 23.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (199 kb)
24/02/2020 15:42
 Lista obecności (62 kb)
08/04/2019 17:24
 Wyniki głosowania (109 kb)
27/02/2019 08:08
 Głosowanie imienne (2332 kb)
05/03/2019 13:27
 
 
Protokół (84 kb)
24/02/2020 15:42
 Lista obecności (11 kb)
08/04/2019 17:24
 Wyniki głosowania (37 kb)
13/01/2020 16:08
 Głosowanie imienne (134 kb)
05/02/2019 13:58
 
 
Protokół (307 kb)
24/02/2020 15:42
 Lista obecności (69 kb)
08/04/2019 17:24
 Wyniki głosowania (149 kb)
13/01/2020 16:08
 Głosowanie imienne (744 kb)
05/02/2019 13:58
 
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności