Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia (debata)
 3.Wyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Edukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.2.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (głosowanie)
  
5.3.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Ustanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy ***I (głosowanie)
  
5.4.Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot ***I (głosowanie)
  
5.5.Ustanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  
5.6.Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy ***I (głosowanie)
  
5.7.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)
  
5.8.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) ***I (głosowanie)
  
5.9.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ***I (głosowanie)
  
5.10.Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) ***I (głosowanie)
  
5.11.Uzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii ***I (głosowanie)
  
5.12.Sprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach (głosowanie)
  
5.13.Wizy humanitarne (głosowanie)
  
5.14.Kodeks wizowy ***I (głosowanie)
  
5.15.Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu * (głosowanie)
  
5.16.Pełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii (głosowanie)
  
5.17.Mobilność wojskowa (głosowanie)
  
5.18.Nowy europejski program na rzecz kultury (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 7.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Składanie dokumentów
 12.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 13.Ustalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (debata)
 14.Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią *** - Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (rezolucja) - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią *** - Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja) - Adekwatność ochrony danych osobowych zapewniana przez Japonię (debata)
 15.Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa (debata)
 16.Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (debata)
 17.Sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 18.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą (debata)
 19.Skład grup politycznych
 20.Nowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 (debata)
 21.Ustanowienie instrumentu „Łącząc Europę” ***I (debata)
 22.Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego ***I (debata)
 23.Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (199 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (109 kb) Wyniki głosowań imiennych (2332 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (37 kb) Wyniki głosowań imiennych (134 kb) 
 
Protokół (307 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (149 kb) Wyniki głosowań imiennych (744 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności