Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018 (rozprava)
 3.Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  5.2.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  5.3.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Zriadenie Európskeho orgánu práce ***I (hlasovanie)
  5.4.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (hlasovanie)
  5.5.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)
  5.6.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (hlasovanie)
  5.7.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)
  5.8.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I (hlasovanie)
  5.9.Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I (hlasovanie)
  5.10.Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (hlasovanie)
  5.11.Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  5.12.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (hlasovanie)
  5.13.Humanitárne víza (hlasovanie)
  5.14.Vízový kódex ***I (hlasovanie)
  5.15.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu * (hlasovanie)
  5.16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasovanie)
  5.17.Vojenská mobilita (hlasovanie)
  5.18.Nová európska stratégia pre kultúru (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zmena programu rokovania
 11.Predloženie dokumentov
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (rozprava)
 14.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (rozprava)
 15.Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša (rozprava)
 16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava)
 19.Zloženie politických skupín
 20.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (rozprava)
 22.Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (rozprava)
 23.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia ***I - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie ***I (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (195 kb)
24/02/2020 15:44
  Prezenčná listina (62 kb)
08/04/2019 17:26
 
Zápisnica (84 kb)
24/02/2020 15:44
  Prezenčná listina (11 kb)
08/04/2019 17:26
  Výsledky hlasovaní (38 kb)
28/01/2020 15:54
  Hlasovania podľa mien (137 kb)
12/04/2019 12:40
 
Zápisnica (305 kb)
24/02/2020 15:44
  Prezenčná listina (70 kb)
08/04/2019 17:26
  Výsledky hlasovaní (151 kb)
28/01/2020 15:54
  Hlasovania podľa mien (743 kb)
12/04/2019 12:40
Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia