Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december (debatt)
 3.Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  
5.1.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)
  
5.3.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)
  
5.4.Asyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (omröstning)
  
5.5.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (omröstning)
  
5.6.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)
  
5.7.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  
5.8.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I (omröstning)
  
5.9.Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I (omröstning)
  
5.10.Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (omröstning)
  
5.11.Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
5.12.Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (omröstning)
  
5.13.Humanitära visum (omröstning)
  
5.14.Viseringskodex ***I (omröstning)
  
5.15.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde * (omröstning)
  
5.16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (omröstning)
  
5.17.Militär rörlighet (omröstning)
  
5.18.Ny europeisk kulturagenda (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Ändring av föredragningslistan
 11.Inkomna dokument
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (debatt)
 14.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** - Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) - Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (debatt)
 15.Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas (debatt)
 16.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 18.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (debatt)
 19.De politiska gruppernas sammansättning
 20.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (debatt)
 21.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (debatt)
 22.Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)
 23.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (198 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (110 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2332 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (141 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningsresultat (144 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (743 kb) 
Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy