Показалец 
Протокол
PDF 331kWORD 87k
Вторник, 11 декември 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (разискване)
 3.Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Решение за започване на междуинституционални преговори: Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)
  5.3.Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Европейски орган по заетостта ***I (гласуване)
  5.4.Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми ***I (гласуване)
  5.5.Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)
  5.6.Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (гласуване)
  5.7.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (гласуване)
  5.8.Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I (гласуване)
  5.9.Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I (гласуване)
  5.10.Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (гласуване)
  5.11.Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)
  5.12.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (гласуване)
  5.13.Хуманитарни визи (гласуване)
  5.14.Визов кодекс ***I (гласуване)
  5.15.Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг * (гласуване)
  5.16.Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (гласуване)
  5.17.Военна мобилност (гласуване)
  5.18.Нова европейска програма за култура (гласуване)
 6.Обяснения на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Промяна на дневния ред
 11.Внесени документи
 12.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 13.Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (разискване)
 14.Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (разискване)
 15.Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (разискване)
 16.Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)
 17.Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 18.Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)
 19.Състав на политическите групи
 20.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (разискване)
 21.Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (разискване)
 22.Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)
 23.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.04 ч.


2. Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 13 и 14 декември 2018 г. (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Председателят припомни, че позициите на двете институции по въпроса за Брексит съвпадат.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Udo Bullmann, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, Gerolf Annemans, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark и Isabelle Thomas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt и Costas Mavrides.

Изказа се Jean-Claude Juncker.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказа се Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.


3. Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати на Еврогрупата и подготовка на срещата на върха на държавите от еврозоната (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Bernd Lucke, от името на групата ECR, Caroline Nagtegaal, от името на групата ALDE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Bernard Monot, от името на групата EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (председателят напомни на оратора темата на разискването), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty и Dariusz Rosati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се: Pierre Moscovici (член на Комисията) и Juliane Bogner-Strauss.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 11.43 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

4. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.01 ч.

Изказаха се: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini относно замърсяването на въздуха в Рим днес, предизвикано от пожар в завод за преработване на отпадъци (председателят се присъедини към нейните думи), David Coburn и Giulia Moi.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


5.1. Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС [2018/2090(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0485)


5.2. Решение за започване на междуинституционални преговори: Координация на системите за социална сигурност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, съгласно член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Sven Schulze, който се изказа против решението на комисия EMPL и Guillaume Balas (докладчик), който се изказа в полза на това решение.


5.3. Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Европейски орган по заетостта ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, съгласно член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Jeroen Lenaers (докладчик), който се изказа в полза на решението на комисията.


5.4. Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: повторно заделяне на оставащите суми ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0486)

С това първото четене на Парламента приключи.


5.5. Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0487)

Изказа се Gerben-Jan Gerbrandy (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


5.6. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0488)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


5.7. Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0489)

Изказаха се Renate Sommer с искане името ѝ да бъде оттеглено от доклада и Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (360 - гласа „за“ 244- гласа „против“, 60 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.


5.8. Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0490)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


5.9. Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0491)

С това първото четене на Парламента приключи.


5.10. Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0492)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Enrique Calvet Chambon (докладчик), след гласуването.


5.11. Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0493)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


5.12. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: максимално допустими граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацетамиприд в определени продукти (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Компетентни членове на ЕП Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas и Younous Omarjee

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


5.13. Хуманитарни визи (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно хуманитарните визи [2018/2271(INL)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0494)

Изказвания

Juan Fernando López Aguilar (докладчик), преди гласуването.


5.14. Визов кодекс ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0495)

Изказа се Juan Fernando López Aguilar (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


5.15. Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг * (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг [2016/0406(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0496)


5.16. Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния (гласуване)

Доклад относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния: премахване на проверките по вътрешните сухопътни, морски и въздушни граници [2018/2092(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Сергей Станишев (A8-0365/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия LIBE)

Приема се (P8_TA(2018)0497)


5.17. Военна мобилност (гласуване)

Доклад относно военната мобилност [2018/2156(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0498)


5.18. Нова европейска програма за култура (гласуване)

Доклад относно новата европейска програма за култура [2018/2091(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0499)

Изказвания

Giorgos Grammatikakis (докладчик), преди гласуването.


6. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz и Danuta Jazłowiecka

Доклад Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly и Dubravka Šuica

Доклад Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly и Dubravka Šuica

Доклад Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes и Stanislav Polčák

Доклад Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Доклад Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová и Alex Mayer

Доклад Сергей Станишев - A8-0365/2018
Monica Macovei

Доклад Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski и Luke Ming Flanagan

Доклад Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Момчил Неков, Marek Jurek и Francis Zammit Dimech.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.37 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.03 ч.

Изказа се Paul Rübig относно времето, предвидено за гласуванията в четвъртък (председателят отговори, че ще предложи на Бюрото да обсъди това).


9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


10. Промяна на дневния ред

След проведените консултации между председателя на Парламента и политическите групи, председателят съобщи, че разискванията относно изявленията на Съвета и Комисията относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (точка 105 от дневния ред) се отлага за следваща месечна сесия.

Поради тази причина заседанието в сряда ще започне в 10.00 ч.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Втори проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година: Позиция на Съвета от 11 декември 2018 г. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH - Докладчик: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE - Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Доклад относно „Блокова верига: далновидна търговска политика“ (2018/2085(INI)) - INTA - Докладчик: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2019 г. (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG - Докладчик: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG - Докладчици: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с текущите предизвикателства на миграцията, притоците на бежанци и заплахите за сигурността (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG - Докладчик: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Съвместно с председателя на Съвета председателят на Парламента ще подпише тази седмица следния законодателен акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура. (точка 8 от протокола от 10.12.2018 г.):

- Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Констатации и препоръки на специалната комисия относно тероризма (разискване)

Доклад относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма [2018/2044(INI)] - специална комисия относно тероризма. Докладчици: Monika Hohlmeier и Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier и Helga Stevens представиха доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hilde Vautmans, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, която отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho и Jeroen Lenaers.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo и Bruno Gollnisch.

Изказаха се Julian King, Monika Hohlmeier и Helga Stevens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.14 от протокола от 12.12.2018 г.


14. Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония *** - Споразумение за стратегическо партньорство между ЕС и Япония (резолюция) - Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство [2018/0091M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Япония, от друга страна [2018/0122M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Изявление на Комисията: Адекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira представи препоръката A8-0366/2018 и доклада A8-0367/2018.

Alojz Peterle представи препоръката A8-0383/2018 и доклада A8-0385/2018.

Cecilia Malmström и Věra Jourová (членове на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се Christophe Hansen, от името на групата PPE, Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bogdan Andrzej Zdrojewski, и Tiziana Beghin, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се France Jamet, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena и Jarosław Wałęsa.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou и Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Изказаха се João Ferreira и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández относно организацията на процедурата с привличане на вниманието „catch the eye“ (председателят направи уточнения).

Изказаха се Cecilia Malmström, Alojz Peterle и Pedro Silva Pereira.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.6 от протокола от 12.12.2018 г, точка 12.7 от протокола от 12.12.2018 г, точка 12.8 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.9 от протокола от 12.12.2018 г.


15. Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Решение на Европейския съд по правата на човека по делото на Селахаттин Демирташ (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказа се Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


16. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност - Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана (разискване)

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност [2018/2097(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0392/2018)

Доклад относно годишния доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана [2018/2099(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister и Ioan Mircea Paşcu представиха докладите.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се Paulo Rangel (докладчик по становището на комисията AFCO), Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, James Carver, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam и Francisco José Millán Mon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko и Javi López.

Изказаха се Federica Mogherini, David McAllister и Ioan Mircea Paşcu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.15 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.16 от протокола от 12.12.2018 г.


17. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област [2018/2098(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Liliana Rodrigues, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri и Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Илхан Кючюк и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Federica Mogherini и Petras Auštrevičius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.17 от протокола от 12.12.2018 г.


18. Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна (разискване)

Доклад относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна [2017/2283(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Jarosław Wałęsa (докладчик по становището на комисията INTA), Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Nathan Gill, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker и Julie Ward.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn и Andrea Bocskor.

Изказаха се: Federica Mogherini и Michael Gahler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.3 от протокола от 12.12.2018 г.


19. Състав на политическите групи

Stefano Maullu вече не се явява член на групата PPE и се присъединява към групата ECR, считано от 12 декември 2018 г.


20. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година (разискване)

Доклад относно позицията на Съвета относно втория проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Daniele Viotti и Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti и Paul Rübig представиха доклада.

Изказаха се Juliane Bogner-Strauss (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Bernd Kölmel, от името на групата ECR, Jean Arthuis, от името на групата ALDE, Liadh Ní Riada, от името на групата GUE/NGL, и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin и Jens Geier.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák и Lefteris Christoforou.

Изказаха се Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti и Paul Rübig.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.5 от протокола от 12.12.2018 г.


21. Създаване на Механизъм за свързване на Европа ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчици: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Председателят съобщи, че вследствие на току-що извършения атентат в центъра на Страсбург, в който има жертви, вратите на Парламента са затворени като мярка за сигурност. Той подчерта, че Парламентът не е застрашен и ще продължи работата си и ще отговори на насилието с демокрация и свобода.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička представиха доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се Mirosław Piotrowski (докладчик по становището на комисията REGI), Markus Pieper, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Fabio Massimo Castaldo (докладчик по становището на комисията AFET), Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Indrek Tarand, по процедурен въпрос, Jakop G. Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri и Karima Delli.

Изказаха се Violeta Bulc и Pavel Telička.

Изказа се Edouard Martin, относно уместността на продължаването на разискването.

Изказа се Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Marian-Jean Marinescu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.2 от протокола от 12.12.2018 г.


22. Създаване на Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski представи доклада.

Изказа се David McAllister (докладчик по становището на комисията AFET).

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu и Clare Moody.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo и Georgios Epitideios.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Zdzisław Krasnodębski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 19.1 от протокола от 12.12.2018 г.


23. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica и Christian Ehler представиха докладите.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI), Lambert van Nistelrooij (докладчик по становището на комисията REGI), Elsi Katainen (докладчик по становището на комисията AGRI), Luigi Morgano (докладчик по становището на комисията CULT), Seán Kelly, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jakop G. Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia и Marisa Matias.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Изказаха се Carlos Moedas, Dan Nica и Christian Ehler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.11 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.12 от протокола от 12.12.2018 г.


24. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 631.718/OJME).


25. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.55 ч.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Али Неджми, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Бареков Николай, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Хюсменова Филиз, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Курумбашев Петър, Kovács Béla, Ковачев Андрей, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Кючюк Илхан, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Малинов Светослав Христов, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Майдел Ева, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Михайлова Искра, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Неков Момчил, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Новаков Андрей, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Пирински Георги, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Радев Емил, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Станишев Сергей, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Уручев Владимир, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Извинени:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност