Indeks 
Protokol
PDF 290kWORD 82k
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (forhandling)
 3.Resultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  5.2. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)
  5.3. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)
  5.4.Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (afstemning)
  5.5.Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)
  5.6.Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)
  5.7.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)
  5.8.Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I (afstemning)
  5.9.Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I (afstemning)
  5.10.Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (afstemning)
  5.11.Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)
  5.12.Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter (afstemning)
  5.13.Humanitære visa (afstemning)
  5.14.Visumkodeks ***I (afstemning)
  5.15.Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi * (afstemning)
  5.16.Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (afstemning)
  5.17.Militær mobilitet (afstemning)
  5.18.En ny europæisk kulturdagsorden (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Modtagne dokumenter
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 13.Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (forhandling)
 14.Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** - Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (beslutning) - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) - Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (forhandling)
 15.Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas (forhandling)
 16.Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)
 17.Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)
 18.EU’s associeringsaftale med Ukraine (forhandling)
 19.De politiske gruppers sammensætning
 20.Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (forhandling)
 21.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (forhandling)
 22.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (forhandling)
 23.Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.04.


2. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 13.-14. december (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Formanden mindede om, at Parlamentets og Kommissionens holdning til brexit var den samme.

Taler: Manfred Weber for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark og Isabelle Thomas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt og Costas Mavrides.

Taler: Jean-Claude Juncker.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Taler: Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Resultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Resultaterne fra Eurogruppens møde og forberedelse af eurotopmødet (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Valdis Dombrovskis (næstformand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Bernd Lucke for ECR-Gruppen, Caroline Nagtegaal for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Bernard Monot for EFDD-Gruppen, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (formanden mindede taleren om emnet for forhandlingen), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty og Dariusz Rosati.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jean-Luc Schaffhauser.

Talere: Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet afbrudt kl. 11.43 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

4. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.01.

Talere: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini om den forurening, der den samme dag havde bredt sig i Rom på grund af en ildebrand i et affaldsbehandlingsanlægs (formanden støttede hendes indlæg), David Coburn og Giulia Moi.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om uddannelse i den digitale tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med udformningen af EU-politikker [2018/2090(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0485)


5.2.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Sven Schulze, som inden afstemningen, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, udtalte sig imod afgørelsen fra EMPL, og Guillaume Balas (ordfører), der udtalte sig for denne afgørelse.


5.3.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Jeroen Lenaers (ordfører), som inden afstemningen jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, udtrykte sig for udvalgets afgørelse.


5.4. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden: indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0486)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.5. Oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0487)

Indlæg af Gerben-Jan Gerbrandy (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.6. Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0488)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


5.7. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0489)

Talere Renate Sommer, for at anmode om, at hendes navn blev fjernet fra betænkningen, og Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, for at anmode om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (360 for, 244 imod, 60 hverken/eller).


5.8. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0490)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


5.9. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0491)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


5.10. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0492)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således

Indlæg

Enrique Calvet Chambon (ordfører) efter afstemningen.


5.11. Supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0493)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således


5.12. Indsigelse i medfør af forretningsordenens artikel 106: maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i visse produkter (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acetamiprid i eller på visse produkter (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Ansvarlige medlemmer: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas og Younous Omarjee

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


5.13. Humanitære visa (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa [2018/2271(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0494)

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (ordfører) inden afstemningen.


5.14. Visumkodeks ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0495)

Indlæg af Juan Fernando López Aguilar (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


5.15. Fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi [2016/0406(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0496)


5.16. Den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien (afstemning)

Betænkning om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Bulgarien og Rumænien: afskaffelse af kontrol ved de indre land-, sø- og luftgrænser [2018/2092(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (LIBE)

Vedtaget (P8_TA(2018)0497)


5.17. Militær mobilitet (afstemning)

Betænkning om militær mobilitet [2018/2156(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0498)


5.18. En ny europæisk kulturdagsorden (afstemning)

Betænkning om en ny europæisk kulturdagsorden [2018/2091(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0499)

Indlæg

Giorgos Grammatikakis (ordfører) inden afstemningen.


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly og Dubravka Šuica

Betænkning: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly og Dubravka Šuica

Betænkning: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes og Stanislav Polčák

Betænkning: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová og Alex Mayer

Betænkning: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Betænkning: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski og Luke Ming Flanagan

Betænkning: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek og Francis Zammit Dimech.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.37.)


FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.03.

Taler: Paul Rübig om varigheden af torsdagens afstemninger (formanden svarede, at han ville foreslå Præsidiet at tage sagen op).


9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Ændring af dagsordenen

Efter samråd mellem Parlamentets formand og de politiske grupper meddelte formanden, at forhandlingen om redegørelserne fra Rådet og Kommissionen om Det Forenede Kongeriges udtræden af EU (punkt 105 i dagsordenen) blev udsat til en senere mødeperiode.

Onsdagens møde ville derfor blive indledt kl. 10.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019: Rådets holdning af 11. december 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) fra udvalgene:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Betænkning om blockchain: en fremadskuende handelspolitik (2018/2085(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på udbetaling af forskud over Den Europæiske Unions almindelige budget for 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG udvalg - Ordførere: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Parlamentets formand ville sammen med Rådets formand i denne uge undertegne følgende retsakt, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (punkt 8 i protokollen af 10.12.2018):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014, for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen af disse beløb til andre aktioner inden for rammerne af de nationale programmer (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (forhandling)

Betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme [2018/2044(INI)] - Det Særlige Udvalg om Terrorisme. Ordførere: Monika Hohlmeier og Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier og Helga Stevens forelagde betænkningen.

Taler: Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Caterina Chinnici for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Maite Pagazaurtundúa for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon og Seán Kelly.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho og Jeroen Lenaers.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo og Bruno Gollnisch.

Talere: Julian King, Monika Hohlmeier og Helga Stevens.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.14 i protokollen af 12.12.2018.


14. Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** - Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (beslutning) - Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** - Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) - Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (forhandling)

Iindstilling om udkast til Rådets afgørelse Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [2018/0091M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [2018/0122M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Redegørelse ved Kommissionen: Tilstrækkeligheden af den beskyttelse af personoplysninger, der gives af Japan (2018/2979(RSP)

Pedro Silva Pereira forelagde henstillingen A8-0366/2018 og betænkning A8-0367/2018.

Alojz Peterle forelagde henstillingen A8-0383/2018 og betænkning A8-0385/2018.

Cecilia Malmström og Věra Jourová (medlemmer af Kommissionen) foretog redegørelsen.

Talere: Christophe Hansen for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bogdan Andrzej Zdrojewski, og Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: France Jamet for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena og Jarosław Wałęsa.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou og Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talere: João Ferreira og Inma Rodríguez-Piñero om tilrettelæggelsen af catch the eye-proceduren (formanden gav præciserende oplysninger).

Talere: Cecilia Malmström, Alojz Peterle og Pedro Silva Pereira.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 12.12.2018, punkt 12.7 i protokollen af 12.12.2018, punkt 12.8 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.9 i protokollen af 12.12.2018.


15. Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i sagen om Selahattin Demirtas (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Kati Piri for S&D-Gruppen, og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Taler: Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou og Georgios Epitideios.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik - Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (forhandling)

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2018/2097(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0392/2018)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2018/2099(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister og Ioan Mircea Paşcu forelagde betænkningerne.

Taler: Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Paulo Rangel (ordfører for udtalelse fra AFCO), Arnaud Danjean for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Urmas Paet for ALDE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, James Carver, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Kostas Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam og Francisco José Millán Mon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko og Javi López.

Talere: Federica Mogherini, David McAllister og Ioan Mircea Paşcu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.15 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.16 i protokollen af 12.12.2018.


17. Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (forhandling)

Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området [2018/2098(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius forelagde betænkningen.

Taler: Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Liliana Rodrigues for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri og Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk og Georgios Epitideios.

Talere: Federica Mogherini og Petras Auštrevičius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.17 i protokollen af 12.12.2018.


18. EU’s associeringsaftale med Ukraine (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Ukraine [2017/2283(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler forelagde betænkningen.

Taler: Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Jarosław Wałęsa (ordfører for udtalelse fra INTA), Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Tonino Picula for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Nathan Gill for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn og Andrea Bocskor.

Talere: Federica Mogherini og Michael Gahler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 19.3 i protokollen af 12.12.2018.


19. De politiske gruppers sammensætning

Stefano Maullu var ikke længere medlem af PPE-Gruppen og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra den 12. december 2018.


20. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (forhandling)

Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti og Paul Rübig forelagde betænkningen.

Talere: Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Jean Arthuis for ALDE-Gruppen, Liadh Ní Riada for GUE/NGL-Gruppen, og Indrek Tarand for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, André Elissen for ENF-Gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin og Jens Geier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák og Lefteris Christoforou.

Talere: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.5 i protokollen af 12.12.2018.


21. Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Formanden meddelte, at som følge af det attentat, der netop havde fundet sted i centrum af Strasbourg, og som havde krævet flere ofre, var Parlamentets døre lukket af sikkerhedshensyn. Han understregede, at Parlamentet ikke ville lade sig intimidere, men ville fortsætte sit arbejde og således besvare vold med demokrati og frihed.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Mirosław Piotrowski (ordfører for udtalelse fra REGI), Markus Pieper for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo (ordfører for udtalelse fra AFET), Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Indrek Tarand, for et indlæg til forretningsordenen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Mario Borghezio, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri og Karima Delli.

Talere: Violeta Bulc og Pavel Telička.

Taler: Edouard Martin om hensigtsmæssigheden af at fortsætte forhandlingerne.

Taler: Henna Virkkunen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Taler: Marian-Jean Marinescu.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 19.2 i protokollen af 12.12.2018.


22. Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski forelagde betænkningen.

Taler: David McAllister (ordfører for udtalelse fra AFET).

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu og Clare Moody.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo og Georgios Epitideios.

Talere Elżbieta Bieńkowska og Zdzisław Krasnodębski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 19.1 i protokollen af 12.12.2018.


23. Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica og Christian Ehler forelagde betænkningerne.

Taler: Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Lambert van Nistelrooij (ordfører for udtalelse fra REGI), Elsi Katainen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Luigi Morgano (ordfører for udtalelse fra CULT), Seán Kelly for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Paul Rübig, Patrizia Toia og Marisa Matias.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Inma Rodríguez-Piñero.

Talere Carlos Moedas, Dan Nica og Christian Ehler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.12 i protokollen af 12.12.2018.


24. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 631.718/OJME).


25. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Packet, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Winberg, Winkler, Winkler, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Deprez, Fotyga, Ivan, Le Pen, Łybacka, Michels, Monteiro de Aguiar, Ożóg, Tolić, Torres Martínez, Zimmer, Žitňanská

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik