Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 292kWORD 82k
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  
5.1.Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (hääletus)
  
5.3.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa Tööjõuameti loomine ***I (hääletus)
  
5.4.Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I (hääletus)
  
5.5.Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (hääletus)
  
5.6.Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)
  
5.7.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)
  
5.8.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I (hääletus)
  
5.9.Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ***I (hääletus)
  
5.10.Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ***I (hääletus)
  
5.11.ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust ***I (hääletus)
  
5.12.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid (hääletus)
  
5.13.Humanitaarviisad (hääletus)
  
5.14.Viisaeeskiri ***I (hääletus)
  
5.15.Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas * (hääletus)
  
5.16.Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (hääletus)
  
5.17.Sõjaväeline liikuvus (hääletus)
  
5.18.Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Päevakorra muutmine
 11.Esitatud dokumendid
 12.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 13.Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (arutelu)
 14.ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** - ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) - Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (arutelu)
 15.Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas (arutelu)
 16.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)
 17.Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)
 18.ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (arutelu)
 19.Fraktsioonide koosseis
 20.Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (arutelu)
 21.Euroopa ühendamise rahastu loomine ***I (arutelu)
 22.Euroopa Kaitsefondi loomine ***I (arutelu)
 23.Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I – Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm ***I (arutelu)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.04.


2. Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 13.–14. detsembri kohtumise ettevalmistamine (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Parlamendi president juhtis tähelepanu, et mõlema institutsiooni seisukohad on Brexiti küsimuses kooskõlas.

Sõna võttis Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel, Gerolf Annemans fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark ja Isabelle Thomas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt ja Costas Mavrides.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võttis Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.


3. Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eurorühma tulemused ja euroala tippkohtumise ettevalmistamine (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Caroline Nagtegaal fraktsiooni ALDE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernard Monot fraktsiooni EFDD nimel, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (asepresident tuletas sõnavõtjale meelde arutelu teemat), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jean-Luc Schaffhauser.

Sõna võtsid Pierre Moscovici (komisjoni liige) ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 11.43 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.01.

Sõna võtsid Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini Roomas teisipäeval levinud õhusaaste üle, mille põhjustas tulekahju jäätmekäitlusettevõttes (asepresident ühines temaga), David Coburn ja Giulia Moi.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Haridus digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport hariduse kohta digiajastul ning ELi poliitikakujundamisega seotud probleemide, võimaluste ja õppetundide kohta [2018/2090(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0485)


5.2. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Sven Schulze, kes väljendas enne hääletust vastuseisu EMPL-komisjoni otsusele (kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga), ja Guillaume Balasi (raportöör), kes toetas seda otsust.


5.3. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Euroopa Tööjõuameti loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Jeroen Lenaers (raportöör), kes väljendas enne hääletust toetust komisjoni otsusele (kooskõlas kodukorra artikli 69c lõike 2 teise lõiguga).


5.4. Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ning ülejäänud summade uuesti sidumine kulukohustustega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0486)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


5.5. Keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) loomine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0487)

Sõna võttis Gerben-Jan Gerbrandy (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


5.6. Töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0488)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


5.7. ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0489)

Sõna võtsid Renate Sommer, kes palus eemaldada raportilt oma nime, ja Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4).

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (360 poolt, 244 vastu, erapooletuid 60).


5.8. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0490)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


5.9. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0491)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


5.10. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0492)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.

Sõnavõtud

Enrique Calvet Chambon (raportöör) pärast hääletust.


5.11. ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0493)

Euroopa Parlamendi esimene lugemine on seega lõppenud.


5.12. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon (kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3) komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes esinevate atseetamipriidi jääkide piirnormidega (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Vastutavad parlamendiliikmed Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas ja Younous Omarjee

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


5.13. Humanitaarviisad (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile humanitaarviisade kohta [2018/2271(INL)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0494)

Sõnavõtud

Juan Fernando López Aguilar (raportöör) enne hääletust.


5.14. Viisaeeskiri ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0495)

Sõna võttis Juan Fernando López Aguilar (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


5.15. Ühine käibemaksusüsteem teatavat künnist ületavate kaupade ja teenuste tarnete suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) teatavat künnist ületava kaupade tarnimise ja teenuste osutamise suhtes ajutiselt kohaldatava üldise pöördmaksustamise mehhanismi osas [2016/0406(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0496)


5.16. Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias (hääletus)

Raport Schengeni acquis’ sätete täieliku kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias ning kontrolli kaotamise kohta sisepiiridel nii maal, merel kui ka õhuruumis [2018/2092(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitas fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (LIBE-komisjon)

Vastu võetud (P8_TA(2018)0497)


5.17. Sõjaväeline liikuvus (hääletus)

Raport sõjaväelise liikuvuse kohta [2018/2156(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0498)


5.18. Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava (hääletus)

Raport Euroopa kultuurivaldkonna uue tegevuskava kohta [2018/2091(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0499)

Sõnavõtud

Giorgos Grammatikakis (raportöör) enne hääletust.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz ja Danuta Jazłowiecka

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Raport: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly ja Dubravka Šuica

Raport: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes ja Stanislav Polčák

Raport: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Raport: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová ja Alex Mayer

Raport: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Raport: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Luke Ming Flanagan

Raport: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek ja Francis Zammit Dimech.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.37.)


ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

8. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.03.

Sõna võttis Paul Rübig neljapäeval toimuvate hääletuste kavandatava kestuse üle (asepresident vastas, et teeb juhatusele ettepaneku küsimust arutada).


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Päevakorra muutmine

Asepresident teatas pärast parlamendi presidendi ja fraktsioonide vahelist konsultatsiooni, et arutelu Ühendkuningriigi EList väljaastumist käsitleva komisjoni ja nõukogu avalduse üle (päevakorrapunkt 105) lükatakse edasi ühele järgmistest istungjärkudest.

Sellest tulenevalt algab kolmapäevane istung kell 10.00.


11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Liidu teine üldeelarve projekt 2019. eelarveaastaks: nõukogu 11. detsembri 2018. aasta seisukoht (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011, mis käsitleb teatavaid kalapüüki käsitlevaid sätteid Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Raport plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta (2018/2085(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöörid: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

Parlamendi president kirjutab koos nõukogu eesistujaga sellel nädalal alla järgmisele seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud õigusaktile (10.12.2018 protokollipunkt 8):

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks meetmega seotud, kuid kasutamata jäänud summade uuesti sidumiseks meetmega või nimetatud summade eraldamiseks riikliku programmi muudele meetmetele (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (arutelu)

Raport terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta [2018/2044(INI)] - Terrorismi käsitlev erikomisjon. Raportöörid: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier ja Helga Stevens tutvustasid raportit.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Caterina Chinnici fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hilde Vautmans, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jörg Meuthen fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon ja Seán Kelly.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho ja Jeroen Lenaers.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo ja Bruno Gollnisch.

Sõna võtsid Julian King, Monika Hohlmeier ja Helga Stevens.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.14.


14. ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** - ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** - ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) - Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [2018/0091M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0122M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Komisjoni avaldus: Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira tutvustas soovitust A8-0366/2018 ja raportit A8-0367/2018.

Alojz Peterle tutvustas soovitust A8-0383/2018 ja raportit A8-0385/2018.

Cecilia Malmström ja Věra Jourová (komisjoni liikmed) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Christophe Hansen fraktsiooni PPE nimel, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bogdan Andrzej Zdrojewski, ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Sõna võtsid France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Sõna võtsid João Ferreira ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández eelneva registreerimiseta hääletuse korraldamise kohta (asepresident tegi täpsustuse).

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Alojz Peterle ja Pedro Silva Pereira.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.612.12.2018 protokollipunkt 12.712.12.2018 protokollipunkt 12.8 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.9.


15. Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Selahattin Demirtase kohtuasjas (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Kati Piri fraktsiooni S&D nimel ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võttis Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.


16. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2018/2097(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0392/2018)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2018/2099(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister ja Ioan Mircea Paşcu tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Paulo Rangel (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, James Carver (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko ja Javi López.

Sõna võtsid Federica Mogherini, David McAllister ja Ioan Mircea Paşcu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.15 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.16.


17. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (arutelu)

Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2018/2098(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Liliana Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri ja Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Petras Auštrevičius.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.17.


18. ELi ja Ukraina assotsieerimisleping (arutelu)

Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2017/2283(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: David Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Jarosław Wałęsa (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Dariusz Rosati fraktsiooni PPE nimel, Tonino Picula fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nathan Gill fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn ja Andrea Bocskor.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Michael Gahler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 19.3.


19. Fraktsioonide koosseis

Stefano Maullu ei ole alates 12. detsembrist 2018 fraktsiooni PPE liige ja on ühinenud fraktsiooniga ECR.


20. Euroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve (arutelu)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti ja Paul Rübig tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, Jean Arthuis fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, André Elissen fraktsiooni ENF nimel, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin ja Jens Geier.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Lefteris Christoforou.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti ja Paul Rübig.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.5.


21. Euroopa ühendamise rahastu loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Parlamendi president teatas, et Strasbourgi kesklinnas toimunud mitme ohvriga rünnaku tõttu on Euroopa Parlamendi hooned julgeolekukaalutlustel suletud. Ta toonitas, et parlament ei lase end hirmutada, vaid jätkab tööd ning parlamendi vastus vägivallale on demokraatia ja vabadus.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Marian-Jean Marinescu ja Pavel Telička tutvustasid raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Mirosław Piotrowski (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Fabio Massimo Castaldo (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand töökorraldusliku küsimuse tõstatamiseks, Jakop G. Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri ja Karima Delli.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Pavel Telička.

Sõna võttis Edouard Martin võimaluse kohta jätkata arutelusid.

Sõna võttis Henna Virkkunen.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võttis Marian-Jean Marinescu.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 19.2.


22. Euroopa Kaitsefondi loomine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski tutvustas raportit.

Sõna võttis David McAllister (AFET-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu ja Clare Moody.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Zdzisław Krasnodębski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 19.1.


23. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I – Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica ja Christian Ehler tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Carlos Moedas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Elsi Katainen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Luigi Morgano (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jakop G. Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Paul Rübig, Patrizia Toia ja Marisa Matias.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Sõna võtsid Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.11 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.12.


24. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 631.718/OJME).


25. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika