Indeks 
Zapisnik
PDF 297kWORD 83k
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. (rasprava)
 3.Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Glasovanje
  5.1.Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)
  5.3.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad ***I (glasovanje)
  5.4.Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza ***I (glasovanje)
  5.5.Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)
  5.6.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)
  5.7.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)
  5.8.Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I (glasovanje)
  5.9.Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)
  5.10.Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (glasovanje)
  5.11.Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  5.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (glasovanje)
  5.13.Humanitarne vize (glasovanje)
  5.14.Zakonik o vizama ***I (glasovanje)
  5.15.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga * (glasovanje)
  5.16.Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (glasovanje)
  5.17.Vojna mobilnost (glasovanje)
  5.18.Nova europska agenda za kulturu (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Izmjena dnevnog reda
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 13.Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (rasprava)
 14.Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu (rasprava)
 15.Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (rasprava)
 16.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)
 17.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 18.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (rasprava)
 19.Sastav klubova zastupnika
 20.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. (rasprava)
 21.Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe ***I (rasprava)
 22.Uspostava Europskog fonda za obranu ***I (rasprava)
 23.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:04.


2. Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Predsjednik je napomenuo da su stajališta obaju institucija u pogledu Brexita na istoj liniji.

Govorio je Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark i Isabelle Thomas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt i Costas Mavrides.

Govorio je Jean-Claude Juncker.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Govorila je Juliane Bogner-Strauss.

Rasprava je zaključena.


3. Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Othmar Karas, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Mercedes Bresso, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Caroline Nagtegaal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (Predsjednica je govornika podsjetila na temu rasprave), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty i Dariusz Rosati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Jean-Luc Schaffhauser.

Govorili su: Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) i Juliane Bogner-Strauss.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prekinuta u 11:43 radi glasovanja.)


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

4. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 12:01.

Govorili su: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini, o onečišćenju zraka nad Rimom izazvanom požarom u jednom pogonu za obradu otpada (Predsjednik se složio s izjavom), David Coburn i Giulia Moi.


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


5.1. Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o obrazovanju u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a [2018/2090(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0485)


5.2. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja, u skladu s člankom 69.c stavkom 2., podstavkom 2. Poslovnika, Sven Schulze koji se izrazio protiv odluke Odbora EMPL i Guillaume Balas (izvjestitelj) koji se izrazio za tu odluku.


5.3. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog nadzornog tijela za rad [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

ODLUKA O STUPANJU U MEĐUINSTITUCIJSKE PREGOVORE

Odobren

Govorili su:

Prije glasovanja, u skladu s člankom 69.c stavkom 2., podstavkom 2. Poslovnika, Jeroen Lenaers (izvjestitelj) koji se izrazio za odluku Odbora.


5.4. Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preraspodjele preostalih iznosa preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili njihove dodjele drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0486)

Prvo čitanje u Parlamentu time je zaključeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


5.5. Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0487)

Govorio je Gerben-Jan Gerbrandy (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


5.6. Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0488)

Prvo čitanje u Parlamentu time je zaključeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


5.7. Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnosti i održivosti EU-ove procjene rizika u prehrambenom lancu i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 [o općim propisima o hrani], Direktive 2001/18/EZ [o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama], Uredbe (EZ) br. 1829/2003 [o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 1831/2003 [o dodacima hrani za životinje], Uredbe (EZ) br. 2065/2003 [o aromama dima], Uredbe (EZ) br. 1935/2004 [o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom], Uredbe (EZ) br. 1331/2008 [o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma], Uredbe (EZ) br. 1107/2009 [o sredstvima za zaštitu bilja] i Uredbe (EU) br. 2015/2283 [o novoj hrani]. [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0489)

Govorili su Renate Sommer, koja je zatražila da se njezino ime povuče s izvješća i Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, kako bi zatražila da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (360 za, 244 protiv, 60 suzdržanih) odobrio zahtjev.


5.8. Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) te stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0490)

Prvo čitanje u Parlamentu time je zaključeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


5.9. Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0491)

Prvo čitanje u Parlamentu time je zaključeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


5.10. Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEC) br. 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0492)

Prvo čitanje u Parlamentu time je zaključeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Enrique Calvet Chambon (izvjestitelj), nakon glasovanja.


5.11. Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0493)

Prvo čitanje u Parlamentu time je zaključeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


5.12. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI, u skladu s člankom 106., stavcima 2. i 3. Poslovnika, o nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Nadležni zastupnici: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas i Younous Omarjee

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno


5.13. Humanitarne vize (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama [2018/2271(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0494)

Govorili su:

Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj), prije glasovanja.


5.14. Zakonik o vizama ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0495)

Govorio je Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


5.15. Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga [2016/0406(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0496)


5.16. Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (glasovanje)

Izvješće o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj: ukidanje provjera osoba na unutarnjim kopnenim, morskim i zračnim granicama [2018/2092(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Odbor LIBE)

Usvojen (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojna mobilnost (glasovanje)

Izvješće o vojnoj mobilnosti [2018/2156(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nova europska agenda za kulturu (glasovanje)

Izvješće o Novoj europskoj agendi za kulturu [2018/2091(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0499)

Govorili su:

Giorgos Grammatikakis (izvjestitelj), prije glasovanja.


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz i Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly i Dubravka Šuica

Izvješće: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly i Dubravka Šuica

Izvješće: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes i Stanislav Polčák

Izvješće: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Izvješće: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová i Alex Mayer

Izvješće: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Izvješće: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski i Luke Ming Flanagan

Izvješće: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek i Francis Zammit Dimech.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:37.)


PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

8. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:03.

Govorio je Paul Rübig, o predviđenom trajanju glasovanja u četvrtak (Predsjednik je odgovorio da će predložiti da Predsjedništvo raspravi o tom pitanju).


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Izmjena dnevnog reda

Nakon konzultacija predsjednika Parlamenta s klubovima zastupnika, Predsjednik je izjavio da se rasprava o izjavama Vijeća i Komisije o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a (točka 105. dnevnog reda) odgađa za neko od sljedećih zasjedanja.

Sjednica u srijedu započet će stoga u 10 sati.


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Drugi nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019.: stajalište Vijeća od 11. prosinca 2018. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH - Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE - Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Izvješće o tehnologiji lanaca blokova: trgovinska politika usmjerena na budućnost (2018/2085(INI)) - INTA - Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2019. omogućila isplata predujmova (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG - Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG - Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG - Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik Parlamenta potpisat će ovaj tjedan, zajedno s predsjednikom Vijeća, sljedeći akt donesen redovnim zakonodavnim postupkom (točka 8. zapisnika od 10.12.2018.):

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ponovnog preuzimanja obveza za preostale iznose preuzetih obveza za potporu provedbi odluka Vijeća (EU) 2015/1523 i (EU) 2015/1601 ili dodjele tih iznosa drugim djelovanjima u okviru nacionalnih programa (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (rasprava)

Izvješće o zaključcima i preporukama Posebnog odbora za terorizam [2018/2044(INI)] - Posebni odbor za terorizam. Izvjestiteljice: Monika Hohlmeier i Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier i Helga Stevens predstavile su izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su Arnaud Danjean, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Caterina Chinnici, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Geoffrey Van Orden, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jörg Meuthen, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mario Borghezio, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, koja odbija pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon i Seán Kelly.

PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

Govorili su Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho i Jeroen Lenaers.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo i Bruno Gollnisch.

Govorili su Julian King, Monika Hohlmeier i Helga Stevens.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.14 zapisnika od 12.12.2018..


14. Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu (rasprava)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana [2018/0091M(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Preporuka o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske Unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Izvješće koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge strane [2018/0122M(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Izjava Komisije: Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu (2018/2979(RSP)

Pedro Silva Pereira predstavio je preporuku A8-0366/2018 i izvješće A8-0367/2018.

Alojz Peterle predstavio je preporuku A8-0383/2018 i izvješće A8-0385/2018.

Cecilia Malmström i Věra Jourová (povjerenice Komisije) dale su izjavu.

Govorili su Christophe Hansen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Zahradil, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petr Ježek, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bogdan Andrzej Zdrojewski, i Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su France Jamet, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena i Jarosław Wałęsa.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Govorili su João Ferreira i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández o načinu na koji se vodi postupak spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) (Predsjednica je dala pojašnjenje).

Govorili su Cecilia Malmström, Alojz Peterle i Pedro Silva Pereira.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika od 12.12.2018., točka 12.7 zapisnika od 12.12.2018., točka 12.8 zapisnika od 12.12.2018. i točka 12.9 zapisnika od 12.12.2018..


15. Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Kati Piri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou i Georgios Epitideios.

Govorila je Federica Mogherini.

Rasprava je zaključena.


16. Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)

Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike [2018/2097(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0392/2018)

Izvješće o Godišnjem izvješću o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike [2018/2099(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister i Ioan Mircea Paşcu predstavili su izvješća.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su Paulo Rangel (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Arnaud Danjean, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Sabine Lösing, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, James Carver, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam i Francisco José Millán Mon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko i Javi López.

Govorili su Federica Mogherini, David McAllister i Ioan Mircea Paşcu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.15 zapisnika od 12.12.2018. i točka 12.16 zapisnika od 12.12.2018..


17. Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (rasprava)

Izvješće o Godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području [2018/2098(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Liliana Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri i Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk i Georgios Epitideios.

Govorili su: Federica Mogherini i Petras Auštrevičius.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.17 zapisnika od 12.12.2018..


18. Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (rasprava)

Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ukrajine [2017/2283(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler predstavio je izvješće.

Govorila je Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Jarosław Wałęsa (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Czarnecki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Nathan Gill, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jacques Colombier, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker i Julie Ward.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn i Andrea Bocskor.

Govorili su: Federica Mogherini i Michael Gahler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 19.3 zapisnika od 12.12.2018..


19. Sastav klubova zastupnika

Stefano Maullu nije član Kluba zastupnika PPE-a i pripadnik je Kluba zastupnika ECR-a od 12. prosinca 2018.


20. Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. (rasprava)

Izvješće o stajalištu Vijeća o drugom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. [15205/2018 – C8-0499/2018 – 2018/2275(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti i Paul Rübig predstavili su izvješće.

Govorili su Juliane Bogner-Strauss (predsjedateljica Vijeća) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean Arthuis, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Govorili su Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin i Jens Geier.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák i Lefteris Christoforou.

Govorili su Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti i Paul Rübig.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.5 zapisnika od 12.12.2018..


21. Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe i stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelji: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen predstavio je izvješće

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

Predsjednik je izjavio da su ulazi u Parlament zatvoreni iz sigurnosnih razloga, zbog napada koji se upravo dogodio u središtu Strasbourga i u kojem je bilo više žrtava. Naglasio je da Parlament neće biti zastrašen tim činom nego će nastaviti raditi i tako na nasilje odgovoriti demokracijom i slobodom.

PREDSJEDA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
potpredsjednik

Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička predstavili su izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Mirosław Piotrowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Markus Pieper, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Fabio Massimo Castaldo (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Dominique Riquet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Indrek Tarand, radi pitanja o pridržavanju Poslovnika, Jakop G. Dalunde, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri i Karima Delli.

Govorili su: Violeta Bulc i Pavel Telička.

Govorio je Edouard Martin o tome može li se nastaviti rasprava.

Govorio je Henna Virkkunen.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorio je Marian-Jean Marinescu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 19.2 zapisnika od 12.12.2018..


22. Uspostava Europskog fonda za obranu ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog fonda za obranu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski predstavio je izvješće.

Govorio je David McAllister (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Govorili su Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dominique Riquet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu i Clare Moody.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo i Georgios Epitideios.

Govorili su Elżbieta Bieńkowska i Zdzisław Krasnodębski.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 19.1 zapisnika od 12.12.2018..


23. Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Dan Nica (A8-0401/2018)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi posebnog programa za provedbu Obzora Europa – Okvirnog programa za istraživanja i inovacije [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica i Christian Ehler predstavili su izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su Henna Virkkunen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Lambert van Nistelrooij (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Elsi Katainen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Luigi Morgano (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Seán Kelly, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jakop G. Dalunde, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Paul Rübig, Patrizia Toia i Marisa Matias.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Govorili su Carlos Moedas, Dan Nica, i Christian Ehler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika od 12.12.2018. i točka 12.12 zapisnika od 12.12.2018..


24. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 631.718/OJME).


25. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ispričani:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti