Index 
Notulen
PDF 304kWORD 83k
Dinsdag 11 december 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december (debat)
 3.Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  
5.1.Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)
  
5.3.Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)
  
5.4.Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I (stemming)
  
5.5.Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)
  
5.6.Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)
  
5.7.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)
  
5.8.Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I (stemming)
  
5.9.Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I (stemming)
  
5.10.Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (stemming)
  
5.11.Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)
  
5.12.Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten (stemming)
  
5.13.Humanitaire visa (stemming)
  
5.14.Visumcode ***I (stemming)
  
5.15.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel * (stemming)
  
5.16.Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (stemming)
  
5.17.Militaire mobiliteit (stemming)
  
5.18.Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Wijziging van de agenda
 11.Ingekomen stukken
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 13.Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (debat)
 14.Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (debat)
 15.Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas (debat)
 16.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)
 17.Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)
 18.Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (debat)
 19.Samenstelling fracties
 20.Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (debat)
 21.Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (debat)
 22.Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (debat)
 23.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.04 uur geopend.


2. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

De Voorzitter herinnert eraan dat de standpunten van beide instellingen op één lijn staan wat de brexit betreft.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark en Isabelle Thomas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss.

Het debat wordt gesloten.


3. Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Caroline Nagtegaal, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernard Monot, namens de EFDD-Fractie, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (de Voorzitter herinnert de spreker aan het onderwerp van het debat), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jean-Luc Schaffhauser.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie) en Juliane Bogner-Strauss.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.43 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.01 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Eleonora Forenza en Elisabetta Gardini over de vervuiling die zich vandaag over de stad Rome heeft verspreid ten gevolge van een brand in een afvalverwerkingsbedrijf (de Voorzitter sluit zich aan bij deze woorden), David Coburn en Giulia Moi.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid [2018/2090(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0485)


5.2. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

voor de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, Sven Schulze, die zich uitspreekt tegen het besluit van de commissie EMPL, en Guillaume Balas (rapporteur), die zich uitspreekt voor dit besluit.


5.3. Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

voor de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, Jeroen Lenaers (rapporteur), die zich uitspreekt voor het besluit van de commissie.


5.4. Fonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0486)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


5.5. Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0487)

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om terugverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


5.6. Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0488)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


5.7. Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0489)

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, met het verzoek haar naam uit het verslag te schrappen, en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, met het verzoek de kwestie terug te verwijzen naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement.

Bij ES (360 voor, 244 tegen, 60 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.


5.8. Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0490)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


5.9. Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0491)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


5.10. Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0492)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Enrique Calvet Chambon (rapporteur), na de stemming.


5.11. Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0493)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


5.12. Bezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de maximumgehalten aan residuen van acetamiprid in of op bepaalde producten betreft (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Verantwoordelijke leden Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas en Younous Omarjee

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


5.13. Humanitaire visa (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa [2018/2271(INL)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0494)

Het woord werd gevoerd door:

Juan Fernando López Aguilar (rapporteur), voor de stemming.


5.14. Visumcode ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0495)

Het woord wordt gevoerd door Juan Fernando López Aguilar (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om terugverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


5.15. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel [2016/0406(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0496)


5.16. Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië (stemming)

Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht [2018/2092(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie LIBE)

Aangenomen (P8_TA(2018)0497)


5.17. Militaire mobiliteit (stemming)

Verslag over militaire mobiliteit [2018/2156(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nieuwe Europese Agenda voor cultuur (stemming)

Verslag over een nieuwe Europese agenda voor cultuur [2018/2091(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0499)

Het woord werd gevoerd door:

Giorgos Grammatikakis (rapporteur), voor de stemming.


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz en Danuta Jazłowiecka

Verslag Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly en Dubravka Šuica

Verslag Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly en Dubravka Šuica

Verslag Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes en Stanislav Polčák

Verslag Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Verslag Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová en Alex Mayer

Verslag Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Verslag Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski en Luke Ming Flanagan

Verslag Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek en Francis Zammit Dimech.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.37 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

8. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.03 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig over de verwachte duur van de stemming op donderdag (de Voorzitter antwoordt dat hij zal voorstellen dat het Bureau dit bespreekt).


9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Wijziging van de agenda

Na overleg tussen de Voorzitter van het Parlement en de fracties deelt de Voorzitter mede dat het debat over de verklaringen van de Raad en de Commissie over de terugtrekking van het VK uit de EU (punt 105 OJ) tot een volgende vergaderperiode wordt uitgesteld.

De vergadering van woensdag begint derhalve om 10.00 uur.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019: standpunt van de Raad van 11 december 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean – Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Verslag over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid (2018/2085(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteurs: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter zal samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling ondertekenen (punt 8 van de notulen van 10.12.2018):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing van die bedragen aan andere acties in het kader van de nationale programma's (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (debat)

Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme [2018/2044(INI)] - Bijzondere Commissie terrorisme. Rapporteurs: Monika Hohlmeier en Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier en Helga Stevens geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd doorJulian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Hilde Vautmans, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, die weigert een “blauwe kaart”-vraag te aanvaarden van Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon en Seán Kelly.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho en Jeroen Lenaers.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo en Bruno Gollnisch.

Het woord wordt gevoerd door Julian King, Monika Hohlmeier en Helga Stevens.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.14 van de notulen van 12.12.2018.


14. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** - Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) - Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [2018/0091M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [2018/0122M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Verklaring van de Commissie: Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira licht de aanbeveling A8-0366/2018 en het verslag A8-0367/2018 toe.

Alojz Peterle licht de aanbeveling A8-0383/2018 en het verslag A8-0385/2018 toe.

Cecilia Malmström en Věra Jourová (leden van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Christophe Hansen, namens de PPE-Fractie, Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Bogdan Andrzej Zdrojewski, en Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door France Jamet, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena en Jarosław Wałęsa.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira en Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández over de organisatie van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft een toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström, Alojz Peterle en Pedro Silva Pereira.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.6 van de notulen van 12.12.2018, punt 12.7 van de notulen van 12.12.2018, punt 12.8 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.9 van de notulen van 12.12.2018.


15. Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri, namens de S&D-Fractie, en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


16. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (debat)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2018/2097(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2018/2099(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister en Ioan Mircea Paşcu geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd doorFederica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Knut Fleckenstein, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, James Carver, niet-fractiegebonden lid, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam en Francisco José Millán Mon.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko en Javi López.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini, David McAllister en Ioan Mircea Paşcu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.15 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.16 van de notulen van 12.12.2018.


17. Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (debat)

Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake [2018/2098(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri en Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Petras Auštrevičius.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.17 van de notulen van 12.12.2018.


18. Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (debat)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne [2017/2283(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jarosław Wałęsa (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Tonino Picula, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Nathan Gill, namens de EFDD-Fractie, Jacques Colombier, namens de ENF-Fractie, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn en Andrea Bocskor.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini en Michael Gahler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.3 van de notulen van 12.12.2018.


19. Samenstelling fracties

Stefano Maullu is met ingang van 12 december 2018 geen lid meer van de PPE-Fractie en sluit zich aan bij de ECR-Fractie.


20. Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (debat)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti en Paul Rübig geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Jean Arthuis, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin en Jens Geier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Lefteris Christoforou.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti en Paul Rübig.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.5 van de notulen van 12.12.2018.


21. Vaststelling van de Connecting Europe Facility ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen geeft toelichting bij het verslag.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat de gebouwen van het Parlement vanwege een aanslag die zojuist heeft plaatsgevonden in het stadscentrum van Straatsburg en waarbij verschillende slachtoffers zijn gevallen, om veiligheidsredenen zijn afgesloten. Hij benadrukt dat het Parlement zich niet zal laten intimideren maar zijn werkzaamheden zal voortzetten en het geweld zal beantwoorden met democratie en vrijheid.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Mirosław Piotrowski (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Fabio Massimo Castaldo (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand voor een motie van orde, Jakop G. Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri en Karima Delli.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Pavel Telička.

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, die zich afvraagt of het passend is de debatten voort te zetten.

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.2 van de notulen van 12.12.2018.


22. Oprichting van het Europees Defensiefonds ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister (rapporteur voor advies van de commissie AFET).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu en Clare Moody.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 19.1 van de notulen van 12.12.2018.


23. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica en Christian Ehler geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd doorCarlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Elsi Katainen (rapporteur voor advies van de commissie AGRI), Luigi Morgano (rapporteur voor advies van de commissie CULT), Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Paul Rübig, Patrizia Toia en Marisa Matias.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas, Dan Nica en Christian Ehler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.11 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.12 van de notulen van 12.12.2018.


24. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 631.718/OJME).


25. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Verontschuldigd:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Laatst bijgewerkt op: 24 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid