Kazalo 
Zapisnik
PDF 293kWORD 83k
Torek, 11. december 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Priprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018 (razprava)
 3.Rezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (glasovanje)
  
5.3.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev Evropskega organa za delo ***I (glasovanje)
  
5.4.Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (glasovanje)
  
5.5.Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)
  
5.6.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)
  
5.7.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)
  
5.8.Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I (glasovanje)
  
5.9.Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)
  
5.10.Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I (glasovanje)
  
5.11.Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  
5.12.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (glasovanje)
  
5.13.Humanitarni vizumi (glasovanje)
  
5.14.Vizumski zakonik ***I (glasovanje)
  
5.15.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom * (glasovanje)
  
5.16.Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (glasovanje)
  
5.17.Vojaška mobilnost (glasovanje)
  
5.18.Nova evropska agenda za kulturo (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sprememba dnevnega reda
 11.Predložitev dokumentov
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 13.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (razprava)
 14.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** - Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (razprava)
 15.Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa (razprava)
 16.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (razprava)
 18.Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (razprava)
 19.Članstvo v političnih skupinah
 20.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (razprava)
 21.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I (razprava)
 22.Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I (razprava)
 23.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.04.


2. Priprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018 (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Predsednik je spomnil, da se stališči obeh institucij o Brexitu ujemata.

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark in Isabelle Thomas.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt in Costas Mavrides.

Govoril je Jean-Claude Juncker.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Govorila je Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.


3. Rezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Rezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) je podala izjavo.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Bernd Lucke v imenu skupine ECR, Caroline Nagtegaal v imenu skupine ALDE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, Bernard Monot v imenu skupine EFDD, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (predsedujoča je govorca spomnila na premet razprave), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jean-Luc Schaffhauser.

Govorila sta Pierre Moscovici (član Komisije) in Juliane Bogner-Strauss.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 11.43 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.01.

Govorili so Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini o onesnaženosti, ki se je danes razširila nad Rimom zaradi požara v obratu za obdelavo odpadkov, (predsednik se je pridružil njenim izjavam), David Coburn in Giulia Moi.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU [2018/2090(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Yana Toom (A8-0400/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0485)


5.2. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu s členom 69c (2)(2) Poslovnika, Sven Schulze, ki je izrazil svoje nasprotovanje zoper odločitev odbora EMPL, in Guillaume Balas (poročevalec), ki je govoril v prid tej odločitvi.


5.3. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev Evropskega organa za delo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem, v skladu s členom 69c (2)(2) Poslovnika, Jeroen Lenaers (poročevalec), ki je govoril v prid odločitvi odbora.


5.4. Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0486)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.5. Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0487)

Govoril je Gerben-Jan Gerbrandy (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


5.6. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0488)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.7. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0489)

Govorili so Renate Sommer, ki je zahtevala, da se njeno ime odstrani s poročila, in Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je zahtevala, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (360 glasov za, 244 glasov proti, 60 vzdržanih glasov).


5.8. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Anne Sander (A8-0273/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0490)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.9. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0491)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.10. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0492)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Enrique Calvet Chambon (poročevalec), po glasovanju.


5.11. Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0493)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


5.12. Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je vložil odbor ENVI v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Pristojni poslanci: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas in Younous Omarjee

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno


5.13. Humanitarni vizumi (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih [2018/2271(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0494)

Govori

Juan Fernando López Aguilar (poročevalec), pred glasovanjem.


5.14. Vizumski zakonik ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0495)

Govoril je Juan Fernando López Aguilar (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


5.15. Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom [2016/0406(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0496)


5.16. Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (glasovanje)

Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na kopenskih, morskih in zračnih mejah [2018/2092(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor LIBE)

Sprejeto (P8_TA(2018)0497)


5.17. Vojaška mobilnost (glasovanje)

Poročilo o vojaški mobilnosti [2018/2156(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0498)


5.18. Nova evropska agenda za kulturo (glasovanje)

Poročilo o novi evropski agendi za kulturo [2018/2091(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0499)

Govori

Giorgos Grammatikakis (poročevalec), pred glasovanjem.


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly in Dubravka Šuica

Poročilo: Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly in Dubravka Šuica

Poročilo: Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes in Stanislav Polčák

Poročilo: Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová in Alex Mayer

Poročilo: Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Poročilo: Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski in Luke Ming Flanagan

Poročilo: Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek in Francis Zammit Dimech.


7. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.37.)


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

8. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.03.

Govoril je Paul Rübig o predvidenem trajanju četrtkovega glasovanja (predsednik je odgovoril, da bo Predsedstvu predlagal, naj o tem razpravlja).


9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sprememba dnevnega reda

Po posvetovanju med predsednikom Parlamenta in političnimi skupinami je predsednik napovedal, da je razprava o izjavah Sveta in Komisije o izstopu Združenega kraljestva iz EU (točka 105 dnevnega reda) preložena na poznejši čas zasedanja.

Na podlagi tega bo seja v sredo pričela ob 10.00.


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Drugi predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019: stališče Sveta z dne 11. decembra 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Poročilo o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika (2018/2085(INI)) - odbor INTA - Poročevalka: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalke: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik Parlamenta bo ta teden skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednji akt, sprejet po rednem zakonodajnem postopku (točka 8 zapisnika z dne 10.12.2018):

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (razprava)

Poročilo o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu [2018/2044(INI)] - Posebni odbor o terorizmu. Soporočevalki: Monika Hohlmeier in Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier in Helga Stevens sta predstavili poročilo.

Govoril je Julian King (član Komisije).

Govorili so Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Caterina Chinnici v imenu skupine S&D, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Jörg Meuthen v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon in Seán Kelly.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho in Jeroen Lenaers.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo in Bruno Gollnisch.

Govorili so Julian King, Monika Hohlmeier in Helga Stevens.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.14 zapisnika z dne 12.12.2018.


14. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** - Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko [2018/0091M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani [2018/0122M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Izjava Komisije: Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (2018/2979(RSP))

Pedro Silva Pereira je predstavil priporočilo A8-0366/2018 in poročilo A8-0367/2018.

Alojz Peterle je predstavil priporočilo A8-0383/2018 in poročilo A8-0385/2018.

Cecilia Malmström in Věra Jourová (članici Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Christophe Hansen v imenu skupine PPE, Alessia Maria Mosca v imenu skupine S&D, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bogdan Andrzej Zdrojewski, in Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so France Jamet v imenu skupine ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena in Jarosław Wałęsa.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou in Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Govorila sta João Ferreira in Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández o poteku postopka "catch the eye" predsedujoča je podrobneje obrazložil zadevo).

Govorili so Cecilia Malmström, Alojz Peterle in Pedro Silva Pereira.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.6 zapisnika z dne 12.12.2018, točka 12.7 zapisnika z dne 12.12.2018, točka 12.8 zapisnika z dne 12.12.2018 in točka 12.9 zapisnika z dne 12.12.2018.


15. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili sta Kati Piri v imenu skupine S&D in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govoril je Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou in Georgios Epitideios.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


16. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (razprava)

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2018/2097(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0392/2018)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike [2018/2099(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister in Ioan Mircea Paşcu sta predstavila poročili.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Paulo Rangel (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Arnaud Danjean v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Urmas Paet v imenu skupine ALDE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, James Carver samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam in Francisco José Millán Mon.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko in Javi López.

Govorili so Federica Mogherini, David McAllister in Ioan Mircea Paşcu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.15 zapisnika z dne 12.12.2018 in točka 12.16 zapisnika z dne 12.12.2018.


17. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju [2018/2098(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius, poročevalec, je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Liliana Rodrigues v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri in Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk in Georgios Epitideios.

Govorila sta Federica Mogherini in Petras Auštrevičius.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.17 zapisnika z dne 12.12.2018.


18. Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (razprava)

Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino [2017/2283(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler, poročevalec, je predstavil poročilo.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Jarosław Wałęsa (pripravljavec mnenja odbora INTA), Dariusz Rosati v imenu skupine PPE, Tonino Picula v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nathan Gill v imenu skupine EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine ENF, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn in Andrea Bocskor.

Govorila sta Federica Mogherini in Michael Gahler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.3 zapisnika z dne 12.12.2018.


19. Članstvo v političnih skupinah

Stefano Maullu je prenehal biti član skupine PPE in je pristopil k skupini ECR z veljavo od 12. decembra 2018.


20. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Daniele Viotti in Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti in Paul Rübig sta predstavila poročilo.

Govorila sta Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Eider Gardiazabal Rubial v imenu skupine S&D, Bernd Kölmel v imenu skupine ECR, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorili so Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, André Elissen v imenu skupine ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin in Jens Geier.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Stanislav Polčák in Lefteris Christoforou.

Govorili so Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti in Paul Rübig.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.5 zapisnika z dne 12.12.2018.


21. Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za promet in turizem. Soporočevalci: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Predsednik je sporočil, da so zaradi atentatov v središču mesta in žrtev, ki so jih povzročili, vrata Parlamenta iz varnostnih razlogov zaprta. Poudaril je, da se Parlament ne bo pustil ustrahovati in da bo nadaljeval delo ter se tako prek demokracije in svobode odzval na nasilje.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Marian-Jean Marinescu in Pavel Telička sta predstavila poročilo.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Govorili so Mirosław Piotrowski (pripravljavec mnenja odbora REGI), Markus Pieper v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Fabio Massimo Castaldo (pripravljavec mnenja odbora AFET), Dominique Riquet v imenu skupine ALDE, Tania González Peñas v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v zvezi s postopkom, Jakop G. Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Mario Borghezio, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri in Karima Delli.

Govorila sta Violeta Bulc in Pavel Telička.

Govoril je Edouard Martin o tem, ali je primerno nadaljevati razpravo.

Govorila je Henna Virkkunen.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govoril je Marian-Jean Marinescu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.2 zapisnika z dne 12.12.2018.


22. Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski je predstavil poročilo.

Govoril je David McAllister (pripravljavec mnenja odbora AFET).

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Dominique Riquet v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu in Clare Moody.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo in Georgios Epitideios.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Zdzisław Krasnodębski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 19.1 zapisnika z dne 12.12.2018.


23. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica in Christian Ehler sta predstavila poročili.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so Henna Virkkunen (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Lambert van Nistelrooij (pripravljavec mnenja odbora REGI), Elsi Katainen (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Luigi Morgano (pripravljavec mnenja odbora CULT), Seán Kelly v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Jakop G. Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia in Marisa Matias.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govorila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Govorili so Carlos Moedas, Dan Nica in Christian Ehler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.11 zapisnika z dne 12.12.2018 in točka 12.12 zapisnika z dne 12.12.2018.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 631.718/OJME).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Opravičeni:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Zadnja posodobitev: 24. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov