Index 
Protokoll
PDF 297kWORD 82k
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december (debatt)
 3.Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  
5.1.Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)
  
5.3.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)
  
5.4.Asyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (omröstning)
  
5.5.Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (omröstning)
  
5.6.Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)
  
5.7.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  
5.8.Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I (omröstning)
  
5.9.Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I (omröstning)
  
5.10.Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (omröstning)
  
5.11.Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
5.12.Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (omröstning)
  
5.13.Humanitära visum (omröstning)
  
5.14.Viseringskodex ***I (omröstning)
  
5.15.Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde * (omröstning)
  
5.16.Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (omröstning)
  
5.17.Militär rörlighet (omröstning)
  
5.18.Ny europeisk kulturagenda (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Ändring av föredragningslistan
 11.Inkomna dokument
 12.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 13.Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (debatt)
 14.Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** - Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) - Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (debatt)
 15.Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas (debatt)
 16.Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)
 17.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 18.Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (debatt)
 19.De politiska gruppernas sammansättning
 20.Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (debatt)
 21.Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (debatt)
 22.Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)
 23.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.04.


2. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talmannen påpekade att de två institutionerna håller samma linje i frågan om brexit.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Udo Bullmann för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark och Isabelle Thomas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt och Costas Mavrides.

Talare: Jean-Claude Juncker.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Juliane Bogner-Strauss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Caroline Nagtegaal för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för EFDD-gruppen, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (Talmannen påminde talaren om ämnet för debatten), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) och Juliane Bogner-Strauss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.43 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.

Talare: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini om de föroreningar som en brand i en avfallshanteringsanläggning i staden Rom hade orsakat i dag (talmannen anslöt sig till hennes inlägg), David Coburn och Giulia Moi.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik [2018/2090(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0485)


5.2. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte Sven Schulze sitt motstånd mot EMPL-utskottets beslut och Guillaume Balas (föredragande) uttryckte sitt stöd för detta beslut.


5.3. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Före omröstningen, i enlighet med artikel 69c2 stycke 2 i arbetsordningen, uttryckte Jeroen Lenaers (föredragande) sitt stöd för kommissionens beslut.


5.4. Asyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0486)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


5.5. Inrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0487)

Talare: Gerben-Jan Gerbrandy (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


5.6. Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0488)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


5.7. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0489)

Talare: Renate Sommer som begärde att hennes namn skulle dras tillbaka från betänkandet och Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (360 röster för, 244 röster emot, 60 nedlagd röst).


5.8. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0490)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


5.9. Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0491)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


5.10. Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0492)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Enrique Calvet Chambon (föredragande), efter omröstningen.


5.11. Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0493)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


5.12. Invändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (omröstning)

Resolutionsförslag från ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter (D58389/03 - 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) – Ansvariga ledamöter: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas och Younous Omarjee

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


5.13. Humanitära visum (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum [2018/2271(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0494)

Inlägg:

Juan Fernando López Aguilar (föredragande), före omröstningen.


5.14. Viseringskodex ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0495)

Talare: Juan Fernando López Aguilar (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


5.15. Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde [2016/0406(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0496)


5.16. Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien (omröstning)

Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna [2018/2092(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ingivet av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG (LIBE-utskottet)

Antogs (P8_TA(2018)0497)


5.17. Militär rörlighet (omröstning)

Betänkande om militär rörlighet [2018/2156(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0498)


5.18. Ny europeisk kulturagenda (omröstning)

Betänkande om den nya europeiska kulturagendan [2018/2091(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0499)

Inlägg:

Giorgos Grammatikakis (föredragande), före omröstningen.


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Yana Toom - A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly och Dubravka Šuica

Betänkande Claude Rolin - A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly och Dubravka Šuica

Betänkande Renate Sommer - A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes och Stanislav Polčák

Betänkande Anne Sander - A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Betänkande Enrique Calvet Chambon - A8-0275/2017
Michaela Šojdrová och Alex Mayer

Betänkande Sergei Stanishev - A8-0365/2018
Monica Macovei

Betänkande Tunne Kelam - A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski och Luke Ming Flanagan

Betänkande Giorgos Grammatikakis - A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek och Francis Zammit Dimech.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.37.)


ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.03.

Talare: Paul Rübig om den tid som har avsatts för omröstning på torsdag (talmannen svarade att han föreslår att presidiet ska diskutera detta).


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd mellan talmannen och de politiska grupperna, meddelade talmannen att debatten om rådets och kommissionens förklaringar om Förenade kungarikets utträde ur EU (punkt 105 på föredragningslistan) skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Sammanträdet på onsdag börjar därför kl. 10.00.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019: rådets ståndpunkt av den 11 december 2018 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Betänkande om blockkedja: en framåtblickande handelspolitik (2018/2085(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta EU:s solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Tillsammans med rådets ordförande kommer talmannen denna vecka att underteckna följande rättsakt som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (punkt 8 i protokollet av den 10.12.2018):

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden avseende de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa belopp till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. Slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor (debatt)

Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor [2018/2044(INI)] - Särskilda utskottet för terrorismfrågor. Föredragande: Monika Hohlmeier och Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier och Helga Stevens redogjorde för betänkandet.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hilde Vautmans, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho och Jeroen Lenaers.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo och Bruno Gollnisch.

Talare: Julian King, Monika Hohlmeier och Helga Stevens.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.14 i protokollet av den 12.12.2018.


14. Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan *** - Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution) - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan *** - Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution) - Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan [2018/0091M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan [2018/0122M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

Uttalande av kommissionen: Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan (2018/2979(RSP)

Pedro Silva Pereira redogjorde för rekommendationen (A8-0366/2018) och betänkandet (A8-0367/2018).

Alojz Peterle redogjorde för rekommendationen (A8-0383/2018) och betänkandet (A8-0385/2018).

Cecilia Malmström och Věra Jourová (ledamöter av kommissionen) redogjorde för uttalandet.

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: France Jamet för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talare: João Ferreira och Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández om organiseringen av ögonkontaktsförfarandet" (Talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Cecilia Malmström, Alojz Peterle och Pedro Silva Pereira.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.6 i protokollet av den 12.12.2018, punkt 12.7 i protokollet av den 12.12.2018, punkt 12.8 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.9 i protokollet av den 12.12.2018.


15. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen, och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken - Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (debatt)

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken [2018/2097(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0392/2018)

Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2018/2099(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister och Ioan Mircea Paşcu redogjorde för betänkandena.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Paulo Rangel (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Urmas Paet för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, James Carver, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam och Francisco José Millán Mon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko och Javi López.

Talare: Federica Mogherini, David McAllister och Ioan Mircea Paşcu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.15 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.16 i protokollet av den 12.12.2018.


17. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området [2018/2098(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Liliana Rodrigues för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri och Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk och Georgios Epitideios.

Talare: Federica Mogherini och Petras Auštrevičius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.17 i protokollet av den 12.12.2018.


18. Genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina (debatt)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina [2017/2283(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Jarosław Wałęsa (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn och Andrea Bocskor.

Talare: Federica Mogherini och Michael Gahler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.3 i protokollet av den 12.12.2018.


19. De politiska gruppernas sammansättning

Stefano Maullu hade med verkan från den 12 december 2018 utträtt ur PPE-gruppen och tillhör nu ECR-gruppen.


20. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti och Paul Rübig redogjorde för betänkandet.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin och Jens Geier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Lefteris Christoforou.

Talare: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.5 i protokollet av den 12.12.2018.


21. Inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talmannen meddelade att på grund av det attentat som just hade ägt rum i centrala Strasbourg och som hade krävt ett flertal offer, kommer parlamentets dörrar att hållas stängda av säkerhetsskäl. Han underströk att parlamentet inte låter sig skrämmas utan fortsätter sitt arbete och svarar på våldet genom demokrati och frihet.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička redogjorde för betänkandet.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Mirosław Piotrowski (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Markus Pieper för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Tania González Peñas för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand, för en ordningsfråga, Jakop G. Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Mario Borghezio, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri och Karima Delli.

Talare: Violeta Bulc och Pavel Telička.

Talare: Edouard Martin om möjligheterna att fortsätta med debatterna.

Talare: Henna Virkkunen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Marian-Jean Marinescu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.2 i protokollet av den 12.12.2018.


22. Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: David McAllister (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu och Clare Moody.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo och Georgios Epitideios.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.1 i protokollet av den 12.12.2018.


23. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica och Christian Ehler redogjorde för betänkandena.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Lambert van Nistelrooij (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elsi Katainen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Luigi Morgano (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Seán Kelly för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Jakop G. Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Paul Rübig, Patrizia Toia och Marisa Matias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Talare: Carlos Moedas, Dan Nica och Christian Ehler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.11 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.12 i protokollet av den 12.12.2018.


24. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 631.718/OJME).


25. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Befriade från närvaro:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy