Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (2018/2967(RSP))

—   Heidi Hautala, Klaus Buchner, Margrete Auken, Romeo Franz, Linnéa Engström, Terry Reintke, Bodil Valero et Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0562/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen Lerner i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0563/2018);

—   Cornelia Ernst, Sofia Sakorafa, Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen et Patrick Le Hyaric, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0564/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0565/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0566/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Iranu, w szczególności sprawy Nasrin Sotude (B8-0567/2018).

II.   Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (2018/2968(RSP))

—   Jordi Solé, Ana Miranda, Margrete Auken, Jakop Dalunde, Bodil Valero i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0568/2018);

—   Charles Tannock, Bas Belder, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen Lerner, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Urszula Krupa, w imieniu grupy ECR, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0569/2018);

—   Rolandas Paksas, Ignazio Corrao, i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0576/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0578/2018);

—   Soraya Post i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0579/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0580/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE, w sprawie Egiptu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka (B8-0581/2018).

III.    Tanzania (2018/2969(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen Lerner i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR, w sprawie Tanzanii (B8-0570/2018);

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Davor Škrlec, Bart Staes, Terry Reintke, Barbara Lochbihler et Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w sprawie Tanzanii (B8-0571/2018);

—   Marie Christine Vergiat, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Emmanuel Maurel, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Tanzanii (B8-0572/2018);

—   Victor Boştinaru, Soraya Post, Daniele Viotti, David Martin i Elena Valenciano, w imieniu grupy S&D, w sprawie Tanzanii (B8-0573/2018);

—   Louis Michel, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Tanzanii (B8-0574/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Richard Sulík, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Laima Liucija, w imieniu grupy PPE, w sprawie Tanzanii (B8-0575/2018).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności