Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят техническите изисквания за разработване, водене и поддържане на електронния централен регистър в областта на платежните услуги и за достъп до съдържащата се в него информация (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 29 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 по отношение на някои комбинации активни вещества/продуктов тип, за които за оценяващ компетентен орган е определен компетентният орган на Обединеното кралство (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 ноември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 138/2004 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с препратките към Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 3 декември 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност