Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg

5. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovujú technické požiadavky týkajúce sa vytvorenia, prevádzky a údržby elektronického centrálneho registra v oblasti platobných služieb a prístupu k údajom, ktoré obsahuje (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 29. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1062/2014, pokiaľ ide o určité kombinácie látky/typu výrobku, v prípade ktorých bol ako hodnotiaci príslušný orgán určený príslušný orgán Spojeného kráľovstva (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. novembra 2018

predložené gestorskému výboru: ENVI, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokiaľ ide o odkazy na európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 3. decembra 2018

predložené gestorskému výboru: AGRI

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia