Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg

11. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c) (godkendelse)
CRE

Formanden meddelte, at han fra GUE/NGL- og Verts/ALE-Gruppen havde modtaget en anmodning om, at det korresponderende udvalgs afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)) blev sat under afstemning. Ordførere Roberto Gualtieri og Esther de Lange (A8-0440/2018)), meddelt i protokollen fra mandag den 10. december 2018 (punkt 7 i protokollen af 10.12.2018).

Afstemningen ville i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, finde sted den efterfølgende dag.

Formaden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede intsitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 10. december 2018 (punkt 7 i protokollen af 10.12.2018).

REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO og AFCO havde således kunnet indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

°
° ° °

Talere Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei og Olaf Stuger.

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik