Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

11. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)
CRE

De Voorzitter deelt mee dat hij van de GUE/NGL-Fractie en de Verts/ALE-Fractie een verzoek heeft ontvangen om het besluit van de commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Rapporteurs: Roberto Gualtieri en Esther de Lange (A8-0440/2018)), in stemming te brengen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 december 2018 (punt 7 van de notulen van 10.12.2018).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, zal de stemming morgen plaatsvinden.

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken betreffende de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 10 december 2018 (punt 7 van de notulen van 10.12.2018).

De commissies REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO en AFCO hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei en Olaf Stuger.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid