Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg

11. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)
CRE

Predseda oznámil, že dostal žiadosť o hlasovanie od skupín GUE/NGL a Verts/ALE o rozhodnutí výboru začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o minimálne krytie strát pri problémových expozíciách (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Spravodajcovia: Roberto Gualtieri a Esther de Lange (A8-0440/2018)), oznámené v zápisnici z pondelka 10. decembra 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 10.12.2018).

Hlasovanie sa v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku uskutoční zajtra.

Predseda oznámil, že od poslancov ani politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa iných rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 10. decembra 2018 (bod 7 zápisnice zo dňa 10.12.2018).

Výbory REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO a výbor AFCO tak mohli po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku začať rokovania.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei a Olaf Stuger.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia