Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2275(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0454/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0454/2018

Συζήτηση :

CRE 11/12/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0503

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

12.5. Νέος γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το δεύτερο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Daniele Viotti και Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0503)

Παρεμβάσεις

Juliane Bogner-Strauss (Ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) για να υπογραμμίσει την καλή συνεργασία των θεσμικών οργάνων στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2019 και Jean Arthuis (πρόεδρος της επιτροπής BUDG).

Πριν να υπογράψει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2019, Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακολουθη δήλωση:

"Η θέση του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο χωρίς τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 μπορεί επομένως να θεωρηθεί περατωθείσα. Δηλώνω ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 εγκρίθηκε οριστικά."

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού παρουσία του Jean Arthuis, καθώς και των Daniele Viotti και Paul Rübig (εισηγητών για τον γενικό προϋπολογισμό) και Jens Geier (αντιπροέδρου της επιτροπής BUDG).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου