Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg

12. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


12.1. Forslag til ændringsbudget nr. 6/2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger (egne indtægter) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2018 for regnskabsåret 2018: Nedsættelse af betalings- og forpligtelsesbevillinger i overensstemmelse med de ajourførte overslag over udgifter samt ajourføring af indtægter (egne indtægter) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0500)


12.2. Anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af øjeblikkelige budgetforanstaltninger for at klare de aktuelle udfordringer vedrørende migration, tilstrømningen af flygtninge og sikkerhedstrusler [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2018 til udbetaling af forskud [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Flertal af Parlamentets medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0502)

Indlæg

Lefteris Christoforou (ordfører).


12.4. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 - alle sektioner (afstemning)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


12.5. Den Europæiske Unions nye almindelige budget for regnskabsåret 2019 (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til det andet forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0503)

Indlæg

Juliane Bogner-Strauss (Rådets formand), der understregede det gode samarbejde mellem institutionerne i forbindelse med budgetproceduren 2019 og Jean Arthuis (formand for BUDG).

Før han underskrev budgettet for regnskabsåret 2019 afgav formanden følgende erklæring:

”Rådets holdning af 11. december 2018 er blevet godkendt af Parlamentet uden ændringer. I overensstemmels med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan budgetproceduren for regnskabsåret 2019 således anses for afsluttet. Jeg erklærer hermed, at Unionens budget for regnskabsåret 2019 er endeligt vedtaget.”

Formanden underskrev budgettet under tlstedeværelse af Jean Arthuis, Daniele Viotti og Paul Rübig (ordførere for det almindelige budget) og Jens Geier (næstformand i BUDG).

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand


12.6. Økonomisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Iindstilling om udkast til Rådets afgørelse Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0504)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 190 anmodede om udsættelse af afstemningen om de to betænkninger Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 og A8-0367/2018) og Pedro Silva Pereira (ordfører) imod anmodningen.

Parlamentet forkastede forslaget ved VE (163 for, 486 imod, 11 hverken/eller).


12.7. Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan [2018/0091M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0505)


12.8. Partnerskabsaftale mellem EU og Japan *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0506)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

Indlæg

Alojz Peterle (ordfører), efter afstemningen.


12.9. Strategisk partnerskabsaftale mellem EU og Japan (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den strategiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side [2018/0122M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0507)


12.10. Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem EU og Jordan (Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og dens medlemsstaters vegne af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0508)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


12.11. Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0509)

Indlæg af Dan Nica (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


12.12. Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0510)

Indlæg af Christian Ehler (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


12.13. Pakke for det indre marked (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Pakke for det indre marked (2018/2903(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 28. november 2018 (punkt 19 i protokollen af 28.11.2018)

Forslag til beslutning B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 og B8-0560/2018

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den12. december 2018 (punkt 4 i protokollen af 12.12.2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0557/2018

(erstatter B8-0557/2018 og B8-0558/2018)

stillet af:

—   Andreas Schwab og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for PPE-Gruppen

—   Dita Charanzová, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0511)

(Forslag til beslutning B8-0559/2018 og B8-0560/2018 bortfaldt).

Indlæg

Nicola Danti havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5, som var blevet godtaget.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand


12.14. Resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)

Betænkning om resultater og henstillinger fra Det Særlige Udvalg om Terrorisme [2018/2044(INI)] - . Ordførere: Monika Hohlmeier og Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0512)

Indlæg

Monika Hohlmeier (ordfører) og Claude Moraes (formand for LIBE), inden afstemningen.


12.15. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2018/2097(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0392/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0513)


12.16. Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

Betænkning om årsrapporten om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik [2018/2099(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0514)


12.17. Årsberetning 2017 om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området (afstemning)

Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2017 og Den Europæiske Unions politik på området [2018/2098(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0515)

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik