Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg

12. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


12.1. Paranduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0500)


12.2. Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0501)


12.3. ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0502)

Sõnavõtud

Lefteris Christoforou (raportöör).


12.4. Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

(parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)


12.5. Euroopa Liidu 2019.aasta üldeelarve (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöörid: Daniele Viotti ja Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0503)

Sõnavõtud

Juliane Bogner-Strauss (nõukogu ametis olev eesistuja), kes toonitas institutsioonidevahelist head koostööd 2019. aasta eelarvemenetluse käigus, ja Jean Arthuis (BUDG-komisjoni esimees).

Parlamendi president esines enne 2019. aasta eelarvele alla kirjutamist järgmise avaldusega:

„Euroopa Parlament kiitis nõukogu 11. detsembri 2018. aasta seisukoha muudatusteta heaks. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 314 võib 2019. aasta eelarve menetluse seega lõpetatuks lugeda. Kuulutan liidu 2019. aasta eelarve lõplikult vastuvõetuks.“

Parlamendi president kirjutas eelarvele alla Jean Arthuis', Daniele Viotti ja Paul Rübigi (üldeelarve raportöörid) ning Jens Geieri (BUDG-komisjoni asepresident) osavõtul.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


12.6. ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0504)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes nõudis vastavalt kodukorra artiklile Pedro Silva Pereira kahe raporti (A8-0366/2018 ja A8-0367/2018) hääletuse edasilükkamist, ja Pedro Silva Pereira (raportöör) selle vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel tagasi (163 poolt, 486 vastu, 11 erapooletut).


12.7. ELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta [2018/0091M(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0505)


12.8. ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0506)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.

Sõnavõtud

Alojz Peterle (raportöör), pärast hääletust.


12.9. ELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [2018/0122M(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0507)


12.10. ELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0508)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


12.11. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0509)

Sõna võttis Dan Nica (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


12.12. Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0510)

Christian Ehler (raportöör) võttis sõna, et taotleda vastavalt kodukorra artikli 59 lõikele 4 küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile instiutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise eesmärgil. Parlament kiitis taotluse heaks.


12.13. Ühtse turu pakett (hääletus)

Komisjoni avaldus: Ühtse turu pakett (2018/2903(RSP))

Arutelu toimus 28. novembril 2018 (28.11.2018 protokollipunkt 19)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 ja B8-0560/2018

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks:12. detsembril 2018 (12.12.2018 protokollipunkt 4)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0557/2018

(asendades B8-0557/2018 ja B8-0558/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Andreas Schwab ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel

—   Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0511)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0559/2018 ja B8-0560/2018 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Nicola Danti esitas muudatusettepaneku 5 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident


12.14. Terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused (hääletus)

Raport terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta [2018/2044(INI)] - . Raportöörid: Monika Hohlmeier ja Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0512)

Sõnavõtud

Monika Hohlmeier (raportöör) ja Claude Moraes (LIBE-komisjoni esimees) enne hääletust.


12.15. Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2018/2097(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0392/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0513)


12.16. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2018/2099(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0514)


12.17. Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (hääletus)

Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2018/2098(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Lihthäälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0515)

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika