Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

12. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


12.1. Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projektas: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas (nuosavi ištekliai) (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2018 projekto: mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų sumažinimas pagal atnaujintas išlaidų prognozes ir atnaujintas pajamas (nuosavus išteklius) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0500)


12.2. Lankstumo priemonės lėšų mobilizavimas siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0501)


12.3. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2019 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0502)

Kalbėjo:

Lefteris Christoforou (pranešėjas).


12.4. Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas - Visi skirsniai (balsavimas)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)


12.5. Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antro 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Daniele Viotti ir Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0503)

Kalbėjo:

Juliane Bogner-Strauss (einanti Tarybos pirmininkės pareigas) ji pabrėžė gerą institucijų bendradarbiavimą per 2019 m. biudžeto procedūrą ir Jean Arthuis (BUDG komiteto pirmininkas).

Prieš pasirašydamas 2019 finansinių metų bendrąjį biudžetą Pirmininkas padarė tokį pareiškimą:

„Parlamentas Tarybos 2018 m. gruodžio 11 d. poziciją patvirtino be pakeitimų. Taigi, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį 2019 finansinių metų biudžeto procedūra gali būti laikoma baigta. Skelbiu, kad 2019 finansinių metų Sąjungos biudžetas galutinai patvirtintas.“

Pirmininkas pasirašė biudžetą dalyvaujant Jean Arthuis, Daniele Viotti ir Paul Rübig (bendrojo biudžeto pranešėjams) ir Jens Geier (BUDG komiteto pirmininko pavaduotojui).

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas


12.6. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0504)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnį paprašė atidėti balsavimą dėl šių dviejų pranešimų: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 ir A8-0367/2018), ir Pedro Silva Pereira (pranešėjas), jis prašymui prieštaravo.

Parlamentas vardiniu balsavimu (163 balsavo už, 486 – prieš, 11 susilaikė) prašymą atmetė.


12.7. ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto [2018/0091M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0505)


12.8. ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0506)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

Kalbėjo:

Alojz Peterle (pranešėjas) po balsavimo.


12.9. ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0122M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0507)


12.10. ES ir Jordanijos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas, sudarymo Sąjungos ir jos valstybių narių vardu [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0508)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


12.11. Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0509)

Kalbėjo: Dan Nica (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


12.12. Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0510)

Kalbėjo: Christian Ehler (pranešėjas) ir pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


12.13. Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys (2018/2903(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. lapkričio 28 d. (2018 11 28 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 ir B8-0560/2018

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 4 punktas)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0557/2018

(keičia B8-0557/2018 ir B8-0558/2018)

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Andreas Schwab ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, PPE frakcijos vardu

—   Dita Charanzová, ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0511)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0559/2018 ir B8-0560/2018 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Nicola Danti pateikė pakeitimo 5 žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas


12.14. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (balsavimas)

Pranešimas dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų [2018/2044(INI)] - . Pranešėjai: Monika Hohlmeier ir Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0512)

Kalbėjo:

Prieš balsavimą, Monika Hohlmeier (pranešėja) ir Claude Moraes (LIBE komiteto pirmininkas).


12.15. Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo (balsavimas)

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo [2018/2097(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0392/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0513)


12.16. Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos [2018/2099(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0514)


12.17. Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos [2018/2098(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0515)

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika