Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

12. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


12.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen) (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0500)


12.2. Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0501)


12.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0502)

Het woord werd gevoerd door:

Lefteris Christoforou (rapporteur).


12.4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 - alle afdelingen (stemming)

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)


12.5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0503)

Het woord werd gevoerd door:

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad), die de goede samenwerking tussen de instellingen bij de begrotingsprocedure 2019 benadrukt, en Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Voordat de begroting voor het begrotingsjaar 2019 wordt ondertekend, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"Het standpunt van de Raad van 11 december 2018 werd zonder wijzigingen goedgekeurd door het Parlement. Overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2019 bijgevolg geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 definitief is aangenomen."

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Jean Arthuis, alsmede van Daniele Viotti en Paul Rübig (rapporteurs voor de algemene begroting) en Jens Geier (ondervoorzitter van de commissie BUDG).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter


12.6. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0504)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die overeenkomstig artikel 190 van het Reglement verzoekt om uitstel van de stemming over de twee verslagen van Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 en A8-0367/2018), en Pedro Silva Pereira (rapporteur) tegen het verzoek.

Bij HS (163 voor, 486 tegen, 11 onthoudingen) wordt het verzoek door het Parlement verworpen.


12.7. Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan [2018/0091M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0505)


12.8. Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0506)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

Het woord werd gevoerd door:

Alojz Peterle (rapporteur), na de stemming


12.9. Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds [2018/0122M(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0507)


12.10. Euromediterrane luchtvaartovereenkomst EU-Jordanië (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0508)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


12.11. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0509)

Het woord wordt gevoerd door Dan Nica (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


12.12. Programma tot uitvoering Horizon Europa ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0510)

Het woord wordt gevoerd door Christian Ehler (rapporteur), die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement willigt het verzoek in.


12.13. Pakket eengemaakte markt (stemming)

Verklaring van de Commissie: Pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 28 november 2018 (punt 19 van de notulen van 28.11.2018)

Ontwerpresoluties B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 en B8-0560/2018

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 12 december 2018 (punt 4 van de notulen van 12.12.2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0557/2018

(ter vervanging van B8-0557/2018 en B8-0558/2018)

ingediend door de volgende leden:

—   Andreas Schwab en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie

—   Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0511)

(Ontwerpresoluties B8-0559/2018 en B8-0560/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Nicola Danti, die een mondeling amendement op amendement 5 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter


12.14. Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)

Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme [2018/2044(INI)] - . Rapporteurs: Monika Hohlmeier en Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0512)

Het woord werd gevoerd door:

Monika Hohlmeier (rapporteur) en Claude Moraes (voorzitter van de Commissie LIBE), vóór de stemming.


12.15. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid [2018/2097(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0392/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0513)


12.16. Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2018/2099(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0514)


12.17. Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake (stemming)

Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake [2018/2098(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0515)

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid